Gå till innehållet
Laddar…

Världen måste satsa mer på de fattigaste barnen

Miljontals barn skulle kunna räddas till livet om världssamfundet satsade mer på de allra fattigaste barnen i världen. En sådan strategi är också mer kostnadseffektiv och skulle motverka de ökande klyftorna i världen, visar en ny UNICEF-studie.

De nya rönen presenteras av UNICEF i publikationerna “Narrowing the Gaps to Meet the Goals” och “Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity”.

Där framhålls att även om det har gjorts stora framsteg internationellt för att uppfylla millenniemålen, är det mycket mer som behöver göras under de kommande fem åren.

I studien har man jämfört effektiviteten hos olika strategier för akuta hälsoinsatser till barn med störst behov. Slutsatsen är att ett riktat stöd till de fattigaste och mest utsatta barnen skulle kunna rädda fler liv per en miljon USD. Detta i jämförelse med det sätt arbetet bedrivs på idag.

– Våra upptäckter utmanar det traditionella tänkandet som går ut på att fokus på de fattigaste och mest utsatta barnen inte är kostnadseffektivt, säger Anthony Lake, UNICEF:s högste chef.

De viktigaste resultaten av UNICEF:s studie är:

  • Ett rättvisefokus är en mer lönsam investering. Man räddar många fler barns och mödrars liv.
  • Genom att fokusera på rättvisa, kan man när man investerar en miljon dollar i bistånd minska antalet barn under fem år som dör med 60 procent jämfört med den nuvarande strategin.
  • Eftersom sjukdomar, ohälsa och analfabetism är överrepresenterade bland de mest fattiga barnen, kan man genom att ge dessa barn grundläggande stöd öka takten mot att nå millenniemålen och minska klyftorna inom länderna.

Rapporten ”Progress for Children: Meeting the MDGs with Equity” tar upp de framsteg som gjorts för att uppnå millenniemålen. Där framkommer bland annat:

  • Barn från den fattigaste femtedelen av hushållen i utvecklingsländer löper mer än dubbelt så stor risk att dö före fem fårs ålder som barn från den rikaste femtedelen av hushållen.
  • Barn som tillhör den fattigaste femtedelen i sina samhällen löper mer än dubbelt så stor risk att bli underviktiga, och drabbas i större utsträckning av hämmad tillväxt jämfört med barn från den rikaste femtedelen av befolkningen.
  • Trots stora framsteg mot att uppnå jämn könsfördelning i grundskolan under det senaste decenniet, får flickor och unga kvinnor i utvecklingsländerna sämre tillgång till utbildning. Särskild gäller detta utbildning på högre nivåer.
  • Av de 884 miljoner människor som saknar tillgång till säkert vatten, lever 84 procent av dem på landsbygden.

UNICEF-rapporterna presenteras parallellt med en rapport från Rädda Barnen, ”A Fair Chance at Life: Why Equity Matters for Children” som inriktas på millenniemål fyra som handlar om att minska barnadödligheten med två tredjedelar mellan 1990 och 2015 . Rapporten konstaterar att för att minska orättvisor och uppnå millenniemål fyra, måste man nå de mest marginaliserade grupperna.

– Millenniedeklarationen har utformats för att förbättra livet för världens mest utsatta människor, säger Unicef-chefen Anthony Lake. Vi tror att resultatet av denna undersökning kan ha en verklig effekt på hur man resonerar kring uppfyllandet av millenniemålen, och om utveckling generellt. Något som kan hjälpa oss att förbättra livet för miljontals barn.

Här kan du ladda ner publikationerna:
Narrowing the Gaps to Meet the Goals
Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity