Gå till innehållet

En lagändring krävs för barn som söker asyl

Uppdrag Granskning uppmärksammade igår ett fall med fyra omhändertagna barn som utvisats med sin svårt sjuka mamma. Fallet är ett av många som visar att det krävs en lagändring för barn som söker asyl och är omhändertagna av samhället för vård.

Sedan 2011 har vi haft kontakt med eller fått kännedom om 25 asylsökande barn som utvisats eller riskerat utvisning tillsammans med föräldrar som av svenska myndigheter bedömts utgöra en risk för barnens hälsa och liv. Barnen har varit omhändertagna i Sverige på grund av misshandel eller vanvård i hemmet.

Vi har sedan 2011 krävt lagändringar för att dessa barn inte ska få sina rättigheter enligt barnkonventionen kränkta. Alla barn har enligt barnkonventionen rätt till skydd och stöd av socialtjänsten när de far illa i hemmet. Socialtjänsten har med nuvarande reglering – där utlänningslagen går före lagen om vård av unga och socialtjänstlagen – svårt att tillgodose den rättigheten för asylsökande barn, vilket bland annat framkommer av vår nya rapport.

Regeringens svar har varit att asylsökande barn har ett tillfredsställande skydd idag, bland annat finns möjligheten till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. Barnen vi har varit i kontakt med visar att så inte är fallet. Barnen riskerar att utsättas för diskriminering enligt barnkonventionen när de inte får samma insatser av socialtjänsten som andra barn i Sverige skulle få under liknande familjeomständigheter. Det är med nuvarande reglering ett otillräckligt skydd dessa barn har. Vidare fungerar inte samverkan mellan migrationsmyndigheter, socialtjänst, barnhälsovård och polis.

Följande lagändringar krävs:

  • Inga barn ska kunna utvisas under pågående samhällsvård. Lagen om vård av unga måste ges företräde framför utlänningslagen.
  • Migrationsverket och migrationsdomstolarna ska i sina bedömningar av barns ärenden ta hänsyn till socialtjänstens underlag, läkarintyg och andra utlåtanden, vilket måste framgå av lagen
  • Det krävs en ökad samverkan  mellan migrationsmyndigheter, socialtjänst, barnhälsovård och polis
  • Barnkonventionen måste bli svensk lag så att barnets alla rättigheter ges verkligt utrymme i beslutsprocesser.

De här fallen handlar om barn som inte har föräldrar som kan sörja för deras behov och rättigheter. Då måste samhället – politiker, beslutsfattare och myndigheter – ta ett stort ansvar och agera. De krav på lagändringar vi har ställt måste bli verklighet nu så att de här barnen får det skydd och stöd de har rätt till enligt barnkonventionen.

Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. Skriv under för att göra barnkonventionen till svensk lag.