Gå till innehållet
Laddar…

Staten måste ta större ansvar för att ge barn en likvärdig utbildning

”Farsan har alltid druckit och haft alkoholproblem. Första gången han slog mig var jag runt sex år, det var efter ett bråk. Jag blev helt paff. Så slog han en gång till och en gång till. Jag fattade inte riktigt att en förälder kunde göra nåt sånt. Efter det blev det mer och mer och han slog mig allt oftare. Jag ville bort från allt. I samband med det blev jag mobbad i skolan. Jag hade ångest och självmordstankar hela tiden och mådde för jävligt. En dag fick jag nog och stack hemifrån”.

Det här är en av rösterna i filmen ”Mitt liv som barn” där barn och unga ger sina perspektiv på socialt utanförskap. Idag visas filmen i riksdagen och UNICEF Sverige finns på plats för att diskutera frågan utifrån ett helhetsperspektiv. Forskning visar att barn i socialt utanförskap ofta har en mångfacetterad problematik där flera olika faktorer som våld, missbruk, psykisk ohälsa, skolproblem och mobbning kan samspela med varandra. Det är viktigt att insatser riktade mot barn i socialt utanförskap återspeglar denna helhet.

Den enskilt viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga är utbildning. Samtidigt visar rapporter och forskning att utvecklingen i Sverige går i motsatt riktning när det gäller en likvärdig och jämlik skola, där alla barn har möjlighet att tillgodogöra sig utbildning. I en ny rapport av UNICEF har barnets välfärd i rika länder undersökts. Sverige får en oerhört dålig placering när det gäller skolresultat (här mätt som elevers kunskaper i tre kärnämnen) och har fallit från plats 4 till plats 18 under 2000-talet. Vidare framgår av Folkhälsoinstitutets senaste rapport att det finns ökade skillnader i goda livsvillkor mellan olika barngrupper, inte minst inom utbildningsområdet.

Barn och ungas möjligheter att nå goda skolresultat påverkas i allt högre grad av föräldrarnas utbildningsnivå och födelseland. ”Den svenska skolan har haft en högre grad av likvärdighet. Skolresultaten har försämrats och skillnaderna mellan kommunerna har ökat” uppger Lärarnas Riksförbund i rapporten ” En skola för alla som utkom förra året.

Även FN:s barnrättskommitté har uttryckt oro över att studieresultaten skiljer sig så mycket åt mellan regionerna. Barn och unga i socialt utanförskap uppger att deras skolor avfolkas på högpresterande elever och att en alltför stor andel elever med ofullständiga betyg gör att skolan ger upp ambitionerna. De menar också att skolan till stor del idag är utformad utifrån förutsättningen att det finns mycket stöd i hemmiljön, vilket inte är en självklarhet för alla barn.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till en likvärdig och jämlik utbildning. Staten måste ta ett ökat centralt uppföljningsansvar för att den rättigheten ska tillgodoses för alla barn oavsett bakgrund, boendekommun eller föräldrar. Inga barn får hamna utanför.