Gå till innehållet
Laddar…

Ta ställning för alla barns lika värde! – Vi har skrivit ett brev till Fredrik, Jan, Maud och Göran

Valet är nu avgjort och vi kan konstatera att det blåser främlingsfientliga vindar i vårt samhälle.

UNICEF agerar inte partipolitiskt men vi arbetar med opinion och påverkan i enskilda sakfrågor. Vårt arbete sker alltid med utgångspunkt i barnkonventionen. En av grundprinciperna där handlar om alla barns lika värde och skydd mot diskriminering. Vi granskar samtliga partiers ställningstaganden i de frågor vi arbetar med, bland annat barn som söker asyl. Vi är oroliga för vilka konsekvenser SD:s främlingsfientliga inställning får när det gäller att förverkliga varje enskilt barns mänskliga rättigheter och därför kräver vi nu att regeringen tar ställning för barns lika rättigheter.

Här är brevet som vi har skrivit till alliansledarna:

Till
Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund
Maud Olofsson
Göran Hägglund

Ta ställning för alla barns lika värde i regeringsförklaringen!

UNICEF Sverige uppmanar den nya regeringen att aktivt ta ställning för alla barns lika värde och rätt att skyddas mot diskriminering genom att göra barnkonventionen till svensk lag.
Trots att Sverige sedan 20 år har förbundit sig att följa barnkonventionen finns det brister i både lagstiftning och praxis. Den nuvarande transformeringsmetoden, som innebär att lagar ändras för att stämma överens med konventionen, är inte tillräcklig för att garantera barn deras rättigheter. Den metoden behöver kombineras med en inkorporering i svensk rätt som gör hela konventionen till svensk lag. Detta har Norge redan gjort med goda resultat.

I Sverige idag avfärdar myndigheter och politiker barnkonventionen eftersom den inte är lag, istället för att använda den som ett stöd och underlag i beslutsfattandet.

FN:s barnrättskommitté, som granskar hur staterna följer barnkonventionen, rekommenderar Sverige att stärka barnkonventionens ställning och göra den till lag. Kommittén betonar att konventionen tydligt ska återspeglas i nationella lagar och praxis, att rättigheterna ska kunna åberopas i domstol och att bestämmelserna tillämpas av myndigheterna. Dessutom anser FN-kommittén att internationella åtaganden bör prioriteras framför den nationella rätten när de två rättssystemen står i konflikt med varandra.

De fördelar vi ser med att göra barnkonventionen till svensk lag är framför allt att:

  • barnkonventionens innehåll och syn på barn skulle tas på större allvar och få större genomslag i praktiken på såväl statlig som kommunal nivå
  • det skulle ställa högre krav på kompetens hos beslutsfattare om barns behov och rättigheter
  • barnkonventionen skulle bli direkt tillämpbar i svenska domstolar och vid andra myndigheter som en självklar rättskälla.

Vi uppmanar er att i regeringsförklaringen ta ställning för att stärka alla barns rättigheter genom att verka för att göra barnkonventionen till svensk lag.

Stockholm den 23 september 2010

UNICEF Sverige

Véronique Lönnerblad
Generalsekreterare