Gå till innehållet
Laddar…

Dagens undanflykt – att inte ge barns rättigheter tillräckligt stort utrymme i asylprocessen

Idag presenterar regeringen en kartläggning av hur svensk rätt lever upp till barnkonventionen. I samband med detta intervjuades barnminister Maria Larsson, barnrättjusristen Emma von Corswant och Barnombudsmannen Fredrik Malmberg om barnkonventionens status i Sverige i SR:s P1 Morgon. Ett område som bland annat togs upp var barns rättigheter och skydd i asylärenden. Hur barnperspektivet uppmärksammas och tillgodoses i svensk migrationsrätt har varit föremål för ett antal studier och uppmärksammats i olika debatter. Men trots denna uppmärksamhet förekommer det ändå i hög grad att barnets bästa inte beaktas i dessa ärenden eller endast nämns förbigående. Brister förekommer även i hur barns egna asylskäl uppmärksammas. Igår kommenterade Caroline Szyber bristerna i den svenska utlänningslagen och de för höga beviskraven i lagen för just barn. Läs gärna hennes blogginlägg: Inga fler undanflykter – dags för en human migrationspolitik.

Barnkonventionen har varierande genomslag inom olika rättsområden. Det är framförallt artikel 3 och 12, om barnets bästa och respekt för barnets åsikter, som förts in i svensk lag. Däremot har barnkonventionen som sådan, eller de delar av barnkonventionen som inte tagits in i den svenska lagstiftningen, begränsat genomslag. Trots att Sverige har anpassat befintliga lagar menar UNICEF Sverige att detta inte är tillräckligt för att tillgodose barns rättigheter. Domstolarna anser exempelvis inte att de måste beakta barnkonventionen som en rättskälla just eftersom den inte är en del av den svenska lagen. I ett avgörande från Migrationsöverdomstolen (UM 1042-08) som rörde en kvinna och hennes två söner som tillsammans flytt från Albanien och en misshandlande ex-make, lyser resonemang om barnets bästa med sin frånvaro i domskälen trots att barnperspektivet lyfts fram av de sökandes ombud, liksom av domstolen själv vid uppräkningen av tillämpliga bestämmelser. Fallet är ett exempel där resonemangen i domskälen hade kunnat se annorlunda ut om barnkonventionen hade inkorporerats i svensk lagstiftning och därmed varit gällande och bindande rätt. UNICEF Sverige tar inte ställning i sak i de fall vi lyfter fram. Däremot pekar vi på tillkortakommanden när det gäller att ge barns rättigheter tillräckligt utrymme.

Asylsökande barn är en särskilt utsatt grupp där barnet ofta bär med sig traumatiska upplevelser. Barnets bästa och barnets rätt att bli hörd och få sina åsikter respekterade måste alltid beaktas i ärenden som direkt eller indirekt rör barn. Allt annat är bara undanflykter!

Håller du med? Gilla bloggposten. Och glöm inte att att skriva under mot undanflykter på Facebook, det tar bara en minut men är en mycket viktig handling.