Gå till innehållet
Laddar…

Här är våra krav på Sverige till FN:s barnrättskommitté

Det är återigen dags för den svenska regeringen att granskas av FN:s barnrättskommitté i Genève. Regeringen lämnade sin femte rapport till barnrättskommittén i september 2012 och idag lämnar vi vår alternativa rapport.

Granskningen, som görs var femte år av FN:s barnrättskommitté, syftar till att se hur staterna följer barnkonventionen. Varje land bedöms utifrån sina förutsättningar, vilket innebär att högre krav ställs på Sverige än ett låginkomstland. Varje land ska nämligen vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra rättigheterna i konventionen och när det handlar om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska det ske med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser. Sveriges regering lämnade in sin femte rapport till FN:s barnrättskommitté i september 2012, och idag lämnar vi vår alternativa rapport. Den innehåller förslag till förändringar inom de prioriterade områden som vi arbetar dagligen med att förbättra:

  • Tillämpa barnkonventionen på alla samhällsnivåer.
  • Stoppa handeln med barn.
  • Öka delaktigheten för barn i socialt utanförskap.
  • Stärka barnets bästa för barn på flykt.
  • Uppnå FN:s millenniemål.

Våra krav handlar bland annat om att

  • Barnkonventionen måste inkorporeras och bli svensk lag.
  • Brottsbalken måsta ändras så att det finns en särskild bestämmelse om människohandel med barn.
  • Barn ska ha rätt till en bra och likvärdig utbildning, oavsett bakgrund eller boendekommun.
  • Barn inte ska kunna utvisas under pågående samhällsvård.
  • Barnrättsperspektivet måste bli tydligare i biståndet.

Nu påbörjas en granskningsprocess innan de slutliga rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté kommer nästa år. Vi förväntar oss att regeringen då kommer att ta kritiken på allvar och rätta sig efter den. Det finns ingen domstol som dömer ett land för brott mot barnkonventionen utan det som finns är denna kommitté vars förslag till förbättringar är nyckeln till förändring för att stärka barns rättigheter.