Gå till innehållet
Laddar…

Stoppa kvinnlig köns­stympning

Var 8:e sekund köns­stympas en flicka någon­stans i världen. Ingreppet görs oftast helt utan bedöv­ning och verk­tyget kan vara en smutsig kniv eller ett gammalt rakblad. UNICEF arbetar för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättig­heter. Stöd vårt arbete idag på inter­nationella kvinno­dagen.

En kniv hålls upp i förgrunden, där bakom står en liten flicka som någon håller för ögonen på.

Den grymma sedvänjan kvinnlig könsstympning har praktiserats i mer än 2 000 år. Ofta utförs ingreppet med en enkel kniv utan bedövning. Foto: © UNICEF

Traditionen att köns­stympa flickor har troligen existerat i över två tusen år. Ingreppet görs oftast helt utan bedövning. En del flickor dör. De flesta traumati­seras svårt och får men för livet.

Jag vill stoppa kvinnlig könsstympning

Vad gör UNICEF?

Eftersom det rör sig om en kulturellt känslig fråga, arbetar UNICEF i nära sam­arbete med lokala ledare i de olika länderna för att stoppa köns­stymp­ningen. Det som främst behövs är utbildning för att få fler att förstå de skadliga effekterna av sedvänjan.

Vi informerar, utbildar och stöttar utbildnings­projekt för sjukvårds­personal, social­arbetare, föräldrar, barn­morskor och lärare om köns­stymp­ningens skadliga effekter. Vi ger även stöd till lokala utbildnings­program som syftar till att öka kun­skapen om de skadliga biverk­ningarna av köns­stympning.

Hjälp oss i vår kamp för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter!

Jag vill stoppa kvinnlig könsstympning

Det finns hopp

Allt arbete mot könsstympning ger resultat, om än olika snabbt i olika länder. Risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan.

Attityder förändras också – majoriteten av människorna i de länder där flickor könsstympas tycker att sedvänjan borde upphöra. Men många fortsätter att utsätta sina döttrar för ingreppet på grund av sociala påtryckningar. Tillsammans kan vi ändra på det!

Kvinnlig köns­stympning går att bekämpa

Idag är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Trots att alltför många flickor fortfarande utsätts för övergreppet, sjunker antalet stadigt. Eva Dalekant, programhandläggare internationell utveckling på UNICEF Sverige, skriver idag om ett positivt exempel från byn Julangel i östra Gambia.

Under ett besök i byn Julangel i östra Gambia träffade jag Fatou Tirera Mbunda. Hennes by hade då nyligen genomgått ett treårigt program utvecklat av organisationen Tostan, som länge fått stöd av UNICEF.

– Mina döttrar är nu vuxna och könsstympades när de var unga. Hade jag vetat det jag vet idag hade jag aldrig låtit dem genomgå det, berättade Fatou.

Ett tydligt exempel på hur könsstympning kan motarbetas

Inom programmet fick byborna bland annat mer kunskap om mänskliga rättigheter, hälsa och barns utveckling. De fick även reflektera över traditionella sedvänjor, som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning, och genom diskussioner kom de till insikt om de skadliga konsekvenserna.

I slutet av programmet deklarerade hela byn kollektivt i en ceremoni att de nu tar avstånd från könsstympning och barnäktenskap.

Fatou Tirera Mbunda blev ordförande i kommittén som hennes by bildade genom programmet för att ta avstånd från könsstympning och barnäktenskap. Foto: © UNICEF

Fatou Tirera Mbunda blev ordförande i kommittén som hennes by bildade genom programmet för att ta avstånd från könsstympning och barnäktenskap. Foto: © UNICEF

Fatou utsågs till ordförande i bykommittén som bildades genom programmet. Hon upplever att männen i byn numera har mer respekt för kvinnorna och att de är lika delaktiga i gemensamma beslut som männen.

Hon har själv sju vuxna barn, fem flickor och två pojkar. Tyvärr könsstympades hennes döttrar innan byn genomgick programmet och tog avstånd från sedvänjan. Men det kommer inte att hända deras egna döttrar försäkrar Fatou. Alla hennes barn fick också själva bestämma vem de skulle gifta sig med.

Enbart lagar räcker inte

I Gambia stöttar UNICEF också en rad andra aktiviteter som kampanjer via mobiltelefoner, filmer, information i skolor och möten med religiösa ledare. Alla insatser måste göras med kulturell respekt, involvera ungdomar och syfta till att stärka flickor och kvinnors ställning och inflytande.

Lagar mot könsstympning är viktiga som grund, men räcker inte. Vi måste fortsätta utbilda, föra dialog och göra människor medvetna om de skadliga konsekvenserna, om alternativen och om flickornas rättigheter.

Det är mest effektivt när dialogen engagerar hela byn. Just byns kollektiva beslut är det som ofta gör att enskilda föräldrar vågar fatta beslutet att inte låta könsstympa sina döttrar.

En kniv hålls upp i förgrunden, där bakom står en liten flicka som någon håller för ögonen på.

Den grymma sedvänjan kvinnlig könsstympning har praktiserats i mer än 2 000 år. Ofta utförs ingreppet med en enkel kniv utan bedövning. Men tack vare utbildning och öppen diskussion har nu fler och fler slutat utföra det farliga ingreppet. Foto: © UNICEF

Könsstympning av flickor är ett tydligt brott mot FN:s barnkonvention. Inom Agenda 2030 är också ett av delmålen (5.3) att könsstympning och andra skadliga sedvänjor helt ska avskaffas till år 2030.

Och arbetet går stadigt framåt:

  • Under de senaste tre åren har antalet flickor som könsstympas minskat i 10 av de 17 länder där övergreppet är som vanligast.
  • Under det senaste decenniet har 34 miljoner människor i 21 000 lokalsamhällen öppet tagit avstånd från sedvänjan.
  • I Liberia har antalet flickor (15-19 år) som utsätts minskat med 41 procent sedan 1990 minskat och med 31 procent i Burkina Faso.

Det här ger hopp om att fler flickor runt om i världen ska slippa genomlida det ibland livslånga trauma som en könsstympning ofta innebär.

Här hittar du mer fakta om kvinnlig könsstympning och hur UNICEF arbetar för att stoppa den livsfarliga sedvänjan:

Fakta: Kvinnlig könsstympning

Allt fler säger nej till könsstympning

Idag är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Dagen instiftades för 14 år sedan när delegater från 30 afrikanska länder samlades i syfte att arbeta tillsammans för att avskaffa kvinnlig könsstympning. UNICEF arbetar med öppna diskussioner och utbildning på bynivå för att stoppa det här grova brottet mot barns rättigheter. Läs vår kollega Eva Dalekants möte med Fatima, en ung kvinna i östra Gambia.

Fatima och dottern Isha blev båda könsstympade innan deras by bestämde sig för att sätta stopp för det grova brottet. Foto: © UNICEF

Jag träffade Fatima under ett besök i byn Julangel i östra Gambia. Fatima är född och uppvuxen i Julangel. Hon är gift och har tre barn, två pojkar och en flicka. Dottern Isha är idag sex år gammal.

Vid mitt besök för två år sedan hade byn just gått igenom ett treårigt program som leddes av organisationen Tostan, med stöd av UNICEF. I programmet fick de bland annat lära sig läsa och skriva, lärs sig om mänskliga rättigheter, hälsa och barns utveckling. De fick också diskutera traditionella sedvänjor, som barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Diskussionerna leddes av en person från området som fått utbildning inom programmet. Genom diskussionerna blev de efterhand varse de skadliga konsekvenserna av de sedvänjorna. När programmet avslutades deltog hela byn i en officiell ceremoni där de tillsammans öppet deklarerade att de nu tog avstånd från könsstympning och barnäktenskap.

Fatima säger att mycket i byn har förändrats till det bättre. För henne personligen var det viktigaste att hon lärde sig läsa, skriva och räkna.

– Nu kan jag läsa vad det står i journalen på vårdcentralen och att använda telefonnummer, säger hon.

Fatima säger också att den allra viktigaste förändringen för byn var att de tillsammans beslöt att sluta genomföra könsstympning av sina flickor. För både henne själv och hennes  dotter Isha var det tyvärr redan för sent, Isha könsstympades redan vid ett års ålder.

– Om jag hade vetat vad jag vet idag hade jag aldrig gjort det, säger Fatima.

De flesta i byn säger också att de inte tänker låta sina barn gifta sig innan de blir myndiga och att då låta dem välja partner själva.

Liknande framgångsrika program genomförs i många länder med stöd av UNICEF och andra organisationer. Under de senaste tio åren har mer än 18 300 lokalsamhällen med över 25 miljoner människor fattat beslutet att sluta med sedvänjan. Insatserna stärks av arbetet för striktare lagstiftning och dialog med höga religiösa ledare. Det här har lett till att andelen flickor mellan 15 och 19 år som könsstympas har minskat med 41 procent i Liberia, 30 procent i Kenya och 27 procent i Egypten.

Det här ger hopp om att fler flickor runt om i världen ska slippa genomlida det ibland livslånga trauma som en könsstympning ofta innebär.

Var med och kämpa för alla barns rättigheter. Bli Världsförälder idag

Kvinnlig könsstympning är ett globalt problem

Minst 200 miljoner flickor och kvinnor i 30 länder har utsatts för kvinnlig könsstympning. Den livsfarliga sedvänjan är ett globalt problem, säger UNICEF idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning.

Foto: © UNICEF

Kvinnlig könsstympning är ett globalt problem. Foto: © UNICEF

Ny statistik visar att hälften av de flickor och kvinnor som utsatts bor i tre länder – Egypten, Etiopien och Indonesien. Men det drabbar flickor och kvinnor i alla delar av världen. Sedvänjan finns inte bara i Afrika och Mellanöstern – även om den främst förekommer där – utan också i Asien, Australien, Europa, Nord- och Sydamerika.

Kvinnlig könsstympning, oavsett hur ingreppet går till, är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter. Enligt statistiken är 44 miljoner av de som utsatts under 14 år. I Somalia har hela 98 procent av kvinnorna i åldern 15-49 år könsstympats. I de flesta länder gjordes ingreppet innan flickorna fyllt fem år.

Sedan 2008 har mer än 15 000 samhällen i 20 länder officiellt deklarerat att de slutar med sedvänjan, varav 2 000 förra året. Fem länder har kriminaliserat handlingen. Data visar också att allt fler människor som lever i länder där könsstympning förekommer tycker att det ska upphöra.

Kvinnlig könsstympning måste få ett slut. När de nya globala utvecklingsmålen antogs i september enades 193 länder om att utrota sedvänjan till 2030 – ett enormt framsteg. Men löftet räcker inte. Med växande befolkningar riskerar antalet kvinnor och flickor som utsätts att öka, något som hotar de framsteg som gjorts hittills.

Världens länder måste ta ett gemensamt ansvar globalt för att skydda flickor och stoppa könsstympningen. Varje flicka har rätt att få uppleva jämställdhet och att alla hennes mänskliga rättigheter respekteras.

Här kan du läsa mer om hur UNICEF arbetar mot kvinnlig könsstympning.

Var med och kämpa för alla barns rättigheter. Bli Världsförälder idag.

Allt färre flickor könsstympas

Den 6 februari är den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning av flickor. För att uppmärksamma detta släpper UNICEF nya siffror som visar att antalet flickor som utsätts för den farliga sedvänjan minskar. Samtidigt uppmanar man omvärlden att öka insatserna för att helt avskaffa ingreppet som ger så många flickor men för livet.

– Jag trodde att könsstympning var något vi måste göra med hänsyn till islam. Nu vet jag bättre, berättar sexbarnsmamman Habiba i Kenya. Tack vare en informationskampanj fick Habiba och hennes man ny insikt och deras två yngsta döttrar har inte utsatts för det farliga ingreppet. Foto: © UNICEF

– Jag trodde att könsstympning var något vi måste göra med hänsyn till islam. Nu vet jag bättre, berättar sexbarnsmamman Habiba i Kenya. Tack vare en informationskampanj fick Habiba och hennes man ny insikt och deras två yngsta döttrar har inte utsatts för det farliga ingreppet. Foto: © UNICEF

UNICEFs siffror omfattar de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där traditionen är mest utbredd. Bland den yngre generationen flickor i dessa länder utsätts idag betydligt färre för det livsfarliga ingreppet. I de utvalda länderna blir idag i genomsnitt endast 36 procent av flickorna i åldern 15-19 år har utsatts för könsstympning, jämfört med mödragenerationen, i åldern 45-49 år, där hela 53 procent är könsstympade. I vissa länder är minskningen mycket stor, till exempel i Kenya där tre gånger så många äldre kvinnor är könstympade, jämfört med den unga generationen.

Sedvänjan avskaffad i 10 000 byar

År 2008 startade UNICEF tillsammans med UNFPA (FNs befolkningsfond) ett omfattande utvecklingsprogram för att stoppa könsstympning av flickor. Och det har gett resultat. Under de senaste fyra åren har nästan 10 000 samhällen i 15 länder avskaffat sedvänjan. Totalt har åtta miljoner människor sagt nej till att skada sina flickor. Bara under 2012 deklarerade 1775 byar i Afrika att de bestämt sig för att upphöra med könsstympning av flickor.

Ändrad lagstiftning

Utvecklingsprogrammet som gett så bra resultat innebär ett integrerat samarbete på alla nivåer i samhället. Från flickorna och deras familjer till byhövdingar och regeringar. UNICEF har genom påtryckningar och tålmodiga diskussioner i många länder drivit igenom en lagstiftning som förbjuder könsstympning av flickor. Lagar är ett steg i rätt riktning, men den stora utmaningen är att nå ut med kunskap om varför könsstympning är farligt och måste upphöra. Det handlar om att bryta mycket gamla kulturella mönster och traditioner.

Banbrytande metod

En metod som visat sig vara banbrytande för utvecklingen är ett utbildningsprogram som UNICEF genomför tillsammans med organisationen Tostan. Genom bydiskussioner, sång och drama sprids kunskap om demokrati, mänskliga rättigheter, hälsa och hygien. Deltagarna får insikt, börjar ifrågasätta och kommer till slut överens om att överge den grymma traditionen. Allt fler byar anmäler sig till projektet och på så sätt ändras livsmönster och tankegångar sakta men säkert.

Det går att stoppa könsstympning

UNICEF menar att om den politiska vilja som finns kan omvandlas i konkreta investeringar, kommer det här allvarliga brottet mot flickors och kvinnors rättigheter snart att vara ett minne blott.

– De här framstegen visar att det är fullt möjligt att avskaffa könsstympning av flickor, menar UNICEFs högsta chef Anthony Lake. Vi kan och måste stoppa sedvänjan för att hjälpa miljontals flickor och kvinnor att leva ett hälsosammare liv.

Foto: © UNICEF

Foto: © UNICEF

Kampen fortsätter

Det finns mycket kvar att göra. UNICEFs siffror visar att det i de 29 aktuella länderna finns 30 miljoner flickor som riskerar att bli könsstympade. I december antog FNs generalförsamling en resolution som uppmanar medlemsländerna att öka insatserna för att helt avskaffa sedvänjan. UNICEF fortsätter sitt tålmodiga arbete för att avskaffa det här brottet mot mänskliga rättigheter.

Var med och kämpa för flickors rättigheter genom att stödja UNICEFs arbete för barn världen över.

13-åriga Seema vågade vägra gifta sig

Seema spelar fotboll

Många flickor i Indien gifter sig av tradition mycket unga och föder barn innan de varken är fysiskt eller psykiskt mogna. Det kämpar vi för att ändra på. För att bryta mönstret startar vi särskilda klubbar för tonårstjejer. Där får de kunskap av starka kvinnor som uppmuntrar självständighet och kämpar för att ge tjejerna en starkare självkänsla. De lär sig hur de kan påverka viktiga beslut som rör deras framtida liv. Tack vare stöd från kompisarna i klubben vågade 13-åriga Seema säga nej när familjen planerade att gifta bort henne. Nu får hon möjlighet att fortsätta leka, gå i skolan och vara barn ända tills det är dags att bli vuxen på riktigt.

Ny lag mot könsstympning av flickor

Ett rakblad och en fickkniv, vilka båda används vid kvinnlig könsstympning.

Sedan 2008 har över 6 000 samhällen i nio afrikanska länder slutat könsstympa flickor. Och fler är på väg. Till exempel i Guinea-Bissau som år 2011, efter påtryckningar från UNICEF och 16 år av diskussioner, äntligen antog en ny lag som förbjuder det farliga ingreppet. Lagen är ett steg i rätt riktning, men att nå ut med kunskap om varför könsstympning är farligt och måste upphöra blir den stora utmaningen. Vi arbetar på plats tillsammans med organisationen Tostan och FN:s befolkningsfond (UNFPA) för att bryta gamla kulturella mönster och traditioner. Med utbildning och bydiskussioner ska vi utrota den hemska sedvänjan som ger så många flickor men för livet.

Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi

Nyhetsrapporteringen från Kairo blir allt mer dramatisk. Demonstranternas krav på förändring i Egypten möts av brutalitet. Men bakom de senaste tre veckornas omskakande händelser döljer sig en annan brutalitet – den som dagligen drabbar kvinnor och barn i Egypten.

Tänk bara på dessa siffror:

23,8 procent av barnen i Egypten lever under den nationella gränsen för fattigdom.

91 procent av kvinnorna uppger att de har blivit könsstympade.

Rakblad av den typ som brukar användas vid kvinnlig könsstympning. Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi

Enligt rapporten Trends of Child Poverty and Disparities in Egypt, som UNICEF gav ut hösten 2010, har antalet fattiga barn blivit flera under de senaste åren. Utvecklingen går åt fel håll. År 2009 levde sju miljoner barn under den nationella fattigdomsgränsen, en ökning med 1,3 miljoner barn jämfört med år 1999. Detta beror inte bara på befolkningsökningen. Andelen fattiga barn har också ökat – från 21 procent år 2000 till 23,8 procent år 2009.

Andra siffror understryker den sorgliga utvecklingskurvan. Enligt samma rapport har antalet undernärda barn under fem år nära tredubblats – från 509 000 undernärda barn år 2000 till 1,5 miljoner undernärda barn år 2008.

Fler egyptiska barn får visserligen gå i skolan idag. År 2000 gick 1,2 miljoner barn miste om den skolgång de har rätt till enligt barnkonventionen. År 2008 hade siffran sjunkit, då var det 490 000 barn som inte fick gå i grundskolan. Men könsfördelningen är fortfarande djupt orättvis. Det är dubbelt så vanligt att flickor inte får gå i skolan jämfört med pojkar. Detta är en tragedi på flera plan, både individuellt och för samhället i stort. Flickors utbildning betyder mycket för utvecklingen i ett land. Till exempel brukar flickor som går i skolan gifta sig senare och de får vanligtvis färre och friskare barn.

Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi

Vi svenskar är vana att tänka på Egypten som ett någorlunda välordnat land som det är trevligt att semestra i, för att snorkla och dyka i Röda havet och för att besöka imponerande historiska monument och platser. För de flesta svenskar kommer det som en överraskning att hela 91 procent av alla kvinnor mellan 15 och 49 år i Egypten har blivit könsstympade.

Könsstympning är ett brott mot kvinnors och flickors rätt till överlevnad, god hälsa och skydd mot våld och övergrepp. Det hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. I Egypten går denna sedvänja tillbaka 2000 år i tiden. Ingreppet brukar göras innan flickorna fyller 13 år. Det sägs vara en förberedelse inför äktenskapet. Men könsstympning handlar om att kontrollera kvinnors sexualitet – när kvinnor förlorar förmågan att njuta av sex tros de bli mindre lockade av otrohet.

Motivet på en affisch som använts i kampen mot könsstympning. Affischen föreställer en flicka som gråter då hennes mamma tvingar henne till en klinik för att få ingreppet utfört. Läkaren ser också ut att motsätta sig ingreppet. Foto: UNICEF/Giacomo Pirozzi

UNICEF arbetar mot könsstympning i de länder där det förekommer. Resultaten visar att det går att få hela samhällen att upphöra med könsstympning. Läs mer om hur 6000 afrikanska samhällen övergivit den skadliga seden.

I Egypten har UNICEF och våra samarbetspartners arbetat mycket med att ge barn, ungdomar och kvinnor redskap att våga uttrycka känslor och åsikter, så att de kan stå upp för vad de tror på och bidra till en förändring av samhället. Dessa sociala verktyg är inget som lärs ut i skolan. Egypten är ett auktoritärt samhälle på alla nivåer, men som vi har sett de senaste dagarna kan tålamodet brista – och förändringar tvingas fram.

Texten är baserad på en bloggpost av UNICEF Norges generalsekreterare Kjersti Fløgstad.

Läs mer om den politiska utvecklingen i Egypten på DN.se: Mubarak flyr Kairo och se bilder från upproret i Kairo.

En etiopisk kvinna, med sin lilla dotter på ryggen. Bilden är tagen i hennes hem i Jequasheme Village.

Etiopien, november 2009

Kvinnlig könsstympning fortsätter att minska i takt med att myndigheter och internationella organisationer uppmuntrar samhällen till att överge denna skadliga tradition. Uppskattningsvis tre miljoner flickor i Afrika könsstympas dock fortfarande varje år. Ingreppet kan orsaka infektion, kronisk smärta, komplikationer under graviditet och förlossning och ökad risk för spädbarnsdöd.

Heltäckande utbildningsprogram som engagerar lokala samhällen, kvinnor som ledare, börjar dock ge effekt. Programmen fokuserar på hälsofrågor, däribland hiv/aids, familjeplanering och skadliga traditionella sedvänjor, såsom könsstympning. Samtidigt erbjuder de ett forum för deltagarna att gemensamt hitta lösningar på problemen. Med respekt för deltagarnas kultur och åsikter och med förståelse för att verklig förändring tar tid, har programmen sakta men säkert börjat leda till att allt fler nu förkastar kvinnlig könsstympning och andra skadliga metoder.

Etiopien är ett av de länder i världen med högst förekomst av könsstympning. Programmen har dock lett till att 70 distrikt börjat se över lagar som kriminaliserar könsstympning och fyra av landets distrikt har åtagit sig att helt överge traditionen.

UNICEF, med stöd av Europeiska kommissionen, samarbetar med lokala frivilligorganisationer som Rohi-Weddu Pastoral Women Development Organization. Rohi-Weddu, som betyder ”rädda liv” på språket  Afarigna. Tillsammans arbetar vi för att skapa medvetenhet om skadliga traditioner och med att främja utbildning för kvinnor i Afar-regionen. UNICEF stödjer också the Ethiopian Nurse Midwife Association and the Health Extension Workers som integrerar frångåendet av könsstympning med den befintliga barn- och mödravården.

Globalt sett ser vi nu att program med fokus på att få till stånd förändringar i folks medvetande leder till att hela samhällen börjar överge förfaranden som skadar flickor och kvinnor. Däribland könsstympning, barnäktenskap, våld i hemmet och olika hinder för flickors utbildning.

Vill du läsa mer om könsstympning kan du göra det på unicef.se!

Sudan är Afrikas, till arealen, största land och för många av oss associerat med Darfurområdet. Ett område sedan länge härjat av inre stridigheter. Inbördeskriget har fördrivit miljontals människor på flykt och har flera gånger kallats för 2000-talets största folkmord. Landet är sönderkrigat och många i befolkningen har tappat hoppet om framtiden.

För ett tag sedan var Nils-Arne Kastberg, chef för UNICEF-kontoret i Sudan, på besök i Sverige. Han kom till oss på kansliet över en frukost för att berätta om sitt arbete i Sudan. Nils-Arne beskrev hur UNICEF kämpar för barns rättigheter i ett land med krig, könsstympning och analfabetism.

Nils-Arne Kastberg, chef för UNICEF i Sudan

Skolgången är viktig för landets framtid

Det  finns 9 miljoner barn i Sudan varav 3 miljoner inte går i skolan. I dagsläget är inte ens 40% av landets alla flickor läskunniga och utbildningsnivån sjunker, det är förskräckliga siffror.
– Barnen måste få utbildning så att de kan förändra samhället genom kunskap, attityd och fredstänk, menar Nils-Arne.

UNICEF arbetar på plats bland annat med att utbilda ungdomar till ”fredsambassadörer” som kan stötta de yngre barnen i att tänka fred.

– För var börjar freden? Jo, den börjar hos dig själv. Om inte individen tänker fred kan vi aldrig få bukt med problemen, fortsätter Nils-Arne.
– Jag behöver tänka fred, min familj behöver tänka fred, mina grannar och min by behöver tänka fred och till slut kan vi nå ett stadie där hela landet tänker fred. Men det är lång väg att vandra.

Könsstympning får allvarliga konsekvenser

25-26 000 kvinnor dör varje år av olika komplikationer till följd av könsstympning, graviditet och förlossning. Flickor som könsstympas, får svårt att föda. Många barn drabbas av Cerebral Pares på grund av att de inte kommer ut tillräckligt snabbt och man tvingas ofta ”klippa upp” kvinnorna vid förlossningen.

Och ett skadat barn är inget önskvärt barn. I huvudstaden Khartoum hittas varje månad över 100 döda spädbarn. Samtidigt påträffas ungefär lika många spädbarn ute på gatorna som fortfarande är vid liv. Men alla barn som överges är inte skadade, i en del fall är det våldtäkt eller incest som gjort kvinnorna gravida. Oäkta barn bringar även vanära över familjen, vilket innebär att kvinnorna ofta tvingas att lämna sina barn åt sitt öde.  En del barn räddas av lokala barnhem och då händer det att de biologiska mammorna söker sig dit för att i hemlighet amma det barn som de lämnat ifrån sig.

Sudans regering bedriver idag program som uppmuntrar samhällen att överge kvinnlig könsstympning och andra sociala normer som diskriminerar flickor och kvinnor.

Fatma, 5, i sitt hem nära staden Kassala. Hennes mamma, Alawia valde att inte låta omskära Fatma. Frågan om kvinnlig könsstympning diskuterades vid en utbildning för förlossningspersonal och volontärer och fick igång en offentlig diskussion kring praxis för könsstympning. - Folk blir en mycket mer öppen för tanken att överge den praxis som härskat, berättar Alawia. Foto: Kate Holt

Bristen på barnmorskor är ett stort problem

Bristen på barnmorskor i södra Sudan är stor och mödradödligheten är bland den högsta i världen. UNICEF och andra organisationer arbetar med att utbilda barnmorskor i Uganda och Kenya som sedan kan börja jobba i Sudan.

– För så länge det är brist på barnmorskor kommer mödradödligheten att vara fortsatt mycket hög, säger Nils-Arne.

Även barnadödligheten är mycket hög, runt 305 000 barn mellan 0-5 år dör varje år i Sudan. De dör av malaria, diarré, luftrörsinfektioner och mässlingen, sjukdomar som är enkla att förhindra genom vaccin och impregnerade myggnät. UNICEF jobbar med att minska diarré och vattenburna sjukdomar genom att se till att fler får tillgång till rent vatten.
– Med, för oss, enkla hjälpmedel skulle de gå att minska barnadödligheten med en tredjedel, menar Nils-Arne.

I juni 2009 i södra Sudan, en hälsoarbetare ger oralt poliovaccin till ett barn på UNICEF-stödda Kotor Health Clinic i Juba. Foto: Michael Kavanagh

Poliovaccinering och att arbeta med det som ingen tror är möjligt

Just nu är UNICEF även i startgroparna för en massiv polio-vaccinering där man genom 40 000 volontärer ska vaccinera barnen i Sudan. Genom vaccineringen av barnen når man även mammorna. Kampanjen syftar därigenom även till att generera kunskapsspridning i andra frågor. Nils-Arne pratar mycket om vikten av att sprida livskunskap – för att förebygga sjukdomar, men också ett fredstänk.

– Det är vår uppgift att leverera ett nytt tänk, säger han. Det är vår uppgift att arbeta med det som ingen tror är möjligt.

– Genom att stärka kvinnors position i landet hoppas vi kunna driva på ett förändringsarbetet. Eftersom analfabetismen är så utbredd i Sudan använder vi oss mycket av bildspråk i kommunikationen.

Nils-Arne visar upp en del material som de använder sig av och visar en del bilder från Sudan. Innan han avslutat med:

– Det är alltid barnen som drabbas värst i konflikter och UNICEF finns där för barnen i Sudan.

/ Sara Blomqvist för UNICEF