Gå till innehållet
Laddar…

“Jag kan inte sova, jag bara tänker på barnens hunger.”

Det har gått en månad sedan Pakistan drabbades av de värsta monsunregnen i historien. Azaan Ali, 16 månader, såg halva sitt hem svepas bort i översvämningen. Nu kämpar hans familj för att överleva.

Reshma ger sin son Azaan Ali näringsrik nötkräm mot undernäring som hon fått via en av UNICEFs mobila hälsokliniker.

Azaan Ali är 16 månader och svårt akut undernärd. Han lever med sin mamma och pappa, en syster som är 6 år och sina två fastrar i Ismail Bhand, en av de byar som drabbats svårt i flodkatastrofen. Halva Azaan Alis hem förstördes av vattenmassorna, det trots att familjen med hjälp av hinkar och kastruller försökte ösa bort vattnet som strömmade in i huset. Nu lever hela familjen i det enda rummet som lämnades kvar. 

– Mina barn är hungriga och sjuka. Jag kan inte sova på nätterna, jag kan bara tänka på deras hunger, säger Saaein Bakhsh, Azaan Alis pappa.

Innan katastrofen inträffade fick familjen sin inkomst från jordbruk, men nu är åkrarna är översvämmade och det finns ingen möjlighet att skörda. Det var svårt att försörja familjen redan innan på den knappa lönen Saaein Bakhsh fick – nu, utan jobb, är det omöjligt.

– Vi har förlorat allt!, säger han.

En av UNICEFs hälsoarbetare mäter Azaan Alis arm. Han diagnosticeras med svår akut undernäring. Med på bilden är hans syster Fiza, 6 år, och pappa Saaein Bakhsh.

552 barn döda i katastrofen

Monsunregnen faller över Pakistan varje år, men de som nu drabbat landet är betydligt kraftigare än normalt. Regnmängden har orsakat förödande översvämningar, och täckt en tredjedel av landet med vatten. Över 1 500 människor har hittills dött till följd av väderkatastofen, av dem 552 barn. 

Förödelsen och behovet av hjälp är enormt. Många överlevare har, liksom Azaan Alis familj, förlorat allt de äger, och befinner sig nu på flykt i sitt eget land. Barn sover under bar himmel, utan rent dricksvatten eller mat, med överhängande risk att  drabbas av vattenburna sjukdomar som diarré och malaria. Och utöver det är hotet från giftiga ormar, skorpioner och myggor ständigt närvarande. 

Ge en gåva – Köp ett katastrofpaket.

Över 23 000 skolor i landet har förstörts av vattenmassorna. Barn som nyligen återvänt till sina klassrum efter år av pandemi har återigen ryckts upp från trygghet och rutiner.

Barnen i Pakistan drabbas värst, av en katastrof som de är minst ansvariga för. Varje förlorat liv är en tragedi som inte hade behövt ske. 

Mahbano lagar mat till sin familj vid sidan av vägen i Jacobabad, dit de flytt från sitt katastrofdrabbade hem.

UNICEF är på plats

UNICEF har skalat upp sitt arbete i landet och når i dagsläget 51 av de 82 värst drabbade regionerna. Vi levererar 970 000 liter rent vatten varje dag till 194 000 människor, vi har satt upp 71 mobila sjukvårdscenter som når 64 000 människor och byggt 70 tillfälliga lärocenter för omkring 6 000 barn. Vi ger barn livsavgörande behandling mot undernäring och säkerställer att de får psykosocialt stöd för att bearbeta sina trauman. 

Vi jobbar dygnet runt för att nå de mest utsatta barnen med hjälp. I dagarna landar en ny leverans från UNICEF i Pakistan, med 36 ton medicinsk utrustning och livräddande produkter för att möta behoven.  
Vi skyddar alltid barnen först när katastrofer händer – oavsett var, oavsett när. Vi ger aldrig upp.

Greta Thunberg Foundation donerar miljoner till UNICEFs arbete för att hjälpa barn drabbade av klimatkatastrofer

En miljard barn lever idag i områden som riskerar att drabbas av klimatrelaterade katastrofer som torka, översvämningar, extrem hetta och stigande havsnivåer. Stiftelsen Greta Thunberg Foundation skänker nu 275 000 euro till UNICEFs arbete för att hjälpa barn i Pakistan, Afrikas horn och andra katastrofdrabbade platser.

©UNICEF/Anders Hellberg

Klimatkrisen är här, och värst drabbas barn i låginkomstländer som Pakistan och Somalia. De kraftigaste översvämningarna i modern tid har de senaste veckorna dödat över 500 barn i Pakistan, och 16 miljoner barn är i behov av akut humanitär hjälp för att överleva vintern.

Bli Världsförälder – som månadsgivare är du med och räddar barns liv.

I delar av Somalia har det inte regnat på flera år, och regionen upplever nu sin värsta torka på fyra decennier. UNICEF har tidigare varnat för att svälten i Somalia kryper närmare. Redan idag är nästan två miljoner barn i Somalia, Etiopien och Kenya så svårt undernärda att de riskerar att dö utan hjälp.

Den senaste tiden har vi sett klimatkrisen utspela sig inför våra ögon. I Pakistan har fler än 33 miljoner människor drabbats av översvämningar, inklusive 16 miljoner barn. Och på Afrikas horn kommer 10 miljoner barn behöva hjälp att få vatten och mat i år. Människorna på Afrikas horn och i Pakistan är i princip oskyldiga till klimatkrisen, och ändå drabbas de värst, säger Greta Thunberg.

Barnen är de första offren i klimatkrisen, trots att de har gjort allra minst för att skapa den. Utan hjälp kommer miljoner barn inte att överleva klimatförändringarnas konsekvenser som värre torka, kraftigare översvämningar och stigande hav. Greta Thunberg Foundation går därför in med 275 000 euro i stöd till UNICEFs arbete för att lindra nöden bland de barn som nu riskerar att dö i Pakistan, Somalia och andra länder som drabbats av klimatdrivna katastrofer.

UNICEF är på plats i Pakistan och på Afrikas horn och hjälper människor med mat, vatten och medicin. Därför donerar min stiftelse 275 000 euro för att hjälpa deras viktiga arbete. Jag uppmanar alla att stödja UNICEF. Oavsett hur liten din gåva är kan den hjälpa till att rädda liv, säger Greta Thunberg.

Pengarna från Greta Thunberg Foundation går till UNICEF Sverige som sedan fördelar dem till organisationens arbete i länder hårt drabbade av klimatkrisen.      

Greta Thunberg har mobiliserat barn och unga över hela världen för att få beslutsfattare att agera. Hon har tydliggjort kopplingen mellan klimatförändringar och barns rätt till liv och till en framtid. UNICEF är mycket stolta över att Greta Thunberg Foundation väljer att stötta vårt arbete. Med stiftelsens bidrag till UNICEF kan vi nu rädda fler barn vars liv hotas av klimatförändringar, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare.

Ge en gåva – Köp katastrofpaket

Utöver nödhjälp arbetar UNICEF med att stötta klimatanpassning i länder som är sårbara för klimatförändringarna. Exempelvis genom att utveckla klimatsmarta system för vatten, bygga skolor och vårdcentraler som kan stå emot klimatkatastrofer, förbättra tillgången till förnybar energi, stärka ungas kompetens kring klimatförändringar samt påverka regeringar att minska sina utsläpp och inkludera barn och unga i sina planer för klimatanpassning. 

Stödet tillkännagavs under en givarkonferens arrangerad av UNICEF, United States Agency for International Development (USAID), Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) och Senegals regering vid UNICEFs högkvarter i New York under FN:s generalförsamling. Givarkonferensen fokuserade på ökad finansiering för att hjälpa barn som drabbas av undernäring på grund av torka, översvämningar, konflikter och stigande livsmedelspriser. I de 15 länder som är värst drabbade, inklusive på Afrikas horn och Sahel-regionen, pressas ett barn till svår undernäring varje minut, enligt en färsk analys av UNICEF.

Till Sveriges blivande ministrar, riksdagsledamöter, ledamöter i region- och kommunfullmäktige

Grattis till dig som snart kommer ha ett politiskt förtroendeuppdrag på kommunal, regional eller nationell nivå!

Du har fått förtroendet och uppdraget att också ta ansvar för de omkring två miljoner barn och unga i Sverige som inte ännu har möjligheten att rösta. Men vars liv här och nu – och framtid – kommer att bero på dina beslut.

Varje barn är unikt med egna tankar, behov och drömmar. Men alla barn har samma rättigheter.* Rätten till liv, en god hälsa – både fysisk och mental, en god utbildning, ett liv fritt från våld och kränkningar och att få göra sin röst hörd. Alla barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential.

Men vi är långt ifrån att dessa rättigheter är verklighet för alla barn. Både i Sverige och globalt. Och vi står långt ifrån att nå målen i Agenda 2030 – en hållbar utveckling som inkluderar alla. Din mandatperiod och dina beslut kommer vara avgörande för att nå dessa mål och för att förverkliga alla barns rättigheter.

Nu har du chansen att lyssna på och involvera barn och unga i de förslag du lägger och beslut du kommer fatta. Att investera i och integrera barns behov och rättigheter inom alla politikområden. Att tänka långsiktigt och arbeta förebyggande.

Du kan göra skillnad. Och vi är många som vill hjälpa till.

UNICEF Sverige

*FN:s Barnkonvention – ett rättsligt bindande internationellt avtal och sedan 1 januari 2020 även svensk lag.

Barnens rätt till en röst – vårt valmanifest

På söndag är det val i Sverige och en möjlighet att stärka och lyfta barn och ungas behov och rättigheter. UNICEF Sverige har tagit fram ett valmanifest för att bidra med ett barnrättsperspektiv till våra folkvalda politiker och lyfta fram ett antal förslag med bäring på barn och ungas rättigheter.

Flicka med megafon

De sakfrågor vi valt att fokusera på i detta manifest är högt prioriterade på den politiska dagordningen. Det är även frågor som engagerar många barn och unga själva. Här nedan sammanfattar vi våra sakfrågor och förslag kortfattat, mer detaljer kan läsas i valmanifestet här

En jämlik skola

Sverige har höga ambitioner om en skola som ska ge alla barn tillgång till utbildning av god kvalitet, oavsett var i landet du bor. Det är oacceptabelt att bostadsort, föräldrars utbildningsnivå och vilken skola man går i har så stor betydelse för förutsättningarna för ett barn att klara sin skolgång. 

En fungerande skolgång är dessutom en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, vilket gör det än viktigare att fler barn går ut grundskolan med godkända betyg.

UNICEF Sveriges förslag:

 • Stärk det statliga ansvaret för skolan, för att nå ökad jämlikhet, uppföljning och transparens.
 • Inför enhetlig lagstiftning med samma krav på kvalitet, insyn och uppföljning för såväl kommunala som fristående skolor.
 • Inför nationella riktlinjer som förtydligar skolans kompensatoriska ansvar och skärper samverkanskravet mellan myndigheter när det gäller insatser för barn som riskerar att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg.

Rätten till en god psykisk hälsa

Sverige är ett av de länder i världen där den psykiska ohälsan har ökat mest under de senaste decennierna. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15-24 år. Hälften av all psykisk ohälsa bryter ut före 14 års ålder.

Barnen uttrycker en önskan om ett större ansvarstagande från såväl föräldrar som skola vad gäller deras mående. Att samordna samhällets resurser för att alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas är en god samhällsekonomisk investering.

UNICEF Sveriges förslag:

 • Inför psykisk hälsa som obligatoriskt ämne i skolan.
 • Stärk elevhälsan och förbättra samordningen mellan berörda aktörer såsom BUP, elevhälsan och primärvården för att främja en sammanhållen vårdkedja med barnets behov i centrum.
 • Öka investeringar i forskning kring barns mående för att förbättra möjligheter till stöd och riktade insatser.

Trygg och säker samhällsvård

En av samhällets viktigaste uppgifter är att säkra en god omsorg för de barn vars föräldrar, av olika anledningar, inte klarar av att själva ta hand om sina barn.

Socialtjänstlagstiftningen är sedan ett antal år under bearbetning. Vi förväntar oss att lagen kommer att genomsyras av ett tydligt barnrättsperspektiv, där principen om barnets bästa ska få en mer avgörande betydelse vid beslut som rör barn.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Kvalitetssäkra vården av placerade barn genom att använda evidensbaserade och utvärderade metoder.
 • Inför en rätt till ett särskilt barnombud, så att barnets rätt till delaktighet säkras i kontakten med socialtjänsten.
 • Inför ett nationellt register för familjehem för att säkra kvaliteten i placeringsformen.

Skydda barn från kriminalitet

Barn och unga som utnyttjas i kriminalitet är en djupt tragisk och mycket oroande utveckling i Sverige. I vissa fall är barn såväl förövare som offer och behöver olika typer av stöd och insatser, som i de ökade antalet ungdomsrån. Det krävs både långsiktiga förebyggande åtgärder och insatser här och nu.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Upphäv sekretessen och tydliggör ansvarsfördelning- en mellan berörda aktörer som skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter, så att de kan arbeta effektivt för att stödja barn som riskerar att begå eller har begått brott och få dem att lämna kriminaliteten.
 • Inför ett sk. “mellantvång” i svensk lagstiftning, för att minska glappet mellan frivillighet och tvång inom socialtjänstens arbete. Skyddsåtgärder för barn måste kunna sättas in även om föräldrar säger nej.
 • Utöka socialtjänstens resurser och ge dem ett uttalat brottsförebyggande uppdrag för att mer effektivt kun- na stödja barn och unga i kriminalitet.

Öka takten i klimatomställningen

En av de frågor som engagerar barn och unga allra mest, såväl i Sverige som i övriga världen, är klimatförändringarna. Ungefär hälften av alla barn bor i de mest utsatta områdena i världen. De saknar tillgång till rent vatten, sanitet och sjukvård. Klimatförändringarna riskerar att omkullkasta barns rätt till liv, hälsa och möjligheter att utvecklas.

UNICEF Sveriges krav: 

 • Möjliggör för barn och unga att vara delaktiga i klimatomställningen genom att de bjuds in till formellt och reellt deltagande i processer och beslut på nationell, regional och kommunal nivå.
 • Öka takten i omställningen för att uppnå Parisavtalets mål och Agenda 2030, vilket innebär minst 10-12 procents utsläppsminskningar per år. Detta är särskilt viktigt för länder med höga utsläpp såsom Sverige.
 • Öka det svenska finansiella stödet till klimatanpassning i låginkomstländer, i form av additionellt bistånd.

Dags att öka investeringar för barns rättigheter globalt

Vi står inför en global barnrättskris dels på grund av coronapandemin och dels på grund av de konflikter och humanitära katastrofer som pågår, även i vår omedelbara närhet. Att i det här läget kraftigt minska biståndet med nära 20 procent till världens allra fattigaste, för att finansiera omhändertagandet av ukrainska flyktingar på hemmaplan, är kontraproduktivt och kortsiktigt

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Bibehåll enprocentsmålet och säkerställ att det går till utvecklingssamarbete där FN och det multilaterala systemet spelar en avgörande roll.
 • Säkerställ ett förbättrat system inom ramen för biståndet för grundläggande hälsovård som nutrition och vaccinationer samt kraftfulla investeringar i utbildning. 
 • Stärk barn och ungas rättigheter i svensk bistånd. Det- ta ska tydligt synas i specifika insatser, resultatstrategier och avsatt budget.

Barns rätt till upprättelse

Barnkonventionen är tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling utgångspunkten för allt vårt arbete. Då Sverige valt att stärka barns rättigheter genom att göra barnkonventionen till svensk lag bör vi gå hela vägen och även ge barn möjlighet att utkräva sina rättigheter när de kränks.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Sverige bör ansluta sig till det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn. 
 • Utvidga Barnombudsmannens mandat så att de kan ta emot individuella klagomål från barn på nationell nivå. 
 • Inför lokala instanser på kommunal nivå dit barn kan vända sig när deras rättigheter kränkts.

Miljontals barn drabbade av översvämningar i Pakistan

Mer än tre miljoner barn är i akut behov av humanitär hjälp efter en av de värsta monsunregnen i landets historia. Barn och deras familjer flyr just nu vattenmassorna, och miljontals människor har förlorat sina hem. UNICEF finns på plats och arbetar för att snabbt nå fram med hjälp till de mest utsatta.

Texten uppdaterades: 16 september 2022

Barn står i kö för att få rent dricksvatten som levererats av UNICEF och partners i Pakistan.

Sommarens kraftiga monsunregn i Pakistan har orsakat katastrofala översvämningar. Situationen för barn och familjer är akut. Över 1000 människor har dött, av dem minst 528 barn. Men vi befarar att dödssiffran kommer stiga under de kommande veckorna. Översvämningarna har svept med sig hela byggnader och förstört hem, skolor, sjukhus, vägar och viktig infrastruktur för vatten.

Bli Världsförälder – som månadsgivare är du med och räddar barns liv

– När katastrofer inträffar är det alltid barnen som är de mest sårbara, säger Abdullah Fadil, UNICEFs representant i Pakistan.

Marwa, 6 år, tvingades fly från sitt hem tillsammans med sin familj när vattenmassorna svepte in över hennes by. ”Vi har förlorat allt, vi har inga böcker eller kläder kvar. Allt jag vill är att åka hem igen”, säger Marwa.

Sjukdomar sprids och barn riskerar att dö 

Kolera sprids redan i landet, och om inte barnen får hjälp nu riskerar tusentals att dö i vattenburna sjukdomar eller av undernäring och brist på mediciner. UNICEF arbetar intensivt tillsammans med våra partners och Pakistans regeringen för att nå barn och deras familjer. De senaste veckorna har vi levererat bland annat rent dricksvatten, medicinsk utrustning, vaccin och hygienkit till omkring 300 000 människor. 

Ge en gåva – Köp katastrofpaket

Katastrofen slår även hårt mot utsatta områden där barn redan innan led av undernäring, inte gick i skolan och saknade tillgång till vatten och sanitet. I samma områden bor även cirka 400 000 människor som tvingats fly på grund av situationen i Afghanistan.

Översvämningarna har förstört hela bostadsområden i flera provinser. Den här bilden är fotad 30 augusti och visar hur ett helt bostadsområde förstörts i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i Pakistan.

– Det här handlar om klimatkrisen, vilket många länder bidragit till. Det har inte Pakistan gjort, däremot drabbas landet av en stor del av klimatkatastroferna, säger Abdullah Fadil till TT. 

Vad gör UNICEF? 

Vi är på plats i de värst drabbade områdena och hjälper barn och deras familjer med rent dricksvatten, medicinsk utrustning, vaccin, näringstillskott för behandling av undernäring och hygienkit till barn och deras familjer. Vi har satt upp tillfälliga lärocenter, och ger även psykosocialt stöd till barn som drabbats. 

I katastrofer är det livsviktigt att prioritera barnen. De drabbas värst och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent vatten, vaccin, skydd mot övergrepp, hjälp att återförenas med sina familjer och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Det är vår uppgift att skydda deras rättigheter.

Barnen i krigets Ukraina betalar det högsta priset

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.

En mamma återförenas med sin son utanför deras hem i Ukraina efter att de varit ifrån varandra i över en månad.

Istället för att gå till skolan vaknar miljontals barn i dag till verkligheten av krig och förödelse i Ukraina. Alla barn i landet har påverkats av det fruktansvärda kriget. Barn har förlorat föräldrar, befinner sig på flykt och går miste om sin skolgång. Många går och lägger sig varje kväll oroliga för att de ska vakna av ett flyglarm mitt i natten. Oroligheterna och de våldsamma striderna fortsätter främst i östra och södra Ukraina. Skolor och sjukhus har bombats och minst 972 barn har dödats eller skadats sedan kriget bröt ut. Men UNICEF befarar att siffran är betydligt högre.

Bli månadsgivare – som Världsförälder är du med och räddar barns liv.

– Skolstarten i Ukraina är en påminnelse om hur mycket barnen har förlorat. Utbildningssystem har förstörts på grund av de eskalerande våldet i landet. Skolor har blivit måltavlor och används som en bricka i spelet i kriget. Det har resulterat i att familjer inte känner sig trygga att skicka sina barn till skolan. Vi uppskattar att 1 av 10 skolor har förstörts, säger Catherine M.Russel, UNICEFs högsta chef. 

Miljontals barn är på flykt världen över

Kriget i Ukraina har även fått förödande konsekvenser för barn runt om i världen. I slutet av 2021 var 37 miljoner barn på flykt, det är den högsta siffran någonsin. Sedan kriget bröt i Ukraina har siffran ökat drastiskt. Cirka 6,6 miljoner människor beräknas vara på flykt från Ukraina till andra europeiska länder, många av dem kvinnor och barn. Samtidigt når effekterna av kriget även Afrikas horn och förvärrar en redan akut hungerkatastrof. Livsviktig export av spannmål från Ukraina har uteblivit till länder som redan befinner sig på randen till svält.

UNICEFs arbete för barnen i Ukraina 

Utmaningarna för barn i Ukraina och runt om i världen kan tyckas hopplösa. Men tack vare medmänsklighet och solidaritet från våra givare och företagspartners har vi kunnat utöka våra hjälpinsatser i Ukraina och i närliggande länder. Vi kommer fortsätta kämpa för att barnen ska få fred och vi kommer att stanna så länge de behöver oss.

Ge en gåva – Köp nödpaket till barnen i Ukraina

Barn som leker utanför ett av UNICEFs samlingscenter Blå punkter i Moldavien.

Nedan följer exempel på vad UNICEF har gjort under de senaste sex månaderna, i Ukraina och grannländerna:

 • UNICEF finns på tio platser runt om i Ukraina för att möta de humanitära behoven som finns för barn och familjer som drabbats av kriget. 
 • 3,9 miljoner människor har fått tillgång till livräddande sjukhusutrustning i krigsdrabbade områden i Ukraina. 
 • 1,4 miljoner barn och vårdnadshavare har fått psykosocialt stöd. 
 • 290 000 barn har fått tillgång till läromedel.
 • 402 000 barn har fått undervisning utanför ordinarie skolsystem.
 • Tillsammans med UNHCR har vi upprättat Blå punkter som är trygga samlingsplatser längst flyktvägen. Där kan barn och familjer bland annat få tillgång till rent vatten, förnödenheter, psykosocialt stöd och rådgivning.
 • 3,4 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten där infrastruktur förstörts.
 • Nästan 455 000 människor har fått tillgång till hygien och sanitetspaket.

Två av tre 10-åringar kan inte läsa

Världen står inför en global utbildningskris. Miljoner barn har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Fler än två av tre 10-åringar i världen kan inte läsa och förstå en enkel text, en rejäl ökning på bara ett par år. UNICEF arbetar för att alla barn ska få utbildning och rätt kunskap för att i framtiden kunna leva ett bra liv. Ett av de barn som har kunnat återvända till skolan med UNICEFs hjälp är 13-årige Ahmad från Syrien.

12-åriga Patrick i sin stängda skola i Uganda. Skolorna i landet var på grund av pandemin stängda under nästa två års tid, och öppnade igen först i början av 2022.

Bli månadsgivare – Som Världsförälder är du med och ger fler barn chansen att gå i skolan.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning. Utbildning ger barn möjlighet att forma sin egen framtid. Utbildning möjliggör drömmar. Men idag riskerar en hel generation att få sina drömmar krossade.

Vi står inför en global utbildningskris där miljontals elever har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Redan innan pandemin kunde mer än hälften, 57 procent, av alla 10-åringar i världen inte läsa och förstå en enkel text. Under de senaste åren har antalet 10-åringar som inte kan läsa stigit till 70 procent. Orsaken är skolstängningar under pandemin, en förvärrad hungerkris och minskade investeringar i utbildning.

De barn som aldrig lär sig läsa, skriva och räkna har mycket små möjligheter att i framtiden få ett tryggt jobb, säkra en försörjning och förverkliga sina drömmar. Istället riskerar de att fastna i fattigdom och utsatthet.

Det är nu oerhört viktigt att fler barn får återvända till skolan. Men det räcker inte med att öppna skolor som varit stängda. Barnen måste få möjlighet att ta igen den undervisning som de har förlorat, och skolan måste bli bättre på att se till så att alla barn får de grundläggande kunskaper de behöver i framtiden.

”All sorg i mitt hjärta försvann”

UNICEF finns till för alla barn – och alla barn har rätt till utbildning. Det senaste året har UNICEF sett till att 43 miljoner barn över hela världen har fått utbildningsmaterial, och 48 miljoner barn som tidigare hoppat av skolan har genom vårt stöd fått en utbildning.

Ge en gåva – Köp skolpaket för 25 barn

Ahmad studerar inför ett slutprov i skolan samtidigt som han vallar får.

En av dem är 13-årige Ahmad från Quneitra i Syrien, ett land som slitits sönder av krig och konflikter det senaste decenniet.

Sommaren 2020 arbetade Ahmads pappa Mohammad på ett bygge när han föll från ett tak och skadade sig svårt. En olycka som förändrade Ahmads liv. När Mohammad inte längre kunde arbeta på grund av sin skada tvingades Ahmad sluta i skolan för att jobba och bidra till familjens inkomst.   

”Jag vallade våra grannars får från tidig morgon till sen kväll. Det var slitsamt, men det som gjorde mest ont var att jag behövde sluta i skolan” berättar Ahmad.

Sommaren 2021 kom två volontärer från en lokal organisation till byn, och de uppmuntrade Ahmad att besöka UNICEFs utbildningscenter i området. Centret riktar sig till barn som har hoppat av skolan.

”All sorg i mitt hjärta försvann när volontärerna berättade om utbildningscentret, och förklarade programmet för min mamma. Hon var väldigt angelägen om att jag skulle börja där. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv” minns Ahmad.

Programmet syftar till att hjälpa barn att ta igen den undervisning som de missat, så att de ska kunna återvända till skolan. Men på centret får barnen även viss yrkeskunskap, och möjlighet att idrotta och leka för att de ska få lära sig att vara barn igen.

”Det var en överväldigande känsla att få återuppta min utbildning, men det var inte bara det. Jag kände att jag fick ett normalt liv igen. Jag fick träffa kompisar, idrotta och måla. Jag fick mer självförtroende och glädjen tillbaka” säger Ahmad.    

Tre månader efter att Ahmad började på UNICEFs utbildningscenter kunde han återvända till skolan, men han besöker fortfarande centret för aktiviteter och kompletterade utbildning.

”Jag vill bli lärare när jag blir stor, för att kunna hjälpa andra barn som också hoppat av skolan. Jag vill hjälpa vartenda barn här, och förändra deras liv som mitt liv har förändrats.”

Sedan 2021 har 4000 barn i Syrien kunnat återvända till skolan efter att ha fått hjälp på UNICEFs olika utbildningscenter i landet.

UNICEF räddar barns liv – men också deras framtid.

På UNICEFs utbildningscenter får Ahmad möjlighet att läsa ikapp det som han har missat i skolan.

Ett år efter talibanernas övertagande – så är situationen i Afghanistan idag

Ett år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är situationen för landets barn värre än på länge. Afghanistan är idag en av de värsta platserna i världen för ett barn att växa upp på, och extra svårt är det för flickor.

UNICEF/Haya Burhan

Sedan några månader tillbaka få flickor inte längre gå i skolan efter årskurs 6. Beslutet förvägrar över en miljon flickor rätten till en utbildning, men det leder också till att fler flickor gifts bort och utnyttjas säger Mohamed Ayoya, UNICEFs chef i landet.  

– Beslutet att inte låta flickor gå tillbaka till skolan var chockerande och djupt nedslående. Det kränker inte bara flickors grundläggande rätt till utbildning utan utsätter dem även för ökad ångest och större risk för utnyttjande och övergrepp, inklusive barnhandel och tidiga tvångsäktenskap, säger Mohamed Ayoya.

Afghanistan befinner sig i en svår ekonomisk kris och miljoner människor lider av hungersnöd. En miljon barn beräknas vara så svårt akut undernärda att de riskerar att dö utan behandling. För att överleva tvingas desperata familjer sälja sina barn och gifta bort flickor i allt yngre åldrar.

När många andra lämnade landet för ett år sedan valde UNICEF att stanna och leverera. De senaste månaderna har vi distribuerat över 38 miljoner läroböcker och utbildat 1200 kvinnliga lärare. UNICEF driver också alternativa utbildningar för de flickor som inte längre får gå i skolan, och för pojkar som hoppat av skolan av olika anledningar. Totalt får en halv miljon barn undervisning genom våra utbildningsinsatser.

Två flickor studerar på ett utbildningscenter som stöttas av UNICEF.

Vi har också utökat våra insatser för att rädda livet på de barn i landet som lider av undernäring. Bara i juni undersökte UNICEF 1,2 miljoner barn för undernäring, och totalt har över 300 000 barn fått behandling genom näringstillskott.

– Detta är en avgörande tidpunkt för en hel generation barn i Afghanistan. Flickors rättigheter är under attack och deras barndom präglas av nöd. Det är därför som UNICEF skalar upp arbetet, levererar och uppnår resultat som aldrig förr, säger Mohamed Ayoya.

“Utan borrhålet hade mina barn varit döda idag”

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

Abdirizaks dotter Fatuma ger vatten till familjens getter.

Torkan i Somalia är den värsta på 40 år. När vattenkällorna torkar ut dör människors boskap. När boskapen dör svälter barnen. Eller så tvingas de på flykt. Bort från sina hem. Bort från skolan och tryggheten.

I Somalia lider 3,5 miljoner människor just nu av akut brist på vatten. 386 000 barn är i desperat behov av behandling mot livshotande undernäring om de ska överleva. Tusentals barn har tvingats på flykt i sökandet efter vatten, mat och sjukvård.

Står emot torkan med borrhål

Men på vissa platser kan människor stå emot torkan. Platser som byn Haji Khair i Somalia. Där har UNICEF tillsammans med partnerorganisationer borrat ett 400 meter djupt borrhål som når grundvattnet, samt konstruerat en pumpstation och vattenledningar som drivs av solceller. 

Vårt borrhål är som en oas i en stor öken utan vatten, säger boskapsskötaren Abdirizak Yusuf.
Vid tidigare svåra torrperioder, när regnet har uteblivit, har Abdirizak som så många andra tvingats fly. Fly för att rädda sina barns liv. 

Innan vi fick hållbar tillgång till rent vatten kunde vi bara stanna här ett par månader i taget. Sen behövde vi flytta vidare eftersom våra barn blev svaga av vattenbrist.

Men att ständigt behöva flytta runt för att hitta vatten riskerade istället att förstöra barnens framtid. De kunde inte gå i skolan. De var ofta svaga och sjuka. Och det var innan den värsta torkan på decennier drabbade området. Utan borrhålet som UNICEF varit med och borrat tror Abdirizak att hans barn inte hade levt idag.

Borrhålet som ger oss rent vatten blev klart i december. Utan det hade mina djur, och kanske också mina barn, varit döda idag. 

Vattensystemet i Haji Khair ser till att både människor och djur har tillgång till vatten även vid svår torka.

Borrhålet ser till att 18 000 människor i området får rent dricksvatten. Dessutom kanaliseras vatten till speciella djurtråg där boskapsdjuren kan dricka. Vattensystemet skapar därför ekonomisk stabilitet trots torkan, och håller både människor och djur friska.

Så kan du hjälpa barnen i Somalia 

På andra platser i Somalia, i byar utan borrhål och vattenpumpar, dör nu barn av undernäring och vattenbrist. UNICEF är på plats även i dessa byar. Under de senaste månaderna har vi nått 1,7 miljoner människor, varav 1,2 miljoner barn, med livräddande insatser. Vi har räddat 260 000 barns liv genom behandling mot svår akut undernäring, framförallt med näringstillskott i form av näringsrik nötkräm. Vi har sett till att 900 000 människor har fått rent vatten.

Vi måste rädda barns liv här och nu – men samtidigt fortsätta se till att fler samhällen får hållbar tillgång till rent vatten. 

Som Världsförälder är du med och räddar barns liv genom behandling mot akut undernäring. Men du ser också till att fler människor som Abdirizak och hans barn får hållbar tillgång till rent vatten så att de kan stå emot framtida torrperioder. 

Läs mer om UNICEFs arbete med vatten och sanitet här.

Barn vittnar om rasism, diskriminering och utsatthet i rapport till regeringen

I en rapport till FN:s barnrättskommitté, som presenteras idag för regeringen, berättar barn om sina upplevelser av rasism, diskriminering, våld och utsatthet. Flera av barnen beskriver även hur de blivit svikna av samhället när de behövt stöd. Rapporten är framtagen av barn själva och innehåller rekommendationer för hur regeringen kan förbättra situationen för barn i utsatthet.

Ladda ner rapporten här

Just nu granskas Sverige av FN om hur väl Sverige lever upp till barnkonventionen. Tillsammans lämnar 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter idag en alternativrapport till FN:s barnrättskommitté och till socialminister Lena Hallengren som underlag till granskningen.

Rapporten innehåller en analys av de mest angelägna barnrättsfrågorna i Sverige idag, genomförd av 31 organisationer som arbetar med barns rättigheter. Bland annat varnar organisationerna för att ojämlikhet, diskriminering och rasism ökar i Sverige.   

Huvudrapporten Hör barnens röst är framtagen av barn själva, utan vuxnas analys eller tolkning. Det är första gången någonsin som civilsamhället i Sverige skickar en rapport framtagen av barn som huvudrapport till FN:s barnrättskommitté. I rapporten berättar barnen om erfarenheter av rasism och diskriminering, om att vara barn på flykt och inte höra hemma någonstans, om våld och om andra former av utsatthet. Barnen berättar även om hur myndigheterna inte lyssnar på dem eller tar barn på allvar. Hör barnens röst bygger på 120 barns berättelser, alla med egna upplevelser av utsatthet och övergrepp.

Jag hatar när vuxna säger ‘det du gick igenom gjorde dig stark, det gjorde dig klok’. Nej jag vill inte vara stark, klok eller street smart. Jag vill vara ett barn som inte behöver tänka över allt jag gör. Se på världen som om det vore en lek inte behöva oroa mig om vilken person ska lämna mig. Inte behöva oroa mig om vad ska hända.

Citat ur rapporten där ett barn berättar om upplevelser av familjehem.

En gång någon frågade mig vart jag kommer ifrån och när jag sa Afghanistan så sa personen ‘Är din pappa taliban?’

Citat ur rapporten där ett barn berättar om upplevelser av rasism.

Socialtjänsten bara släppte det efter, gjorde ingenting. Jag hade velat att de tog tag i det egentligen. Än idag vet han inte hur mycket han har skadat mig.

Citat ur rapporten där ett barn berättar om hur socialtjänsten hanterade rapporter om våld i hemmet.

Om rapporten

Rapporten Hör barnens röst lämnas till FN:s barnrättskommitté som granskar hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Den presenteras idag 1 juli för regeringen genom att lämnas över till socialminister Lena Hallengren. FN:s barnrättskommitté övervakar att länder som ratificerat barnkonventionen lever upp till den, och genomför regelbundet granskningar. Kommittén granskar just nu Sverige, och rapporten Hör barnens röst är ett underlag till den granskningen. För första gången någonsin är barns egna röster huvudunderlag i en sådan alternativrapport till FN:s barnrättskommitté.  

Hör barnens röst bygger på samråd med 120 barn i åldrarna 5-17 år. Barnen beskriver alla att de har upplevt någon form av utsatt situation, såsom diskriminering, psykiskt och fysiskt våld, placering i familjehem eller att vara på flykt. Varje barn har deltagit i egenskap av expert på sina egna erfarenheter. Efter samråden fick tolv barn under en helg strukturera rapporten, planera layout, identifiera rekommendationer och skriva en introduktion utifrån det material som kommer från samråden med de 120 barnen. Detta gjordes med hjälp och stöd av vuxna men utan inblandning i innehållet.

Som en bilaga presenterar 31 civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter en analys av de viktigaste frågorna och områdena som kräver förbättring för att skapa ett bättre samhälle för barn.

UNICEF Sverige har samordnat arbetet med att ta fram rapporterna. Organisationerna som står bakom rapporterna, och som har hjälpt barnen sammanställa Hör vår röst, är:

ECPAT, Rädda Barnen, Unizon, Child 10, Civila plattformen mot människohandel, Bris, Maskrosbarn, Rädda Barnens Ungdomsförbund (RBUF), Nätverket för barnkonventionen, SOS Barnbyar, Knas Hemma, Barnrättsbyrån, Civil Rights Defenders, Friends, Asylrättscentrum, Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF), RFSL Ungdom, Unga rörelsehindrade, Svenska samernas riksförbund (SSR), Saminuorra, Unga Örnars Riksförbund, Erikshjälpen, Synskadades riksförbund, Riksförbundet FUB, Sveriges elevkårer, RBU, Frälsningsarmén, BUFFF, Solrosen Räddningsmissionen, Kumulus Umeå Stadsmission och UNICEF Sverige.

Vill du veta mer om rapporten? Kontakta våra barnrättsexperter:
maj.fagerlund@unicef.se eller shanti.ingestrom@unicef.se

UNICEF Sverige i Almedalen

UNICEF Sverige är på plats i Almedalen för att möta makthavare, diskutera med andra barnrättsorganisationer och tillsammans med barn och ungdomar sätta barns rättigheter i fokus för den politiska debatten. Vi deltar i, och arrangerar, flera seminarier och evenemang om barns rättigheter. Är du på plats? Här är UNICEF Sveriges program under Almedalsveckan. Varmt välkommen till våra evenemang!

Söndag 3 juli

Workshop: Vilka är de viktigaste barnrättsfrågorna 2022?

Barnkonventionen har varit lag i Sverige i drygt två år, men fortfarande är det många barn som inte får sina rättigheter tillgodosedda. Vad behöver förändras och vad händer framöver?

Tid: 14:00 – 15:30

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget”

Medverkande:

– Lena Hallengren, socialminister, Socialdepartementet

– Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

– Bengt Söderström, sakkunnig våld, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

– Sandra Skoog, utredare med programansvar för rättsväsendet, Barnafrid vid Linköpings universitet

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Mona Örjes, förbundsordförande, Junis

– Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten

– Anna Karin Hildingson Boqvist, generalsekreterare, Ecpat

– Sandra Patel Seropian, påverkanschef, Maskrosbarn

– Erik Ulnes, rådgivare, Rädda Barnen 

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/66125 

Måndag 4 juli

Panelsamtal: Sänk rösträttsåldern?

Unga är mer engagerade och mer samhällsintresserade än någonsin. Samtidigt sjunker ungas engagemang i de politiska partierna. Tio länder har sänkt rösträttsåldern till 16 år med goda resultat – är Sverige näst på tur?

Tid: 08:00 – 08:45

Plats: Strandgatan 14, Gotlands museum

Medverkande:

– Mayson Joachimsbarn Persson, vice ordförande, Youth 2030 Movement

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Elias Fjellander, vice ordförande, LSU

– Camilla Hansén, Riksdagsledamot och demokratitalesperson, Miljöpartiet

– Stefan Holmgren, chef för avdelningen för kunskapsstöd, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/65766 

Panelsamtal: The role of the UN – Is it being challenged or more needed than ever?

Based on the UN agency’s everyday work around the world, we are opening a conversation about the UN: Is the UN really needed today? Or is the UN more important than ever?

Tid: 15:00 – 15:45

Plats: Donnersgatan 6, Sida, Sverige i Världen, Globala mötesplatsen

Medverkande:

– Ulrika Modeer, UN Assistant Secretary-General and Director of the Bureau of External Relations and Advocacy, UNDP

– Stefan Swartling Petersen, Health Specialist, UNICEF Sweden

– Anne Poulsen, Director Nordic Office, WFP

– Henrik Nordentoft, Representative for the Nordic and Baltic Countries, UNHCR

– Annelie Börjesson, President, UNA Sweden

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/64391 

Panelsamtal: Ökar skolan den psykiska ohälsan bland unga?

Allt fler barn och unga uppger att de lider av psykiska besvär. Undersökningar har pekat ut skolstressen som den enskilt viktigaste orsaken. Vilken roll spelar skolan för barn och ungas psykiska hälsa?

Tid: 15:00 – 16:00

Plats: Hästgatan 2

Medverkande:

– Josefine Fälth, ordförande, Sveriges elevkårer

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Anders W Jonsson, riksdagsledamot och gruppledare, Centerpartiet

– Gunilla Svantorp, riksdagsledamot och ordförande i Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna

– Kristina Taylor, ordförande, Psykologförbundet

– Helka Widengren, vice ordförande, Skolläkarföreningen

– Dahlia Rezai, moderator, Mind

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/65919  

Panelsamtal: Hur kan vi säkra barns rätt till liv och utveckling i spåren av pandemin?

I spåren av pandemin har skolstängningar, uteblivna rutinkontroller och färre vaccinationer lett till en barnrättskris. Hur kan innovationer hjälpa UNICEF att ge fler barn tillgång till livsviktiga vaccinationer och säkra barns rätt till liv och utveckling? Samtalet hålls på engelska.

Tid: 16:00 – 16:45

Plats: Donnersgatan 6, Sida, Sverige i Världen, Globala mötesplatsen

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Carl Björkman, Head of Nordics, Bill and Melinda Gates Foundation

– Thomas Davin, Global Innovation Director, UNICEF

– Moderator: Stefan Swartling Peterson, Professor of Global Transformation for Health, Karolinska institutet.

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/64615   

Tisdag 5 juli

Debatt: Hur löser vi tillsammans de viktigaste barnrättsutmaningarna som Sverige och världen står inför?

Behovet av att prioritera, investera i och säkra alla barns rättigheter såväl nationellt som globalt har aldrig varit viktigare. Katastrofer och krig fortsätter att skörda liv och hota miljontals barns liv, utveckling och framtid. Inför det svenska riksdagsvalet i september har UNICEF Sverige tagit fram ett valmanifest där vi presenterar konkreta förslag på de viktigaste barnrättsutmaningarna Sverige och världen står inför. Vi har bjudit in representanter från riksdagspartiernas ungdomsförbund till ett samtal med utgångspunkt från UNICEF Sveriges valmanifest. Fokus kommer vara på hur vi kan arbeta tillsammans för att stärka barn och ungas rättigheter, inte minst rätten för barn och unga att komma till tals i frågor som rör dem.

Tid: 08:00 – 08:45

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget” 

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Dalila Alibasic, styrelseledamot, Moderata ungdomsförbundet

– Aida Badeli, språkrör, Grön ungdom

– Stefan Sarmes, vice ordförande, Kristdemokratiska ungdomsförbundet

– Réka Tolnai, förbundsordförande, Centerpartiets ungdomsförbund

– Romina Pourmokhtari, ordförande, Liberala ungdomsförbundet

– Pavlos Cavelier Bizas, styrelseledamot, Sveriges Socialdemokratiska ungdomsförbund

Länk till kalendarium: https://www.almedalsveckan.info/program/66387  

Seminarium: Hur väl lever Sverige upp till barnkonventionen? 

I år ska Sverige genom regeringen rapportera till FN:s barnrättskommitté om Sveriges efterlevnad av barnkonventionen. UNICEF Sverige har tillsammans med ett trettiotal civilsamhällesorganisationer tagit fram en alternativrapport där vi granskat Sveriges och regeringens efterlevnad av barnkonventionen. Rapporten bygger på intervjuer med barn som själva varit i kontakt med bland annat socialtjänsten. Under seminariet kommer vi att ha en diskussion om rapportens innehåll och slutsatser.

Tid: 15:00 – 15:45

Plats: Hamnplan, H218, ”Barnrättstorget” 

Medverkande:

– Pernilla Baralt, generalsekreterare, UNICEF Sverige

– Tobias Lundin Gerdås, statssekreterare åt socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet

– Maj Fagerlund, barnrättsjurist, UNICEF Sverige

– Karin Sjömilla, barnrättsjurist, Rädda Barnen

Länk till kalendariet: https://www.almedalsveckan.info/program/66621  

Alarmerande ökning av barnäktenskap på Afrikas horn – varnar UNICEF

Flickor så unga som tolv år tvingas in i barnäktenskap och riskerar att bli könsstympade när den värsta torkan på 40 år tvingar människor till desperata åtgärder för att överleva.

UNICEF stöttar flera skyddade boenden där flickor som riskerar att giftas bort får hjälp.

I de områden i Etiopien som är värst drabbade av torkan har barnäktenskap mer än fördubblats på ett år visar UNICEFs analys. Dessutom har antalet barn i Somalia, Kenya och Etiopien som på grund av torkan riskerar att hoppa av skolan tredubblats bara de senaste månaderna. Det ökar risken ytterligare för barnäktenskap, könsstympning och barnarbete.

Fyra misslyckade regnsäsonger på rad har skapat en humanitär katastrof på Afrikas horn. Torkan, som förvärras av klimatförändringarna, torkar ut vattenkällor, dödar boskap och förstör skördar. Kriget i Ukraina har ytterligare förvärrat situationen eftersom det driver på de stigande mat- och bränslepriserna. 1,8 miljoner barn är nu i behov av vård om de inte ska dö av undernäring, och i Somalia riskerar 213 000 människor svält. 

För att överleva gifter fler och fler föräldrar bort sina unga döttrar för att få in pengar att köpa mat och vatten för, få färre munnar att mätta eller i ett försök att säkra flickans försörjning. 

– Vi ser en alarmerande ökning av barnäktenskap och könsstympning. Vi ser hur utblottade familjer gifter bort flickor så unga som tolv år, till män mer än fem gånger så gamla, säger Andy Brooks, UNICEFs barnrättsexpert i regionen.

– Barnäktenskap och könsstympning tar död på barndomen. Det driver flickor från skolan och lämnar dem sårbara för våld och ett liv i fattigdom. Det här är en kris som drabbar barnen värst, och vi är i akut behov av mer finansiering för att både kunna rädda barns liv här och nu, och samtidigt kunna skydda dem på lång sikt, säger Andy Brooks.

Den här 12-åriga flickan skulle giftas bort med en 70-årig man. Hon räddades i sista stund av sin styvbror och lever idag på ett skyddat boende som stöttas av UNICEF.

Exakt hur många barn som gifts bort är svårt att veta eftersom system för att fånga upp och rapportera barnäktenskap till stor del saknas i Somalia, Etiopien och Kenya. UNICEFs analys av den tillgängliga data som finns, och våra egna bedömningar från det humanitära arbetet på plats, visar att:

• Över hela Afrikas horn riskerar fler och fler flickor att tvingas hoppa av skolan i takt med att krisen fördjupas, vilket gör att de löper högre risk för barnäktenskap och könsstympning. Antalet barn som riskerar att hoppa av skolan i Etiopien, Kenya och Somalia på grund av torkan har tredubblats på tre månader – från 1,1 miljoner till uppskattningsvis 3,3 miljoner barn.

• I Etiopien har barnäktenskap enligt lokala myndigheter ökat med i genomsnitt 119 procent i de regioner som drabbats värst av torkan.

• Enligt bedömningar och intervjuer från Somaliland i Somalia rapporterade nästan en fjärdedel av de intervjuade en ökning av könsbaserat våld på grund av torkan, inklusive barnäktenskap, våld i hemmet och sexuellt våld.  

• I Kenya löper flickor också större risker för barnäktenskap och könsstympning. I 14 av de 23 områden som drabbats av torka var könsstympning redan innan väldigt utbrett. Flickor i dessa områden riskerar nu att skäras i allt yngre åldrar eftersom familjer förbereder dem för äktenskap.

• I hela regionen måste kvinnor och flickor gå allt längre sträckor för att hitta vatten, bränsle och mat, vilket gör dem sårbara för sexuellt våld. I Kenya går kvinnor och flickor mer än tre gånger längre än tidigare för att hitta vatten, upp till 30 kilometer på vissa platser, enligt en analys från Röda Korset i Kenya.

UNICEF planerar att utöka vårt arbete för att skydda och hjälpa de barn som riskerar att utsättas för, eller har utsatts för, könsbaserat våld. Det inkluderar att driva samhällsbaserade program för att minska riskerna för våld, exploatering, övergrepp och barnäktenskap, och tillhandahålla tjänster för att hjälpa kvinnor och barn att återhämta sig efter våld.

Samtidigt finns vi på plats för att hjälpa de barn som riskerar att dö av undernäring. UNICEF har hittills i år nått 1,7 miljoner människor, varav 1,2 miljoner barn, med livräddande insatser. 260 000 barn har behandlats för svår akut undernäring, 600 000 barn och kvinnor har fått akut sjukvård och 900 000 människor har fått rent vatten.

Men behoven är enorma, och UNICEF har hittills bara fått en tredjedel av den finansiering som krävs för att vi ska kunna svara upp mot behoven. Vi vädjar därför om mer pengar från stater, företag och individer för att vi ska kunna fortsätta rädda barns liv och hjälpa flickor som riskerar att giftas bort. 

Skriv under för att rädda stödet till miljoner barn

Barnen i världen möter idag större utmaningar än på mycket länge. Krig, katastrofer, klimatkrisen och effekterna av pandemin gör att utvecklingen för barn går bakåt. 100 miljoner fler barn lever i fattigdom jämfört med 2020. 23 miljoner fler barn får inte vaccin mot de vanligaste dödliga barnsjukdomarna jämfört med innan pandemin. 70 procent av 10-åringarna i världen inte kan läsa eller förstå en enkel text, en ökning från 53 procent sedan 2020.

Unicef visar support för Rädda Biståndet

Problemen vi står inför kan bara tacklas tillsammans. Rika länder har ett särskilt ansvar att bidra. Därför ger Sverige sedan flera decennier tillbaka en procent av vår bruttonationalinkomst (BNI) i bistånd. Det är ett stöd som är erkänt effektivt och som är avgörande för miljoner barns framtidsutsikter.

Samtidigt som investeringar i skola, rent vatten, sjukvård och vaccinationsprogram är akuta har regeringen valt att använda flera miljarder kronor från biståndsbudgeten till att finansiera mottagandet av flyktingar till Sverige. Pengar som tas från arbetet för att hjälpa de allra mest utsatta barnen i världen.  

Andra partier går till val på att skära ner ännu mer. Sådana sänkningar får katastrofala följder, som att 760 000 människor som hungrar inte får mat, två miljoner barn inte kan gå i skolan och två miljoner människor inte får tillgång till rent vatten.

Våra politiker behöver veta att vi är många som inte accepterar att Sverige sviker dessa människor. Sverige ska inte vara ett land som vänder världen ryggen.

Därför har UNICEF Sverige tillsammans med ett stort antal organisationer tagit initiativ till ett upprop för att rädda biståndet. Syftet är att samla tusentals namnunderskrifter och visa våra politiker att det finns en stark opinion för ett Sverige som tar ansvar och visar solidaritet med de i störst utsatthet. Efter valet den 11 september kommer samtliga namnunderskrifter att lämnas över till de valda riksdagsledamöterna.

Uppropet samordnas av plattformen CONCORD Sverige som arbetar för en rättvis och hållbar värld.

Skriv på för att rädda biståndet här:

Läs mer om Rädda biståndet här.

Tusentals barn drabbade av den förödande jordbävningen i Afghanistan – UNICEF finns på plats

Tidigt den 22 juni drabbades östra Afghanistan av en kraftig jordbävning. Omfattningen av förödelsen är fortfarande osäker, men hundratals människor tros ha dödats, många av dem barn. Dessutom har hem och andra byggnader förstörts.

UNICEF levererar nödhjälp till de områden som drabbats av jordbävningen

I alla katastrofer drabbas barnen värst. Barn i området är nu i desperat behov av sjukvård, rent vatten, tak över huvudet och trygghet.  

UNICEF finns redan på plats för att hjälpa barnen. Vi har skickat flera mobila hälsoteam till området som ger barn och familjer sjukvård. Dessutom delar våra kollegor på plats ut nödhjälp i form av vattendunkar, köksutrustning, tält, varma kläder, filtar och hygienartiklar som tvål och mensskydd.

Vill du ge en gåva för att hjälpa de drabbade barnen i Afghanistan? Ge en gåva här:

Hjälp barnen i Afghanistan

Nästan 37 miljoner barn på flykt i världen 

Konflikter, våld och andra akuta kriser har tvingat fler barn än någonsin att lämna sina hem. I slutet av 2021 uppskattade UNICEF att 36,5 miljoner barn var på flykt. Det var det högsta antalet som registrerats sedan andra världskriget. Sedan dess har antalet barn på flykt ökat ytterligare, bland annat på grund av kriget i Ukraina och akuta klimat- och miljökatastrofer som torkan på Afrikas horn.

Polen/Ukraina. 8-åriga Eliza är ett av alla barn som tvingats fly från kriget i Ukraina och som nu befinner sig i Medyka, Polen. I väntan på den fortsatta resan till Frankrike befinner sig Eliza och hennes mamma vid ett av UNICEFs stödcenter Blå punkter. Dessa center är en trygg plats för barn på flykt och vi tillhandahåller viktig information till familjer, ensamkommande barn samt ger psykosocialt stöd.

Inför internationella flyktingdagen den 20 juni uppmanar UNICEF regeringar att agera – och att göra det nu. 

– Vi kan inte ignorera detta längre, antalet barn som fördrivs på grund av konflikter och kriser växer snabbt och det är vårt ansvar att nå dem, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell. Jag hoppas att detta alarmerande antal får regeringar att agera genom att arbeta för att förhindra att barn tvingas på flykt. Men om de måste fly så måste vi säkerställa barns tillgång till utbildning, skydd och annat viktigt stöd för att säkra deras välbefinnande och utveckling nu och i framtiden.

Statistiken över antalet människor på flykt  är ofattbar och fortsätter att öka, för tionde året i rad. 41 procent av världens alla flyktingar är barn. Varje dag tvingas ett barn fly från sitt hem på grund av krig, konflikter, katastrofer och konsekvenser av klimatförändringar. Därför jobbar UNICEF med akuta insatser över hela världen och kämpar varje dag för att barn på flykt ska få rätt till ut­bild­ning, hälsa och trygg­het.

Hjälp barn på flykt

Situationen för barn på flykt är akut 

FN:s flyktingorgan UNHCR släppte nyligen den årliga Global Trend-rapporten där de beskriver flyktingsituationen på djupet. Sedan årsskiftet har humanitära kriser och krig försatt miljontals familjer och barn på flykt. Kriget i Ukraina har lett till en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget. Nästan två av tre barn från Ukraina är på flykt undan kriget. Afrikas horn hotas av stor hungerkris och situationen i Afghanistan fortsätter att vara akut. Den senaste statistiken visar att totalt 100 miljoner människor världen över har flytt sina hem.

Över fem miljoner barn behöver akut hjälp på grund av kriget i Ukraina

De ukrainska barnens humanitära behov är enorma och antalet barn och familjer som flyr landet fortsätter att öka. Över fem miljoner barn behöver akut hjälp för att överleva, få mat för dagen, kunna gå i skolan och få psykosocialt stöd. Av de 13 miljoner människor som flyr Ukraina är 90 procent kvinnor och barn som  behöver skydd och stöd när de söker hjälp i grannländer. UNICEF finns därför på plats vid gränsövergångarna för att ge välbehövligt stöd längst flyktvägen. 

Afghanistan. Arifa, 7 år och Safa, 2 år, var bosatta i Zhari-distriktet men de flydde till IDP-lägret i Haji. Deras pappa, Ahmadullah, dog för ett drygt ett år sedan. Men barnen bor nu med sin mor och bror. Den eskalerande konflikten i Afghanistan har lämnat 10 miljoner barn i behov av akut hjälp. UNICEF har funnits på plats i 65 år och planerar inte att lämna landet.

UNICEFs arbete för barn på flykt

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättigheter kränkta. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn. Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. Vi stannar kvar i länder där krig bryter ut, även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med humanitär hjälp till barnen och deras familjer. Vi fokuserar på att säkerställa tillgången på rent  vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccinering, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp.

Läs mer om UNICEFs arbete för barn på flykt här.