Gå till innehållet
Laddar…

Bok som uppmanar till misshandel av barn måste bort

”To train up a child” heter en bok skriven av Michael och Debi Pearl. Författarna beskriver där sin uppfostringsmetod som går ut på att föräldrarna genom fysiskt våld ska få sina barn att lyda dem. Boken är i praktiken en manual i hur man misshandlar barn. Detta är ett brott i svensk lag, ändå säljs denna bok av svenska nätbokhandlare. Att det 35 år efter att lagen mot aga infördes fortfarande kan säljas litteratur som uppmuntrar till brott mot barn, visar att barnets rättsliga ställning behöver stärkas generellt i samhället.

Sverige tog som första land i världen initiativ till en lag mot aga år 1979. Numera stadgas i både föräldrabalken och brottsbalken att det är förbjudet att tillfoga barn våld eller utsätta dem för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Sverige ses ofta som ett föregångsland på området och vi kan vara stolta över att majoriteten av alla barn i Sverige får växa upp utan våld eller hot om våld i hemmet. Men våldsproblematik i hemmet är fortfarande en verklighet för cirka 5-10 % av Sveriges två miljoner barn. För de barnen finns ett långtgående ansvar att arbeta förebyggande. Sverige ska enligt barnkonventionen vidta alla lämpliga lagstiftnings- administrativa och sociala åtgärder för att skydda barn mot alla former av våld.

Vi har nyligen i ett brev uppmärksammat två av de största nätbokhandlarna i Sverige på att även de bör ta ansvar i arbetet för att motverka våld mot barn. Detta med anledning av att boken ”To train up a child”, av Michael och Debi Pearl, finns hos dem till försäljning. Boken innehåller beskrivningar och uppmaningar kring hur barn kan ”tränas” eller ”disciplineras” med fysiskt våld, för att föräldrarna ska få omedelbar åtlydnad från sina barn:

… Furthermore, where the child is concerned, hands are for loving, not martial arts. A hand on a diapered bottom is useless as a spanking, but is effective in causing permanent damage to the spine. There is no surface pain to the child thus whipped. Any spanking, to effectively reinforce instruction, must cause pain. It is most effective to strike a light rod against bare skin, where nerves are located at the surface. A surface sting will cause sufficient pain, with no injury or bruising. Select your instruments according to the child’s size. For the under one year old child, a small, ten- to twelve-inch-long, willowy branch (stripped of any knots that might break the skin), about one-eight inch in diameter is sufficient. Sometimes alternatives have to be sought. A one-foot ruler, or its equivalent in a paddle, is a suitable substitute. For the larger child, a belt or a three-foot cutting of a shrub is effective (s. 50).

… One father tells of his training sessions with each new toddler. He sets aside an evening for “booty camp”, which is a boot camp for toddlers… the father administers one or two swats with a switch and then continues the exercise until the child readily responds to his summons. As long as parents remain consistent, the child will consistently obey. This obedience training is conducted with quiet patience. The spanking is not punishment and is not very painful. It merely gives weight to your words (s. 8).

I brevet har vi uppmanat internetbokhandlarna att ta bort boken ur sortimentet samt återkoppla till förläggaren att våld mot barn är en brottslig handling i Sverige och en kränkning av barnets rättigheter enligt barnkonventionen. Vi uppmanar alla som kommer i kontakt med boken, eller annat material med samma budskap, att agera likadant. Sverige har historiska meriter av att verka mot våld mot barn, men vi kan inte luta oss tillbaka i tron att allt arbete redan är gjort. I Sverige år 2014 – 35 år efter att lagen mot aga började gälla och 25 år efter att barnkonventionen kom till – säljs litteratur som uppmuntrar till brott mot barn. Det är ytterligare ett bevis på att barnets rättsliga ställning behöver stärkas generellt i samhället.