Gå till innehållet

Starkare rättslig ställning för barns rättigheter i Norge

När barnkonventionen gjordes till lag i Norgestärktes barns rättigheter. Det visar en färsk utvärdering.

När barnkonventionen gjordes till lag i Norge, stärktes barns rättigheter. Det visar en färsk utvärdering, som bland annat pekar på att barnkonventionen i högre grad än tidigare ligger till grund för beslut eller domar.
Barnets rettigheter på barnets premisser –
utfordringer i mötet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett – PDF

Inte lag i Sverige

Till skillnad från Sverige har Norge valt att göra barnkonventionen till lag genom s k inkorporering. En första utvärdering av vad inkorporeringen av barnkonventionen i norsk rätt har fått för effekter, har nu kommit och där kan man bland annat se att:

– Barnets rättsliga ställning har stärkts
– Barnkonventionen har fått en högre juridisk status

Barnkonventionen åberopas i högre grad än tidigare som rättskälla, det
vill säga något som kan ligga till direkt grund för beslut eller domar.
Områden där detta har varit fallet är till exempel straffpåföljder,
faderskapsfastställelse, socialtjänstutredningar, vårdnadstvister och
asylfrågor.
– Barn har fått större möjlighet att vara självständiga individer i rättsprocesser.
– Innehållet i andra lagar som gäller barns rättigheter har påverkats av barnkonventionen, till exempel rätten att bli hörd.

Barnkonventionen bör stärkas i Sverige

Barnkonventionen är just nu högaktuell, den fyller 20 år den 20 november, men trots det finns det idag brister i både lagstiftning och praxis i Sverige, vilket hela tiden drabbar enskilda barn. Sverige har också återkommande fått kritik av FN:s barnrättskommitté för hur man lever upp till konventionen. UNICEF Sverige kräver därför att barnkonventionen ska göras till svensk lag.