Gå till innehållet
Laddar…

Vad har vi uppnått under 2010?

Foto: Josh Estey/UNICEF

I måndags inleddes UNICEFs årsmöte i New York. Under mötet, som avslutas idag, gick man bland annat igenom UNICEFs årsrapport från 2010. Här kan ni se ett axplock av förra årets resultat. (Sammanställningen är gjord av UD).

Så alla ni som på ett eller annat sätt stödjer UNICEF, läs och var stolta över vad ni har varit med och åstadkommit under 2010:

Katastrofer

Under 2010 genomförde UNICEF tillsammans med andra aktörer 290 humanitära insatser i 98 länder. De största katastroferna var Haiti och Pakistan. Generellt bedömer UNICEF att insatserna i Pakistan och Haiti fungerat väl och att man anser att organisationen har lyckats koordinera arbetet med övriga aktörer. Rapporten visar även att ett ökat antal länder med stöd från UNICEF utvecklar strategier för att hantera och förebygga katastrofer.

UNICEFs resultat per fokusområde under 2010:

Barns överlevnad och utveckling

 • UNICEF har bidragit till att ett ökat antal programländer (60 procent 2010 i jämförelse med 32 procent 2005) utformat nationella strategier som inkluderar mål för förbättrad barn- och mödrahälsovård.
 • Under 2010 har UNICEF bidragit till att cirka 13 miljoner barn har registrerats.
 • UNICEF har vidare bidragit till att hälsovårdsinrättningar i ett tjugotal länder under 2010 implementerat strategier för att på ett tidigt stadium identifiera och hantera ett antal vanliga sjukdomar som drabbar barn (malaria, diarré samt lunginflammation).
 • UNICEF har också medverkat till att lindra akut näringsbrist genom att öka tillgången till näringspaket i särskilt utsatta länder och områden.
 • Vidare har UNICEF genomfört ett antal informations- och vaccinationskampanjer i syfte att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.
 • Under 2010 anskaffades 2,3 miljarder doser vaccin till 86 länder och UNICEF vaccinerade 1 miljard barn mot polio.
 • Insatser på landnivå för ökad tillgång till vatten och sanitet samt för förbättrad hygien ökade under 2010 och ett globalt samarbete kring vatten och sanitet lanserades.

Grundskoleutbildning och jämställdhet

 • UNICEF har i arbetet för utbildning integrerat andra prioriterade frågor såsom jämlikhet, jämställdhet, våld och hälsa.
 • UNICEF är en nyckelaktör vad gäller implementeringen av United Nations Girls’ Education Initative, vars syfte är att stärka jämställdhetsfokus i utbildningssystemen.
 • Efter att utvärderingar och studier visat att tillgången till förskola fortsatt är låg i jämförelse med grundskola har UNICEF under 2010 stöttat utformande av nationella strategier för att öka tillgängligheten.
 • Bland resultaten nämns initiativet för Child-friendly-schools, vars syfte är att säkra ett barnrättsperspektiv i länders utbildningssystem. Modellen tillämpas numer i 80 programländer (i jämförelse med 43 länder 2005).
 • För att förbättra de strategiska insatserna på utbildningsområdet har UNICEF fokuserat på orsakerna till att barn tvingas avbryta sin grundskoleutbildning.
 • UNICEF har också arbetat för att stärka rätten och tillgången till utbildning i länder som drabbats av humanitära kriser eller konflikter.

Hiv/aids och barn

 • UNICEF konstaterar att MDG-målet 2015 att stoppa spridningen av hiv är en enorm utmaning. UNICEF samarbetar i ett antal hiv/aids-program med UNAIDS, Globala fonden, UNFPA samt WHO i syfte att öka informationsspridningen och tillgången till bromsmediciner samt för att stärka sociala skyddsnät.
 • UNICEF har under 2010 även bidragit till behandling för att förhindra mor-till-barn-smitta.
 • Inom ramen för Equity-initiativet försöker UNICEF nå ut till de mest marginaliserade grupperna i syfte att öka kunskapen om hiv/aids.

Skydd mot våld, exploatering och utnyttjande

 • 131 programländer har med stöd av UNICEF inkluderat strategier för att stärka välfärdssystem samt rättsväsende i att beakta barnets rättigheter.
 • UNICEF har också stärkt kapaciteten i 71 länder vad gäller födelseregistrering som ett led att öka skyddet för barn.
 • UNICEF har vidare bidragit till ökade insatser för att förbjuda könsstympning, våld mot barn samt barnäktenskap.
 • UNICEF har givit stöd till återintegrering av cirka 40 000 barn drabbade av väpnad konflikt, inklusive barnsoldater.
 • Vidare har UNICEF:s påverkansarbete bidragit till att ytterligare 10 länder har ratificerat tilläggsprotokollet till barnkonvention om barn i väpnad konflikt.
 • I enlighet med Equity-initiativet kommer särskilt fokus att läggas på marginaliserade barn.

Påverkansarbete och partnerskap

 • UNICEF har under 2010 bidragit till att stärka den nationella kapaciteten att genomföra och analysera studier av barns och kvinnors situation.
 • Under 2010 analyserades kvinnors och barns situation i 81 länder.
 • UNICEF har vidare medverkat till att 80 länder sett över sina nationella utvecklingsplaner i syfte att identifiera och vidta åtgärder mot de sociala hinder som bidrar till marginalisering och utsatthet.

Ta del av hela årsrapporten:  UNICEF Annual report 2010 (PDF på engelska)!