Gå till innehållet
Laddar…

Ökat intresse för att testa­mentera till orga­nisationer

Vi vet med säkerhet att livet inte varar för evigt. Men precis när det tar slut är omöjligt att veta. Därför är det klokt att inte vänta med att skriva ner dina önske­mål om vad som ska hända när dagen väl kommer. Den rätta tid­punkten för att upp­rätta ett testa­mente är helt enkelt nu.

Idag är det cirka 21 procent av alla svenskar mellan 30-65 år som har skrivit ett testa­mente (uppgift från Novus­under­sökning, 2017). Endast 4 procent av dem har valt att skänka delar av sin kvar­låten­skap till en orga­nisa­tion. Men det håller på att förändras. År 2019 var det över 40 procent fler testaments­gåvor som registrerades, än året innan.

Vi kontaktade juristen Arne Larsson på Familjens Jurist för att höra hur de ser på utvecklingen.

Varför väljer allt fler att testa­men­tera till orga­nisa­tioner, tror du?
-– Det finns sanno­likt flera orsaker till det. Orga­nisa­tionernas marknads­föring i ämnet syns allt mer, möjlig­heten att snabbt, enkelt och till en låg kostnad kunna skriva ett testa­mente med hjälp av digitala juridiska tjänster har ökat. Flera av nät­tjänsterna har till och med ett särskilt formulär, som till exempel Familjens Jurists ”Testaments­gåva”, i sin digitala tjänst, som helt är avsedd för ända­målet. Samtidigt blir världens problem och kata­strofer synligare och kommer allt närmare genom våra telefoner. 

Juristen Arne Larsson tror att synliggörandet av världens problem och katastrofer direkt i våra telefoner har bidragit till det ökade intresset att testamentera till organisationer. 


Finns det något särskilt man ska tänka på när man vill testamen­tera till en orga­nisa­tion?
– Till att börja med är det viktigt att ange orga­nisa­tionen med korrekt namn och orga­nisa­tions­nummer, så att det inte finns några tvivel om vilken orga­nisa­tion som avses. Man bör inte skriva instruk­tioner om hur döds­boet ska skötas, hur fastig­heter, värde­papper och andra till­gångar ska säljas eller fördelas, utan låta döds­bo­del­ägarna bestämma detta. Då många orga­nisa­tioner är befriade från kapital­vinst­skatt kan sådana instruk­tioner inne­bära skatte­mässiga nack­delar för organisa­tionen. 

Att testamentera till UNICEF är att ge barn som Althea Jane i Filippinerna, möjlighet till utbildning och en bättre framtid.

Om jag väljer att testamen­tera till en orga­nisa­tion, vad händer då med mina bröst­arvingar?
– Bröst­arvingar, det vill säga barn (om barnen är avlidna; barn­barn och så vidare), har alltid rätt att få sin laglott, om de begär att få den. Lag­lotten är alltid hälften av arvs­lotten och arvs­lotten är den andel som bröst­arvingen skulle ha ärvt om det inte hade funnits något testamente. Om bröst­arvingar begär sina lag­lotter kan det alltså hända att orga­nisa­tionen får ett mindre arv än vad som står i testa­mentet. Men bröst­arvingen kan också välja att godkänna testa­mentet och inte begära att få sin laglott och då fördelas arvet enligt testamentet.

Två olika sätt att testamentera till en organisation

En särskild summa eller sak
Här anger du att en organisation ska få en viss summa eller en viss ägodel, exempelvis en fastighet, en bil eller ett konstverk. Detta är då ett legat och organisationen är legatarie.

En andel ska skänkas
Du kan också välja att ge en andel av arvet till en organisation. Andelen kan vara en kvotdel eller en procentandel, alltifrån hela till kanske endast en procent av arvet. Organisationen är då universell testamentstagare och delägare i dödsboet.

Alla testamentsgåvor till UNICEF är välkomna, stora som små. Och du, som testator, kan vara helt säker på att det blir en gåva som gör skillnad för barn världen över då vi är en av organisationerna som är med i Goda Testamentet.

Läs mer om att testamentera till UNICEF:

Jag vill veta mer

Ordlista

Arvslott
Den del av en kvarlåtenskap som en arvinge ärver enligt lag. Hälften av arvslotten kan testamenteras bort. Den andra halvan är bröstarvingens laglott.

Boutredning:
I utredningen ingår bouppteckning över tillgångar och skulder, och efter avveckling av dödsboet görs ett arvskifte, där tillgångarna fördelas.

Bröstarvinge:
Arvlåtarens barn, barnbarn och så vidare, i rakt nedstigande led.

Dödsbo:
Kvarlåtenskapen efter en avliden person.

Kvarlåtenskap:
Egendom som tillhört en avliden person.

Legat:
En viss egendom eller ett visst belopp som i testamente tilldelats någon särskild person. Alltså inte allt som en person lämnar efter sig.