Gå till innehållet
Laddar…

Kvinnor och barn nyckeln till millenniemålen

I dag inleds FN:s millennietoppmöte i New York. Under tre dagar ska världens stats- och regeringschefer diskutera hur de åtta millenniemålen ska nås. Konkreta åtgärder för bättre villkor för världens kvinnor och barn är avgörande och den svenska regeringen måste ta initiativ. Det skriver företrädare för UNICEF och fyra andra FN-relaterade organisationer i Sverige idag i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

När världens ledare samlas till millennietoppmöte i FN i dag har de anledning att vara självkritiska. De åtta millenniemålen om bland annat minskad hunger och fattigdom, lägre barna- och mödradödlighet, utbildning till alla och jämställdhet mellan kvinnor och män riskerar att inte uppfyllas. Finans-, klimat- och livsmedelskriser, politiskt ointresse och gamla värderingar och attityder är några orsaker.

Kvinnors och barns situation är avgörande för möjligheten att nå de åtta millenniemålen. Vissa förändringar kan åstadkommas genom insatser som slopade skolavgifter och satsningar på vaccinationer. För att förbättra kvinnors och flickors situation i grunden krävs dock mer omfattande politiska reformer. Fördomar och invanda mönster måste, liksom lagstiftning, utmanas och förändras. Regeringars och myndigheters eget ansvar för millenniemålen kan inte nog understrykas.

Vi uppmanar Sveriges regering att utnyttja sitt goda anseende på utvecklingsområdet och ta initiativ till följande konkreta åtgärder för kvinnor och barn:

Flickors skolgång. Fler flickor går i grundskolan än tidigare, men av de omkring 70 miljoner barn som inte får gå i skolan utgör flickor en majoritet. Fattigdom och ojämställdhet är de största hindren. Internationella studier visar att flickor från de fattigaste hushållen löper tre gånger så stor risk att inte få gå i skolan som flickor från de rikaste hushållen. Slopade skolavgifter, gratis skollunch och tillgång till toaletter är åtgärder som ökar flickors skolgång.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Sannolikheten att bli mamma i ung ålder är fyra gånger större för flickor utan utbildning än för flickor med gymnasie- eller högre utbildning. Hundratusentals kvinnor, varav många unga, avlider varje år till följd av graviditet och förlossning, men kampen mot mödradödlighet hör till de minst framgångsrika. Familjeplanering och ökad tillgång till preventivmedel krävs om kvinnor ska få makten över sina kroppar.

Stoppa det sexuella våldet. I flera länder uppger nästan var fjärde kvinna att hon tvingats till sitt första samlag. Förutom förnedring och psykiskt lidande innebär det en ökad risk för hiv. Social acceptans för våld mot kvinnor och flickor ökar problemen. FN:s säkerhetsråd och generalsekreterare Ban Ki-moon har krävt nolltolerans mot sexuella övergrepp i konflikter och gett Margot Wallström uppdraget att föreslå åtgärder.

Fortsätt att motverka barnadödlighet. Antalet barn som överlever varje dag är i dag 10 000 större än 1990. Barnadödligheten har minskat från 12,5 miljoner 1990 till knappt 9 miljoner 2008 och den minskar även i fattiga länder som Bangladesh, Bolivia och Eritrea. Undantaget är Afrika söder om Sahara, där antalet dödsfall bland barn under fem år har ökat från 4 miljoner 1990 till 4,4 miljoner 2008.

Hjälp de fattigaste barnen. Färsk statistik visar att klyftorna mellan barn ökar även inom länder som varit relativt framgångsrika i kampen mot fattigdom. De barn som tillhör den fattigaste femtedelen i sina samhällen löper nästan tre gånger så stor risk att bli undernärda och dubbelt så stor risk att drabbas av hämmad tillväxt jämfört med barnen från den rikaste femtedelen. Stöd till de fattigaste barnen ökar möjligheten att nå millenniemålen och minskar samtidigt klyftor inom länderna.

En rättvis världsordning. Biståndet är viktigt för att nå millenniemålen, men de rika ländernas bistånd har urholkats i takt med den ekonomiska nedgången. Bara Sverige och ytterligare fyra länder når FN:s mål om 0,7 procent av BNI i bistånd. I EU-kretsen utgörs bottenskiktet av Italien, Österrike och Tyskland som ger mellan 0,20 och 0,40 procent av BNI till bistånd. Sverige måste uppmuntra alla EU-länder att följa vårt exempel. I enlighet med millenniemål 8 måste dessutom den rika världen, inte minst EU, ompröva sin jordbruks- och handelspolitik. Utestängandet av den fattiga världen från världshandeln bromsar arbetet för att nå millenniemålen.

Inga nya löften krävs

Millenniemålen mäts i siffror och staplar, men de handlar till syvende och sist om människors överlevnad. Kunskap och verktyg finns för att förverkliga alla människors rätt till ett bättre liv. Inför detta FN-toppmöte krävs inga nya löften. Världens ledare har redan lovat, både en och flera gånger, att arbeta för millenniemålen. Om man ska lyckas krävs särskilda insatser för kvinnor och barn. Är Sverige berett att anta den utmaningen?

Med fem år kvar till 2015 är det hög tid för handling!

Jakob Simonsen
Chef UNDP:s nordiska kontor

Aleksander Gabelic
Ordförande Svenska FN-förbundet

Birgitta Dahl
Ordförande UNICEF Sverige

Margareta Winberg
Ordförande UNIFEM nationell kommitté Sverige

Görel Thurdin
Ordförande Svenska Unescorådet

Debattartikel publicerad  i GP 2010-09-20