Gå till innehållet
Laddar…

Utvecklingen i Indien och Kina avgörande för millenniemålen

Om världenska nå FN:s millenniemål för mänsklig utveckling, måste Indien göra storaframsteg när det gäller hälsovård, näring, utbildning, tillgång till vatten ochskydd av barn mot våld och övergrepp. Också Kina behöver ta ytterligare stegframåt om målen ska nås till år 2015.

Om världen
ska nå FN:s millenniemål för mänsklig utveckling, måste Indien göra stora
framsteg när det gäller hälsovård, näring, utbildning, tillgång till vatten och
skydd av barn mot våld och övergrepp. Också Kina behöver ta ytterligare steg
framåt om målen ska nås till år 2015. Det konstaterar UNICEF i rapporten
”The State of Asia-Pacific’s Children 2008” redogör för senaste mödra- och
barnavårdsstatistiken.

Indien och
Kina stod tillsammans för nästan en tredjedel av alla dödsfall bland barn år
2006 – 2,1 miljoner i Indien och 415 000 i Kina.

Snabbaste ekonomiska tillväxten

Samtidigt har regionen
uppvisat den snabbaste ekonomiska tillväxten sedan 1990 och lyft miljoner
människor ur fattigdom. Barnadödligheten har minskat rejält och det är den
indikator som UNICEF anser vara viktigast för att bedöma ett lands humanitära
utveckling.
Men framstegen överskuggas av klyftan
mellan rika och fattiga ökar. De fattigaste saknar till exempel ofta tillgång
till hälsovård.

För lite pengar på sjukvård

Rapporten pekar på flera negativa
trender i Asien och Stillahavsområdet:

Länderna spenderar betydligt mindre
på hälso- och sjukvård än världsgenomsnittet, som ligger på 5,1 procent av BNP
(Bruttonationalprodukten). Sydasien lägger i genomsnitt 1,1 procent av BNP på
hälso- och sjukvård. Motsvarande siffra för resterande länder i regionen är 1,9
procent.

När sjukvårdsbudgeten minskas och
dessutom fler och fler hälsokliniker och sjukhus privatiseras, blir de
offentliga alternativen mer och mer nergångna och personalen ger sig av till bättre
betalda jobb inom landet eller utomlands.

 Bristande förlossningsvård i Kina

Lunginflammation, diarré och
undernäring är främsta dödsorsakerna bland barn i regionen. Fattiga, flickor,
minoritetsbefolkningar och befolkningar som lever i avlägsna områden drabbas
hårdare än andra.

I Kina inträffar de flesta dödsfall
bland barn under fem år under första levnadsveckan, främst på grund av brist på
förlossningsvård. I Indien är en av tre kvinnor underviktig och löper stor risk
att föda underviktiga barn, vilka löper 20 gånger större risk att dö under
spädbarnstiden än normalviktiga barn.

 Diskriminering av flickor och kvinnor

Sydasien är enda regionen i världen
där kvinnor lever kortare än män och flickor i högre utsträckning än pojkar är
underviktiga. UNICEF konstaterar i rapporten att det är avgörande att länderna
kommer tillrätta med diskrimineringen av kvinnor och flickor om man ska få ner
mödra- och barndödligheten.

Väpnade konflikter är också en faktor
som påverkar barns möjligheter att överleva. Afghanistan och Pakistan som har
högst barndödlighet i regionen, är hårt drabbade av väpnade konflikter och
våldsutbrott. Men i Sri Lanka har man, trots oroligheter och konflikter,
lyckats halvera barndödligheten sedan 1990. Sri Lanka har också avsatt pengar
till barn i sin budget.

 Förslag på åtgärder

UNICEF-rapporten tar upp en lista med
åtgärder som länderna i regionen bör vidta om barndödligheten ska minska och därmed
öka möjligheterna att nå millenniemålen:

·        
Använda en större del av hälso- och sjukvårdsbudgeten
till eftersatta områden där barndödligheten är som högst.

·        
Stärka hälsovården genom att engagera civilsamhället i
folkhälsoarbetet.

·        
Ge god och kontinuerlig hälsovård till mödrar, före under
och efter förlossningen samt ge barnen hälsovård upp i vuxen ålder.

·        
Öka sjukvårdsbudgeten med minst 2 procent (utifrån nivån
år 2001) för att de fattigaste ska få tillgång till god offentlig sjukvård.

·        

stopp på diskrimineringen av flickor och kvinnor genom att utbilda
civilsamhället.

Asien och Stillahavsregionen består
av 37 länder och hälften av alla världens barn lever här.