Gå till innehållet
Laddar…

Martha lever med hiv, men hennes son föddes frisk

Idag är det internationella aidsdagen. Stora framsteg har gjorts i kampen mot hiv, men fortfarande är det alldeles för många – särskilt unga – som smittas. Martha, 19, bor i Malawi. Hon föddes med hiv, men tack vare den rådgivning och behandling Martha får föddes hennes egen son frisk.

Världen över har enorma framsteg gjorts i kampen mot hiv, men särskilt för barn och unga har världen mycket arbete kvar att göra.

En ny rapport från UNICEF visar att nya hivinfektioner bland unga förväntas öka från 250 000 år 2015, till nära 400 000 per år fram till 2030, om inte insatserna mot hiv trappas upp.

Nära två miljoner unga i åldrarna 10-19 år världen över lever med hiv. Aids är också en av de främsta dödsorsakerna i samma åldersgrupp, 2015 dog 41 000 till följd av sjukdomen. Här kan du läsa mer om hur UNICEF arbetar för att stoppa hiv och aids.

Men precis som filmen med Martha visar finns det också goda nyheter. Enorma framsteg har gjorts för att stoppa sjukdomen från att smitta mellan mamma och barn. Över hela världen stoppades 1,6 miljoner infektioner mellan mamma och barn under 2015.

Bli Världsförälder hos UNICEF. Då ger du pengar varje månad och kämpar för utsatta barn varje dag, året runt. Du kan också köpa hivtest i vår gåvoshop, som hjälper gravida att skydda sina bebisar.

Tredubbling av unga som dör i aids

Idag är det internationella aidsdagen. Sedan år 2000 har stora framsteg gjorts för att förhindra att hivpositiva mammor smittar sina bebisar. Men antalet unga som dör i aids har tredubblats under samma period, enligt ny statistik från UNICEF.

Aids är den främsta dödsorsaken bland unga i Afrika, och den andra ledande orsaken till att unga dör globalt. Bland alla som bär på hivsmittan är ungdomar den enda grupp där dödligheten inte minskar.

I Afrika, söder om Sahara, är smittan vanligast och de hårdast drabbade är flickor. Av de som smittas i åldern 15-19 år är sju av tio flickor. Men samtidigt hivtestas bara var tionde ungdom i samma åldersgrupp i regionen. Hälften av de hivpositiva i åldern 15-19 år lever i Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Moçambique och Tanzania.

De flesta unga som dör i aids smittades med hiv när de var spädbarn, det vill säga för 10-15 år sedan. Då fick färre hivpositiva mammor och gravida bromsmediciner för att förhindra att smittan överfördes till barnet.

Men det finns också goda nyheter:

  • Sedan år 2000 har nära 1,3 miljoner barn skyddats från att smittas med hiv, till stor del tack vare framsteg inom sjukvården för att förhindra att mammor smittar sina bebisar.
  • 2014 fick tre av fem hivpositiva gravida kvinnor mediciner för att skydda sina barn, och antalet barn under fyra år som dör i aids har minskat med 60 procent sedan år 2000.

Insatserna för att förhindra smitta mellan mamma och barn kommer att skapa nya och bättre förutsättningar för nästa generation ungdomar. Det är också avgörande att unga som lever med hiv får tillgång till kunskap, vård och stöd.

William och John är 14 och 11 år gamla och bor i Namibia. Bröderna smittades redan som nyfödda av sin mamma. De började tidigt att ta bromsmediciner och mår idag bra. Deras mamma berättade inte för dem att de bar på hiv förrän för två år sedan. Då fick hon reda på att UNICEF startat en så kallad teen club på en vårdcentral i närheten. Här träffas ungdomar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De började komma till de månatliga mötena på klubben och säger att det har betytt väldigt mycket för dem. Inom klubben pratar de fritt och stöttar varandra. Genom klubben har de lärt sig mycket om hiv och hur de kan leva ett bra liv trots sin sjukdom. Foto: © UNICEF

William och John är 14 och 11 år gamla och bor i Namibia. Bröderna smittades redan som nyfödda av sin mamma. De började tidigt att ta bromsmediciner och mår idag bra. Bröderna går till en så kallad teen club som UNICEF startat på en vårdcentral i närheten. Här träffas ungdomar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De säger att klubben har betytt väldigt mycket för dem, här pratar de unga fritt och stöttar varandra. Genom klubben har de lärt sig mycket om hiv och hur de kan leva ett bra liv trots sin sjukdom. Foto: © UNICEF

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar både för att förhindra spridningen av hiv och med stöd till de som drabbas:

  • Vi informerar ungdomar om sjukdomen, om hur man kan skydda sig, hur man får tillgång till hivtest, hur man bryter tystnaden kring sjukdomen och tar itu med det stigma och diskriminering som råder.
  • Vi förhindrar att hivpositiva gravida kvinnor överför smittan till sina barn.
  • Vi ger vård och stöd till barn och föräldrar som är hivpositiva och sjuka i aids, och ser till att barn som har blivit föräldralösa på grund av aids får extra skydd och stöd.

Bli Världsförälder hos UNICEF. Då ger du pengar varje månad och kämpar för utsatta barn varje dag, året runt. Du kan också köpa hivtest i vår gåvoshop, som hjälper gravida att skydda sina bebisar.

Vi måste tänka nytt i kampen mot hiv

Det har skett stora framsteg i kampen mot hiv och aids de senaste åren. Men fortfarande är den sorgliga verkligheten sådan att 600 spädbarn smittas varje dag vid sin födsel. Och bland ungdomar mellan 10 och 19 år ökar antalet dödsfall. Ett av de hårdast drabbade länderna är Zambia. För att stoppa denna trend använder UNICEF nya metoder för att nå ut till unga.

Färre nyfödda barn smittas av hiv av sin mamma, fler människor får behandling med bromsmediciner och allt färre dör i aids. Så kan man idag på internationella aidsdagen sammanfatta framstegen i kampen mot hiv och aids i världen under de senaste åren. Fortfarande smittas dock över 600 barn varje dag av sin mamma i samband med födelsen, helt i onödan. Och ungdomar mellan 10 och 19 år är den enda grupp där dödsfallen i aids inte minskar- de snarare ökar.

Tonåringar har fortfarande dålig kunskap om sjukdomen, rädsla och stigma gör att de inte testar sig och många flickor lockas eller tvingas till en tidig sexdebut utan kondom. De ungdomar som lever med hiv har ofta svårt att följa sin medicinska behandling och de får för svagt socialt stöd. Det starka stigmat kring sjukdomen gör att man inte vågar vara öppen med sin situation utan tvingas leva i lögn.

Zambia är ett av de länder som är hårdast drabbad av hiv och spridningen fortsätter. Varje timme smittas tre ungdomar, två av dem är flickor. För att stoppa denna trend använder nu UNICEF nya metoder för att nå ut till unga. Nästan alla unga och vuxna har en mobiltelefon, men oftast lite äldre modeller. Många har inte råd att ringa eller surfa, utan istället används textmeddelanden.

UNICEF har i samarbete med mobiloperatörer och ungdomar lagt upp ett system som kallas U-report. De så kallade u-reporters är nu fler än 50 000 och antalet växer hela tiden. Dessa u-reporters får regelbundet gratis textmeddelanden som är konfidentiella och anpassade till just dem. Det kan till exempel handla om hur de kan skydda sig och vart hen ska vända sig för att testa sig eller träffa någon att prata med i förtroende. De som lever med hiv får information om behandling och påminnelser om att ta sin medicin. Ungdomarna kan också skicka in frågor anonymt och konfidentiellt.

På bilden lär sig några ungdomar i Liberia att använda U-report. Foto: © UNICEF/Griggers

På bilden lär sig ungdomar att använda U-report. Foto: © UNICEF/Griggers

Via U-report skickas också frågor ut till ungdomarna som till exempel ”vad tycker du bör göras för att färre unga ska smittas av hiv?” Denna Information är värdefull när UNICEF och myndigheterna planerar nya insatser och program. Att vara med och delta och ha inflytande över sådant som påverkar ens liv är en rättighet alla barn har enligt barnkonventionen. Arbetet med U-report visar att detta inte bara är en rättighet, utan något som är helt nödvändigt för att nå ut och rädda liv.

Vi måste prata om sex och rättigheter

De senaste åren har antalet barn och unga som dör i aids ökat kraftigt. Det är minst sagt oroväckande. För att bryta den negativa trenden och få fler att klara sig igenom den riskfyllda tonåren krävs mer riktade satsningar mot ungdomar.

FotbollUnder ett fältbesök i Uganda besökte jag redaktionen för tidningen Straight Talk. Det är en otroligt cool tidning gjord av ungdomar för ungdomar om kärlek, sexualitet och relationer. Den startades för 20 år sedan och blev på kort tid mycket populär bland landets ungdomar. Äntligen kunde de läsa om sex, relationer och sådant som är tabu att prata öppet om i Uganda och många andra länder. Tidningen gav också dess unga läsare livsviktig information om rättigheter, hiv och hur man skyddar sig.

Idag är the Straight Talk Foundation en stor organisation som ger ut fem tidningar, sänder radioprogram på 17 lokala språk och sprider information om kärlek, rättigheter och sex. Allt riktat mot ungdomar. De driver också fyra ungdomsmottagningar där unga bland annat kan få gratis rådgivning om preventivmedel, sexualupplysning, göra graviditetstest och testa sig för hiv.

Det är precis denna typ av riktade satsningar till ungdomar som behövs för att bryta den negativa trenden att fler unga idag dör av aids än tidigare. För andra grupper är trenden positiv jämfört med för 10 år sen. Betydligt färre små barn smittas idag av hiv av sina mammor. Mångdubbelt fler barn och vuxna har tillgång till livsviktiga bromsmediciner. Färre unga vuxna smittas av hiv och stigmat kring sjukdomen minskar på många håll.

Men till barn och unga mellan 10 och 19 år når man inte ut i tillräcklig grad. Det finns för få ungdomsanpassade ställen att testa sig, få stöd och information. Sexualundervisning saknas i de flesta skolor. Kunskapen om sjukdomen är fortfarande generellt för låg och stigmat starkt. Ungdomar som lever med hiv hoppar ofta av behandlingen för att de får för dåligt stöd.

Men problemet är så klart mer komplext än så. Det är fortfarande förfärande många ungdomar, främst flickor, som blir utsatta för sexuella övergrepp på grund av att många pojkar och män anser sig ha rätt att ha påtvingat sex med dem. Många utsatta flickor har också sex med äldre pojkar och män i utbyte mot mat, kläder, mobiltelefon eller pengar. Det är inte heller ovanligt att elever tvingas ha sex med sin lärare för att få ut sina betyg, vilket har kommit att kallas ”sex for grades”.

Brist på jämställdhet och respekt för varandras rättigheter, fattigdom och maktobalans är grundproblemen som måste bekämpas. Några av de saker UNICEF stödjer är fler ungdomsvänliga ställen för testning, behandling och stöd, arbete med attityder kring jämställdhet och rättigheter, riktade ekonomiska bidrag till utsatta ungdomar, ökad kondomanvändning och fler forum där ungdomar kan få information och prata om sex, kärlek och respekten för varandra. Låt oss alla stödja detta viktiga arbete så att fler ungdomar går säkra genom den riskfyllda tonårstiden.

Idag, på internationella aidsdagen, är det ungefär 1000 barn som smittas av hiv från sin mamma under graviditet, förlossning och amning. 370 000 barn om året. Nästan samtliga dessa fall sker i fattiga länder.  Det är så klart helt oacceptabelt. Barn har rätt till liv och att födas friska. Ett av målen för UNICEFs arbete med hiv och aids under de kommande åren är nolltolerans. Inga barn i världen ska smittas av hiv år 2015.

Idag vet vi precis hur man undviker att mödrar överför hiv-smitta till sitt barn. Åtgärderna är enkla, mamman ska testa sig under graviditeten. Om hon bär på hiv-smittan ska hon börja ta anpassade bromsmediciner under graviditeten. Barnet ska helst förlösas med kejsarsnitt eller på vanligt sätt med hjälp av utbildad personal. Barnet ska sedan helammas under max sex månader, alternativt få bröstmjölksersättning om det finns tillgång till rent vatten. Om detta följs är risken liten för att barnet blir smittat av sin mamma.

Det har alltså gjorts stora framsteg på området. Idag får cirka hälften av alla gravida hivpositiva kvinnor bromsmediciner för att förhindra överföring av smittan till sitt ofödda barn. Denna siffra låg 2005 på endast 15 procent. Numera kan man också göra hiv-test på barn som bara är några veckor gamla och det finns väl anpassade bromsmediciner för barn.

Men fortfarande har vi lång väg att gå för att nå UNICEFs mål att inga barn ska smittas av hiv under sin första tid i livet. Systemen för barn- och mödrahälsovård har i många länder brist på resurser och utbildad personal och är inte tillräckligt samordnade. Avståndet till närmaste hälsocenter är ett också ett hinder för många mammor som bor på landsbygden. Många blivande mammor måste också få ökad kunskap om vikten av att hiv-testa sig under graviditeten. Mer resurser måste skjutas till, både genom att länderna lägger mer av de statliga pengarna på barn- och mödrahälsovård och genom internationellt bistånd som till exempel går genom UNICEF.

Låt oss tillsammans bidra till att barn- och mödrahälsovården stärks så att många fler barn kan födas friska.

/Eva Dalekant, programhandläggare internationell utveckling, UNICEF Sverige

UNICEF släpper idag en rapport om hiv och aids tillsammans med WHO och UNAIDS. Rapporten kan läsas i sin helhet på scribd här.

Idag är det internationella aidsdagen

Internationella aidsdagen initierades av FN 1988 för att uppmärksamma den globala hiv-epidemin och offren den skördat.

33,4 miljoner människor lever idag med hiv eller utvecklad aids. 2 miljoner människor dör i aids varje år, samtidigt smittas 2,6 miljoner nya. Av dem är 370 000 bebisar och 910 000 ungdomar. Bara 40% av alla smittade vet om att de bär på viruset.

370 000 bebisar smittas varje år av sin mamma

Globalt sett har antalet nya smittade minskat med totalt 20% de senaste 10 åren. Och det går nu att visa på att minskningen är tydligt kopplad till en ökad kunskap om hiv, förändringar i sociala normer och anammande av säkrare beteenden. Det har gett oss bevis för att hiv-förebyggande program ger betydande resultat.

Men vi får inte invaggas i självbelåtenhet eller förnekande. Ingen är immun mot hiv. Inte du, inte jag – oavsett om du är rik eller fattig. Men vi kan skydda oss själva och våra nära och kära. Och vi kan visa medkänsla för alla människor som lever med hiv.

Vi står fortfarande inför stora utmaningar. Det totala antalet nya smittade minskar, men fortfarande smittades 2,6 miljoner människor med hiv under 2009.  370 00 av dem var bebisar.  HIV bland spädbarn har nästan eliminerats i höginkomstländer, detsamma gäller tyvärr inte för utvecklingsländerna.

Vi ser framgångar tack vare aids-program, men vi kan inte säga att vi har lyckats tills det är noll nya hiv-smittade per år.  För att nå detta mål, krävs det att vi alla bidrar till att sätta förebyggandet av hiv på den globala dagordningen. Berätta för dina vänner, familjen, din granne och din lokala politiker, att mer än 7000 nya hiv-smittade varje dag är oacceptabelt!

Vi kan förhindra hiv, men för att lyckas behöver vi din hjälp.

/ Michel Sidibé, UNAIDS Executive Director

Skydda en baby från att smittas

Många barn som bär på hiv har smittats genom sina mammor, under graviditeten, i samband med förlossningen eller amning. Genom att ge en blivande mamma bromsmediciner kan man förhindra att barnet smittas. Därför är det avgörande att testa alla gravida mammor och ge dem möjligheten att skydda sina barn från att bli smittade.

I vår gåvoshop kan vara med och förhindra att smittan sprids vidare,  köp ett mamma-baby-pack eller hiv-test!

För dig som vill läs mer om hiv/aids-situationen i världen:

Läs vår nyhet: En aidsfri generation inom räckhåll

Bläddra i UNAIDS Outlook Report 2010, ett magasin om hiv och aids: