Gå till innehållet
Laddar…

Barnkonventionen gäller även på Lundsberg

Med tanke på alla utspel, begrepp och känslor som är i omlopp i debatten kring Lundsberg kan det vara läge att påminna om vad skolan har för ansvar för att leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande, internationellt instrument som innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Alla stater som anslutit sig till barnkonventionen har förbundit sig att göra sitt yttersta för att förverkliga barnets rättigheter för varje barn utan åtskillnad. Detta gäller naturligtvis även i skolan, som är den offentliga institution där barnen spenderar merparten av sin tid.

Att utsättas för förnedrande invigningsriter, oavsett om det sker genom simulerad drunkning, brännmärkning eller lekar i syfte att upprätthålla respekten för de äldre, kan aldrig vara en del av skolverksamheten. Och det är särskilt allvarligt om den typen av beteenden på minsta sätt är sanktionerade av skolledningen. Det ligger långt ifrån de värderingar som barnkonventionen vilar på och som skolan har ansvar att förhålla sig till, även på Lundsberg.

Nu talar föräldrar och elever från Lundsberg om att de känner sig kränkta och utsatta för ett övergrepp av staten. Och visst går det att förstå att barnen är ledsna och upprivna över att så abrupt behöva lämna sina vänner, skola och lärare. En plats som de har haft som sitt hem. Det är inte svårt att föreställa sig vilket kaos detta måste skapa i många familjer.

Men det är statens ansvar att agera när en skola inte klarar att leva upp till barnkonventionen. Det är inte ett straff, inte ett övergrepp, inte diskriminering och inte en våldsutövning. Vi måste försöka skilja på vad det är att vara ledsen och vad det är att utsättas för kränkningar, våld och övergrepp inom ramen för skolsystemet.

Dessutom spelar det faktiskt ingen roll om de flesta på en skola hävdar att de har det bra. Att skyddas mot kränkande behandling, trakasserier, övergrepp, våld och tortyr är varje barns mänskliga rättighet. Staten har en skyldighet gentemot individen och alla barn har rätt att känna sig trygga i skolan.

Kränkningar mellan elever förekommer såklart på fler skolor än Lundsberg. Det avgörande är hur skolan förhåller sig till det som sker eftersom det är staten, och i förlängningen skolan, som har undertecknat internationella överenskommelser när det gäller att säkerställa skyddet för varje barns mänskliga rättigheter. Det gäller för alla skolor.

UNICEF anser att barnkonventionens status måste höjas. Inte minst för att skolan och andra offentliga verksamheter ska ta barnets rättigheter på större allvar. Ett sätt att öka barnkonventionens status vore att göra den till svensk lag. Det är dags nu.