Gå till innehållet
Laddar…

Barn i socialt utanförskap har rätt att vara en del av samhället

Det finns ungefär två miljoner barn i Sverige. Bland dessa barn ser förutsättningarna för att få en bra start i livet väldigt olika ut. Tillgången till utbildning, hälsovård och bra levnadsstandard varierar kraftigt. De barn som inte har tillgång till dessa rättigheter ges inte möjlighet att delta fullt ut i samhället utan riskerar att hamna i socialt utanförskap.

Det kan finnas många anledningar till varför barn hamnar i socialt utanförskap: socialt arv, fattigdom, diskriminering eller segregation men orsakerna kan också vara biologiska eller psykologiska. Socialt utanförskap måste ses utifrån ett brett perspektiv där många olika bakomliggande orsaker samverkar med varandra och också riskerar att förstärka varandra. Det krävs därför att man närmar sig frågan utifrån ett helhetsperspektiv och satsar på lösningar som återspeglar det.

Med start från 2012 arbetar vi för och med barn i socialt utanförskap i Sverige. Vi fokuserar på:

  • Barns rätt till delaktighet. Barns egna perspektiv på socialt utanförskap och tankar om framtiden måste lyftas fram.
  • Det krävs att regeringen tar ett helhetsgrepp kring frågan om socialt utanförskap då bakomliggande faktorer oftast finns i flera skikt. Tidiga och samordnade insatser är nödvändiga.
  • Alla barns rätt till bra utbildning oavsett boendekommun eller bakgrund. Utbildning är en av de viktigaste skyddsfaktorerna mot socialt utanförskap och det är inte acceptabelt att tillgången till utbildning ser så väldigt olika ut för barn i Sverige.

Det är en grundtanke i barnkonventionen att barn har fullt och lika människovärde. Alla rättigheter ska gälla alla barn utan undantag eller diskriminering.

FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för att skillnaderna mellan kommunerna ökar, vilket kan leda till socialt utanförskap. Barnrättskommittén har också understrukit behovet av att Sverige uppmärksammar de barngrupper som halkar efter mest i samhället. Det krävs en ökad kunskap kring socialt utanförskap hos beslutsfattare.

Alla barn i Sverige har rätt till bra utbildning, god hälsa och god levnadsstandard. Alla barn har rätt att vara en del av samhället.

/Emma von Corswant
Barnrättsjurist UNICEF Sverige