Gå till innehållet
Laddar…

Våld mot barn socialt accepterat visar FN-rapport

Barnaga är fortfarande tillåtet i många länder och social accepterat i ännu fler. Det framgår av FN-studien om våld mot barn, den första sammanhållna rapporten över hur barn drabbas av våld i familj, skola, institutioner och i samhället som helhet.

Barnaga är fortfarande tillåtet i många länder och social accepterat i ännu fler. Det framgår av FN-studien om våld mot barn, den första sammanhållna rapporten över hur barn drabbas av våld i familj, skola, institutioner och i samhället som helhet.

Utsatta barn.Barn utsätts för många former av våld: fysiskt och psykiskt våld, diskriminering, försummelse och vanvård. Våld mot barn förekommer i alla länder och samhällsklasser och drabbar barn i alla åldrar, från spädbarn som dödas, misshandel i hemmet, könsstympning, aga i skolan och på institutioner av olika slag, sexuella övergrepp till gängslagsmål och hedersmord i tonåren.

Största sveket

– Våld mot barn är ett av vuxenvärldens största svek och en av de grövsta kränkningarna av barns rättigheter, säger Christina Heilborn, barnrättsjurist vid UNICEF Sverige.

Mörkertalen är stora och ingen vet den exakta omfattningen av våld mot barn, men det finns enskilda studier och FN-rapporten tar upp flera av dem. Världshälsoorganisationen presenterade en rapport som visade att 53 000 barn under 18 år mördades år 2002. Sådant extremt våld kommer ofta till allmänhetens kännedom genom medias bevakning men det vanligaste och mest dolda våldet är det som drabbar barn dag efter dag som en del av deras vardag.

Barnarbete

Ett exempel är barn som tvingas arbeta. Ofta är själva arbetet skadligt och barnen riskerar också att utsättas för misshandel och trakasserier av de äldre personal och chefer. FN-organet International Labour Organisation beräknade att år 2000 arbetade 5,7 miljoner barn i tvångsarbete eller i arbete under slavliknande former, 1,8 miljoner barn arbetade inom pornografi eller prostitution och 1,2 miljoner barn fall offer för människohandel. Ett annat exempel är skolan. I en skolhälsoundersökning i 16 utvecklingsländer uppgav mellan 20 och 65 procent av eleverna att de utsatts för fysisk eller psykisk mobbning under den senaste månaden.

Här kan du läsa korta fakta om våld mot barn

Men för livet

Effekterna av misshandel och mobbning varierar beroende på våldets karaktär. Många barn kan hämmas i sin utveckling både fysiskt och mentalt och till exempel få försämrad inlärningsförmåga. Studier visar att barn som upplevt våld löper större risk att hamna i riskbeteenden som rökning, alkohol- och drogmissbruk och att drabbas av fetma. Detta i sin tur ökar risken för sjukdomar såsom cancer, depression, självmord och hjärt-kärlproblem.

Statens ansvar

– Alla har ett ansvar för våld mot barn men främst är det regeringar som bär ansvaret för att se till att våldet upphör, säger professor Paulo Sérgio Pinheiro, utsedd av FN:s generalsekreterare som ansvarig för FN-studien.

– Alla former av våld mot barn måste förbjudas. Förövarna måste ställas till svars, men tydlig lagstiftning handlar inte bara om straff utan om att sända en tydlig signal om att våld mot barn är helt oacceptabelt, säger Pinheiro, som i sin rapport presenterar flera andra rekommendationer på åtgärder som alla länder bör vidta.

Lagar och handingsplan

En av de främsta rekommendationerna är att varje land ska ha en nationell handlingsplan för att bekämpa våld mot barn. Handlingsplanen ska ha tidsatta mål och integreras i budget- och lagstiftningsarbetet och verksamhetsplanering. Handlingsplanen ska tas fram av en oberoende myndighet.

Andra rekommendationer:

  • Förbjud våld mot barn. Ingen person under 18 års ålder ska dömas till dödsstraff eller livstidsfängelse.
  • Utbilda kontinuerligt personal, som kommer i kontakt med barn, i att förebygga, identifiera och få bukt med våld mot barn.
  • Lagstifta mot skolaga.
  • Utbilda lärare att undervisa utan våld och trakasserier.
  • Ge elever och föräldrar möjlighet att anonymt anmäla våld i skolan.
  • Avkriminalisera brott som är brott endast när barn begår dem, såsom skolk och att rymma hemifrån, samt vissa brott som barn begår för att klara livhanken, som till exempel tiggeri, lösdriveri och att leta mat bland sopor.
  • Placera föräldralösa barn, eller barn som av andra skäl inte kan bo kvar i sin familj, i första hand hos släktingar. Institutioner ska vara en sista utväg.
  • Etablera kontinuerlig utvärdering och kontroll av situationen på institutioner såsom barn- och ungdomshem och fosterfamiljer.

Rapporten anser att FN bör tillsätta en särskild rapportör över våld mot barn.

Läs mer på www.unviolencestudy.org

Ladda ner rapporten som pdf-fil här:
UN Study on Violence Against Children (PDF)