Gå till innehållet
Laddar…

Idag är det barnkonventionens dag

Foto: UNICEF/Emma von Corswant

Idag är det 22 år sedan FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, antogs. Det firar vi tillsammans med Retoy och Nobelmuseet med en familjedag full av lek och klurighet. Kom och träffa UNICEF-ambassadören Eva Röse & clownen Kraam, lek, labba och ta gärna med dina gamla leksaker till Retoys leksaksbytarbazar. Läs hela schemat på Nobelmuseets hemsida!

Barnkonventionen

Barnkonventionen ger barn universella mänskliga rättigheter. Barn ska respekteras och tillförsäkras särskilt skydd, stöd och inflytande. Alla länder som ansluter sig till konventionen har åtagit sig att följa bestämmelserna. Sverige är skyldig att följa konventionen och folkrättsligt bunden av den men den gäller inte som svensk lag. Sverige har istället valt att föra in några bestämmelser i konventionen i svenska lagar, så kallad transformering. Vi och flera andra anser dock att detta inte är tillräckligt för att genomföra barnkonventionen utan det krävs att den som helhet görs till svensk lag genom så kallad inkorporering. Denna metod har använts när det gäller Europakonventionen om mänskliga rättigheter. För att hitta ett konkret exempel på hur man kan gå till väga i en sådan lagstiftningsprocess när det gäller barnkonventionen kan Norge fungera som modell, där barnkonventionen gällt som norsk lag sedan 2003.

”UNICEF gillar inte att man skyller ifrån sig”

Under vår realtidskampanj under november månad som handlar om att inte skylla ifrån sig när det gäller kränkningar av barns rättigheter, har vi fått in allvarliga exempel på undanflykter. Människor har delat med sig av berättelser om hur barn kränkts, utsatts för övergrepp och negligerats. Det handlar om misshandel, mobbning och utvisningar. Det är därför synd att regeringens kartläggning, om hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen (Ds 2011:37), inte analyserar problem och lösningar. Kartläggningens slutsats är att i princip inga lagändringar behövs. Vi efterlyser en kompletterande del som beskriver hur svensk praxis förhåller sig till barnkonventionen, och framför allt en granskning och analys av brister och problem i både lagstiftning och praxis. Regeringens kartläggning är ett gediget arbete och en viktig pusselbit för att få en bild av rättsläget men den haltar då både praxis och problem saknas. Vi anser att kritiken och rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté utgör en naturlig utgångspunkt för ett sådant kompletterande arbete.

Seminarium om barnkonventionen som lag

Den 22/11 har vi ett seminarium tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för att diskutera varför barnkonventionen inte blir svensk lag. Utgångspunkten för diskussionen är vår gemensamma rapport Barnkonventionens status – en utvärdering av för- och nackdelar med barnkonventionen som svensk lag. Vi hoppas på en livlig diskussion mellan politiker, myndighetsrepresentanter, forskare och barnrättsexperter. Det politiska läget just nu är att majoriteten av riksdagspartierna förespråkar att barnkonventionen görs till svensk lag. De partier som motsätter sig detta är Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Så vad är det då som krävs för att ta frågan vidare? För att leva upp till barnkonventionen, så att varje enskilt barn i vårt land får tillgång till sina rättigheter, krävs både tydligare lagstiftning och bättre tillämpning. Vi anser att ett effektivt sätt att skynda på genomförandet av barnkonventionen är genom att göra den till svensk lag. Vi inser att detta inte löser alla problem men det är ett steg på vägen mot ett självklart barnrättsperspektiv i allt beslutsfattande som rör barn.

/Christina Heilborn, chef opinion och påverkan, UNICEF Sverige