Gå till innehållet
Laddar…

Utbildning i fokus på bokmässan

Förra veckan hölls årets Bokmässa i Göteborg. Där arrangerade UNICEF Sverige ett seminarium med fokus på hur barns rättigheter skyddas i långvariga konflikter. Här bloggar vår programhandläggare för internationella utvecklingsfrågor Eva Dalekant om vad som sades.

– Bäst för barnen vore om kriget tog slut. Men som det är nu är det viktigt att de får gå kvar i skolan och ha trygga platser att vara på, säger Aslan Murjan, en ung man som efter att ha flytt från Syrien nu bor i Sverige. Tillsammans med sin vän Rawah Soukkar deltog han i vårt seminarium. Rawah, som också har flytt från Syrien, instämde:

Det viktigaste är att barnen kan fortsätta att gå i skolan. Vi måste studera och hjälpa landet att komma på fötter igen när det blir fred.

Barn är extra utsatta i katastrofer och därför ville vi i seminariet diskutera hur deras rättigheter skyddas i utdragna nödsituationer som till exempel kriget i Syrien.

Vi anordnade seminariet tillsammans med tre andra FN-organisationer och det leddes av Sveriges Radios Mellanösternkorrespondent Cecilia Uddén. Med på seminariet var, förutom jag, också Caroline Åberg från UNDP (FN:s utvecklingsprogram) och Minna Strömberg från Sida.

Caroline framhöll att UNDP är med och stödjer yrkesutbildningar och uppstart av nya företag – insatser som skapar arbetstillfällen till den hårt drabbade befolkningen i Syrien. Att föräldrarna har ett jobb och en inkomstkälla är enormt viktigt för barnen. Det gör att barnen kan gå kvar i skolan och slippa arbeta. Minna påpekade att Sida fokuserar lika mycket på de akuta och kortsiktiga insatserna, som driften av sjukhus i de värst drabbade områdena, som på det mer långsiktiga arbetet med att till exempel skapa arbetstillfällen.

Jag framhöll hur viktigt det är att barnen kan fortsätta gå i skolan och att skolan ska vara en säker plats. Den här dagliga rutinen och tryggheten skapar någon slags normalitet i det kaos som annars råder i barnets liv. Skolan blir också ett skydd mot att rekryteras till striderna eller att giftas bort.

Två pojkar som drabbats av konflikten i Syrien får gå i skolan igen tack vare färdigkonstruerade klassrum som UNICEF har levererat. Foto: © UNICEF/Al-Issa

Två pojkar som drabbats av konflikten i Syrien får gå i skolan igen tack vare färdigkonstruerade klassrum som UNICEF har levererat. Foto: © UNICEF/Al-Issa

I ett land som Syrien där 6 000 skolor har förstörts och halva befolkningen har flytt måste man hitta innovativa och pragmatiska lösningar. UNICEF arbetar bland annat med att reparera förstörda skolor, sätta upp tältskolor i flyktingläger och att bygga ut skolorna i de områden där många barn på flykt bor.

Vi startar också upp informella skolor där eleverna får så kallade ”catch-up classes” för att kunna ta igen förlorad skolgång och sätter upp system för hemundervisning. I Turkiet har vi till exempel satt upp nya skolor för syriska barn där undervisningen sker på arabiska och enligt syrisk läroplan. Här är vi med och rekryterar och avlönar syriska lärare, som därmed också får en viktig inkomst.

Att utbildning är viktigt för alla visade också vår röstningsstation på Bokmässan. Här kunde besökarna rösta på vilka tre av de globala utvecklingsmålen de tycker är viktigast. Över 3 000 personer var med och röstade och på första plats kom målet God utbildning för alla. På andra plats kom Rent vatten och sanitet och på tredje hamnade Bekämpa klimatförändringar.

Läs mer om hur UNICEF arbetar med utbildning runtom i världen.

Barn behöver alla sina mänskliga rättigheter

Tillgång till kulturell verksamhet för alla barn är en mänsklig rättighet eftersom det är en pusselbit i barnets utveckling. Idag är vår programchef Christina Heilborn på plats på Bokmässan i Göteborg och deltar i ett seminarium om just detta.

I år är det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN. Den var banbrytande av flera skäl:

  • den innehöll specifika mänskliga rättigheter för alla under 18 år
  • den betonade barns kapacitet som självständiga individer
  • den förenade alla sorters mänskliga rättigheter, dvs. de medborgerliga och politiska med de ekonomiska, sociala och kulturella.

På vilket sätt är den angelägen för oss idag och används den som det var tänkt? Sverige har förbundit sig att följa den i och med ratificeringen 1990 men den är tyvärr ännu inte lag i Sverige, vilket vi menar är en förutsättning för att den verkligen ska genomsyra rättsväsendet och samhället i övrigt.

Idag på Bokmässan i Göteborg deltar jag i ett seminarium med fokus på barns rätt till kultur. Den mänskliga rättigheten är intressant och relevant ur flera perspektiv. Det handlar både om rätten att få delta i det konstnärliga- och kulturella livet genom att själva skapa och uttrycka sig men också att få lära sig om olika uttrycksformer. Detta kräver tillgång till kulturell verksamhet för alla barn. Det är en mänsklig rättighet eftersom det är en pusselbit i barnets utveckling. Men det är också ett sätt att kunna bryta socialt utanförskap och bygga självkänsla. I vårt arbete för att stärka deltagande bland barn som själva befinner sig i socialt utanförskap betonar vi särskilt barnperspektivet och att barn själva ska få komma till tals och ge sin syn på saken. Det handlar om att få vara delaktigt och påverka sin egen situation men också i samhällsfrågor. Ett sätt att låta barn vara delaktiga på är genom konstnärliga uttryckssätt. Det får därför aldrig ses som något utöver det nödvändiga eller bara för de som är särskilt intresserade, utan det är just en mänsklig rättighet som ska finnas tillgänglig. Barn som tillhör en minoritet har dessutom rätt till att få delta i sitt eget kulturliv. Rätten till kultur handlar således även om identitet.

FN:s kommitté för barnets rättigheter, som bevakar att barnkonventionen följs, har beskrivit hur statens ansvar ser ut för att se till att barns rätt till kultur främjas:

  • Barn ska ha tillgång till kultur vilket kräver att tillfälle ges att uppleva kulturellt och konstnärligt liv.
  • Barn ska få delta själva vilket kräver att de får tillfällen att uttrycka sig fritt och vara kreativa.
  • Barn ska få bidra till kulturlivet genom olika uttryck inom konsten och kulturen för att främja utvecklingen av samhället.

FN-kommittén säger också att barn behöver delta i kulturella och konstnärliga aktiviteter för att bygga en förståelse inte bara av sin egen utan även av andras kultur. Det ger dem tillfälle att bredda sina horisonter och lära sig av andra kulturella och konstnärliga traditioner, och därmed bidra till ömsesidig förståelse och uppskattning av mångfald. Jag ser detta som särskilt viktigt när främlingsfientligheten är på frammarsch.

Besök gärna oss på Bokmässans internationella torg där vi finns i FN-montern samt deltar i seminarier.

Utbildning och vattenfrågor i topp

Nedräkningen har börjat för millenniemålen, som antogs år 2000 och ska vara uppfyllda vid utgången av år 2015. I många länder har flera av målen uppnåtts, medan det på andra håll ser lite dystrare ut. Nu pågår diskussionen om vad som ska ersätta millenniemålen och synpunkter håller på att samlas in från hela världen kring vilka mål som ska bli de nya ”utvecklingsmålen” eller ”hållbarhetsmålen”.

För att ge alla en chans att göra sin röst hörd, har en global sajt satts upp. Här kan vem som helst gå in och ange vilka områden man tycker är viktiga att prioritera inom de kommande utvecklingsmålen.

Folk röstar Bokmässan

På Bokmässan i Göteborg i slutet av september möjliggjorde vi, och våra samarbetsorganisationer, för besökarna att kunna ”rösta” på tre av de 16 områden på sajten. Under Bokmässans fyra dagar fick vi in totalt 9452 röster – tack alla ni som deltog! Eftersom alla fick lägga tre röster, var det ungefär 3150 personer som deltog i aktiviteten. De tre områden som fick flest röster var:

  1. Utbildning (15,4 procent av rösterna)
  2. Vatten och sanitet (15 procent)
  3. Förhindra vidare klimatförändringar (11 procent)
2013-10-10 12-11-30

Alla som arbetar med utvecklingsfrågor hanterar så klart inte dessa områden så här separat. Men röstningen gav ändå upphov till mycket intressanta samtal om vad som driver utveckling. Vi kunde också informera många människor om millenniemålen.

Gå in du också och rösta!
www.myworld2015.org

Besök oss på Bokmässan 26- 29 september

UNICEF är med på årets Bokmässa i Göteborg 26-29 september. Vi kommer att ha en monter på Internationella Torget tillsammans med fyra andra FN-organisationer i Sverige.

all_icons

I våra montrar kommer du att hitta skolmaterial och mer information om FN:s millenniemål. Besökarna kommer också att kunna rösta på vilka av 16 områden man tycker är viktigast för de nya utvecklingsmålen efter 2015.

Seminarier som UNICEF Sverige är medarrangörer till på Bokmässan 2013:

Torsdag 26 september kl 11-11.20, Stora scenen
Utan funktionsnedsättningsperspektiv når inte FN målet
Trots millenniemål nekas fortfarande 90 procent av barn med funktionsnedsättning i utvecklingsländerna rätten till skola.
Medverkande: Valter Mutt, mp, Victoria Öjefors, Synskadades Riksförbund, Eva Dalekant Unicef Sverige. Moderator: Alexandra Pascalidou, journalist och författare.

Lördag 28 september kl 9.15-10, Stora scenen
FN-frukost med seminarium – Leder tillväxt alltid till utveckling?
Trots snabb ekonomisk tillväxt minskar inte fattigdomen i samma utsträckning och  tre fjärdedelar av världens extremt fattiga lever idag i medelinkomstländer. Hur ska nästa generations utvecklingsmål utformas för att minska dessa klyftor och orättvisor?
Medverkande: Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare Wateraid, Thomas Hammarberg, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter (2006 – 2012), Claes Johansson, statistikexpert Unicef i New York. Moderator: Annika Söder, verkställande direktör Dag Hammarskjöldfonden.

Lördag 28 september kl 10.20-10.40, Stora scenen
Vaccinering mot barnadödlighet – effektiv lösning eller genväg?
Bör vi satsa mer på att bekämpa orsaker som brist på vatten, dålig hygien och undernäring?
Medverkande: Lars-Åke Persson, professor i mödra- och barns hälsa, och Eva Dalekant, Unicef Sverige. Moderator: Lisa Ericson, Unicef Sverige.

Omröstningen på bokmässan: Viktigast att utrota extrem fattigdom

På Bokmässan i Göteborg 27-30 september hade vi en aktivitet för besökarna där de hade möjlighet att svara på frågan ”Vilket millenniemål tycker du är viktigast?” genom att lägga en färgad kula i en glasburk.

Totalt deltog 2133 personer genom att lägga en kula. Aktiviteten väckte många tankar hos besökarna och gav upphov till intressanta diskussioner om bistånd och utvecklingsfrågor.

En överväldigande majoritet valde millenniemål nr 1 – utrota extrem fattigdom och hunger. Det argument de flesta framförde var att man måste börja med att bekämpa fattigdomen för att kunna lösa de andra problemen. På andra plats kom mål 2 om att alla barn ska gå i skolan. Här ansåg många att utbildning är lösningen på de andra områdena.

Väldigt många av besökarna poängterade att målen hänger samman och att man inte kan välja mellan dem- att vi måste satsa på alla. Detta är förstås UNICEFs ståndpunkt, men att vi ändå valde att lägga upp denna aktivitet för att visualisera målen och för att få besökarna att tänka till. Och vi tror faktiskt att många av besökarna gick därifrån med lite mer kunskap om millenniemålen än tidigare.

Så här fördelades resultatet:

Mål Antal röster Andel
Mål 1 Utrota extrem fattigdom och hunger 802 38%
Mål 2 Alla ska gå i grundskola 404 19%
Mål 3 Öka jämställdhet mellan kvinnor och män 255 12%
Mål 4 Minska barnadödligheten 117 5%
Mål 5 Förbättra mödrahälsan 118 5%
Mål 6 Stoppa spridningen av hiv aids och andra sjukdomar 99 5%
Mål 7 Säkerställa miljömässigt hållbar utveckling 271 13%
Mål 8 Utveckla internationellt samarbete 67 3%

Den 24 oktober är det internationella FN-dagen. UNICEF samlas tillsammans med övriga FN-familjen i Sverige på Stockholms Centralstation från kl. 08.00 – kl. 19.00 till förmån för FN:s åtta millenniemål.

Besök oss på Bokmässan!

UNICEF är med på årets Bokmässa i Göteborg 27-30 september. Vi kommer att ha en monter på Internationella Torget tillsammans med fyra andra FN-organisationer i Sverige. I våra montrar kommer du att hitta skolmaterial och mer information om FNs millenniemål. Du kommer även att kunna skicka ett budskap till biståndsminister Gunilla Carlsson och rösta på vilket millenniemål du tycker är viktigast.

Seminarier som UNICEF Sverige är medarrangörer till på Bokmässan 2012:

Torsdag 27 sep 11:20 – 11:40
Världskoll- Hur ser världen ut idag, egentligen?
Stämmer din bild av världen? Vilken bild förmedlar media? Journalister och forskare diskuterar. En programpunkt som särskilt vänder sig till unga mässbesökare.
Medverkande: Aleksander Gabelic, Marika Griehsel, Lennart Wohlgemuth

Fredag 28 sep 10.20-10.40
Blir världen bättre? Hur går det med FN:s millenniemål?
Fler barn går i skolan och andelen fattiga minskar. Samtidigt ökar gapet mellan de fattiga och de rika.
Medverkande: Staffan Landin, frilansande föreläsare

Lördag 29 sep 9.15-10.00 Frukostseminarium
Mål för hållbar utveckling
Vid FN-mötet i Rio i juni diskuterades nya utvecklingsmål efter 2015 då millenniemålen ska vara nådda. Hur ska vi nå ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling?
Medverkande: Maria Wetterstrand, Sasja Beslik, Björn Andersson, Linda Nordin, Mikael Olsson moderator
Arr: FN-förbundet, Dag Hammarskjöldbibl, UNDP, UNICEF Sverige, UN Women Sverige

Lördag 29 sep 11.00
Om tvångsgifte
Mark Levengood, Christina Wahldén och Åsa Linderborg talar om tvångsgifte ur svenskt och internationellt perspektiv.
Arr: Rabén & Sjögren och UNICEF Sverige

Lördag 29 sep 12.20-12.40
Varför sätta upp mål?
Carolina Klüft och David Lega, framstående idrottare och engagerade i FN:s arbete, diskuterar betydelsen av att sätta upp mål.
Medverkande: Carolina Klüft och David Lega

Lördag 29 sep 16.00-16.20
Farligt uppdrag: Att föda barn
Varje dag dör runt 1000 kvinnor i världen i samband med graviditet och förlossning. Varför släpar detta millenniemål efter?
Medverkande: Medverkande: Margareta Winberg f.d. minister och ambassadör och Katarina Wennstam, författare

Söndag 30 sep 11.00-11.20
Kan damfotboll förbättra kvinnors rättigheter?
Kvinnors rättigheter påverkas av attityder hos kvinnor och män. Kan FNs millenniemål 3 förverkligas till 2015?
Medverkande: Margareta Winberg, ordförande UN WOMEN Sverige, Johanna Frisk, UN WOMEN Ambassadör i Tyresö FF Damfotboll

Välkommen!