Gå till innehållet
Laddar…

För alla flickors mensliga rättig­heter

Vad skulle du göra om du några dagar i månaden förbjöds att umgås med dina vänner? Hindrades från att laga mat, gå i skolan, att sova i en säng eller ens gå ut? Det är många flickors verklig­het när de får sin mens. Starka tabun och brist på kunskap gör att flickors utveck­ling hålls tillbaka. Det vill vi på UNICEF lyfta i samband med inter­nationella flickdagen.

 I många länder går inte flickor till skolan när de har mens. Ofta på grund av skam eller för att det saknas möjlighet att sköta sin hygien i skolan. I värsta fall hoppar de av sin utbildning helt.

Uppskattningsvis menstruerar 1,8 miljarder flickor över hela världen. Ändå vet ungefär hälften av alla flickor i Sydasien inte vad mens är in­nan de själva bör­jar men­struera, enligt en rapport som UNICEF gjort till­sammans med WaterAid. Brist på kunskap och starka tabun kring mens finns i många delar av världen.

I många länder går flickor inte till skolan när de har sin mens, ofta på grund av skam, men också för att skolorna inte är till­räckligt utrustade med separata toa­letter för flickor och pojkar. I värsta fall hoppar flickorna av skolan helt och hållet, vilket resul­terar i att de inte får den utbild­ning de behöver för att själva kunna bestämma över sina liv och ta sig ur fattig­dom och förtryck. 

Att flickor inte får möjlighet att utbilda sig drabbar inte bara flickorna själva. Det skapar också stora konsekvenser för samhället.

Om fler flickor får utbild­ning skulle den ekonomiska till­växten öka, barn­äkten­skapen och fattig­domen skulle minska och det skulle bidra till jäm­­ställd­­het och demo­kratisk utveck­­ling.

Okunskap och myter exkluderar kvinnor och flickor från samhället

Den enorma okunskapen kring mens skapar utrymme för myter som styr flickornas liv. “Du kan dö om du kommer i kontakt med en kvinna som har mens”, “Mens är något smutsigt, flickor som har det måste isoleras från andra” och “Flickor är svagare när de har mens” är bara några av de myter som många lever efter.

Brist på kunskap gör att myterna är svåra att slå hål på. UNICEF arbetar för att bryta tystnaden och förinta myter och tabun genom att utbilda både flickor och pojkar om mens.

Flickor i Jharkhand, Indien, deltar i undervisning om mens och hygien. Att bryta tystnaden kring mens hjälper många flickor att dels förstå sig på sina egna kroppar, och ger dem även kunskapen och modet att våga fortsätta gå till skolan fast de har mens.

Mensen tar inte paus när samhället vänds upp och ner

I katastrofer och kriser, som exempel­vis rådande corona­pandemi, blir det ännu svårare för flickor och kvinnor i fattiga områden att hantera sin mens på ett värdigt och hälso­samt sätt. Pandemin ökar sår­bar­heten hos människor som redan lever i extrem fattig­dom och kris­drabbade områden. Lockdowns och stängda gränser gör det också ännu svårare att få till­gång till mens­skydd.

Vad gör UNICEF?

Att kämpa för flickors och kvinnors rättig­heter hör till UNICEFs allra viktigaste uppgifter.

  • Vi bidrar med forskning och utbild­ning för att hjälpa sam­hällen och rege­ringar att informera om mens och bryta tabun.
  • Förra året för­bätt­rade vi 20 495 skolor i 67 länder, för att under­lätta för flickor som har mens och öka möjlig­heterna att de stannar i skolan.
  • Vi delar ut hygien­produkter som tvätt­bara bindor till flickor i utsatta och kris­drabbade områden.

I vår gåvoshop hittar du nu två nya paket med fokus på flickors rättig­heter. Köp Skolpaket för en flicka, eller Tvättbara bindor, så är du med och ser till att fler flickor i utsatta situationer får en möjlig­het att fort­sätta sin skol­gång och leva sina liv som vanligt, även när de har mens:

Handla i gåvoshopen