Gå till innehållet
Laddar…

Nytt förslag – skola även för gömda och papperslösa barn i Sverige

UNICEF Sverige välkomnar förslaget att ge alla barn som vistas i Sverige, det vill säga även gömda och papperslösa barn, rätt till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Det här är en fråga som organisationen arbetat med under flera år, med utgångspunkt i barnkonventionens bestämmelser om varje enskilt barns rätt till utbildning och skydd mot diskriminering.

Den kategorisering av barn som hittills har skett strider mot barnkonventionen, eftersom vissa barn därmed exkluderas från rätten till utbildning. Detta har Sverige flera gånger fått kritik för av FN:s barnrättskommitté, senast i juni 2009. Det handlar om barns lika värde och ett förbud mot diskriminering. En av barnkonventionens grundläggande principer är skydd mot diskriminering (artikel 2). Enligt denna bestämmelse ska staten respektera och tillförsäkra alla barn inom landets jurisdiktion alla rättigheter i konventionen, utan åtskillnad av något slag.

I artikel 28 i barnkonventionen säkerställs barnets rätt till utbildning. Den måste förverkligas på grundval av lika möjligheter, vilket innebär att diskriminering till exempel inte får ske på grund av barnets juridiska status. Av bestämmelsen framgår vad som utgör ett minimum, nämligen kostnadsfri och obligatorisk grundutbildning för alla barn.

I artikel 29 utvecklas syftet med utbildningen som innebär att ge barnet livskunskap, stärka barnets förmåga att utöva alla mänskliga rättigheter och främja en kultur som genomsyras av värderingar som grundas på mänskliga rättigheter. Att få tillgång till utbildning handlar inte enbart om att få lära sig läsa, skriva och räkna, utan också om att få utvecklas som människa och finnas i ett socialt och pedagogiskt sammanhang. Skolans struktur och gemenskap kan fylla en särskilt viktig funktion för ett barn vars liv består av osäkerhet, oro och rädsla på grund av fruktan att behöva lämna Sverige eftersom uppehållstillstånd saknas.

Läs UNICEF Sveriges remissyttrande