Gå till innehållet
Laddar…

Från ett lager fyllt till bredden till barn i världens alla hörn

UNICEF har världens största katastroflager, det ligger i Köpenhamn och är 20 000 kvadratmeter stort. Härifrån transporterar vi mediciner, varma kläder och filtar, näring och andra livsavgörande produkter till barn som behöver det mest. Följ med på en resa från lagret som aldrig stänger.

Sju lastpallar staplade på varandra, så högt är vårt katastroflager. Här finns allt från vaccin, medicin och vätske­ersätt­ning till skol­material, fot­bollar och tält. Robotar rör sig mellan hyllorna och flyttar de varor med tidigast utgångsdatum längst fram, så att de enkelt kan nås.

Produkterna packas och transporteras till de barn som är i störst behov av hjälp. 48 timmar efter att en katastrof inträffat skickas leveransen. Över 1 200 människor i 119 länder arbetar för att säkerställa att produkterna finns och levereras till barn och familjer.

Vårt lager är 20 000 kvadratmeter stort, det motsvarar tre fotbollsplaner. Vi jobbar med regeringar, samarbetspartner och leverantörer för att säkerställa att vi har produkter som möter behoven hos barn världen över.

En konvoj bestående av sex lastibilar förbereds inför en transport till Lviv i Ukraina när kriget precis brutit ut. Tillsammans levererade de 62 ton med förnödenheter.

Paketens väg till barnen

UNICEF är världsledande när det gäller att distribuera förnödenheter till barn. Som världens största uppköpare av vaccin kan vi dessutom se till att pressa priserna ordentligt vilket gör att vi får ut mycket mer för pengarna än en mindre uppköpare. Med hjälp av flyg, båtar och åsnor och cyklar tar vi oss fram till barn i världens alla hörn. 

Ge en gåva – köp ett paket som räddar barns liv

UNICEF använder ett av världens största flygplan för att frakta katastrofprodukter till barnen som drabbats av kriget i Ukraina. Planet, en Anatov-14, rymmer 111 ton och är specialbyggd för att transportera tunga skrymmande emballage.

Stora delar av Pakistan ligger fortfarande under vatten efter monsunregnen som föll tidigare i år och minst 10 miljoner barn är i behov av humanitär hjälp. UNICEF har hittills nått hundratusentals barn och deras familjer med rent vatten, näring och medicin, och fortsätter att jobba dag och natt för barnens rätt till en trygg och säker miljö. 

Med hjälp av båtar levereras medicin, näring och vaccin av hälsoarbetare i översvämningsdrabbade Pakistan.

Vissa produkter, exempelvis vaccin, måste kunna transporteras över enorma avstånd, i extrem värme och till några av världens mest otillgängliga platser. Inom UNICEF kallas vaccinets väg till barnen för the cold chain, kyl­kedjan. Vaccinet måste näm­ligen kylas och för­varas i en tempe­ratur på 2-8 plus­grader, från att det till­verkas ända till strax innan använd­ning. UNICEF levererar all den utrustning som krävs: stora kylanläggningar, kylrum och kylskåp med mera.

Ranja Kumar från Indien är vaccinleverantör. Med hjälp av båt och motorcykel tar han sig fram till Madhopur Diara, Indien. Kylboxarna håller temperaturen i fem dagar.

Mamadou Kassé, 29 år, levererar livräddande produkter med hjälp av en åsna till Kankelena en avlägsen by i Mopti, Mali.

Tillsammans hjälps vi åt för att nå varenda barn, oavsett var oavsett när. Tack för att du visar omtanke för barnen när julen närmar sig.

Alla barn har rätt till lika uppväxtvillkor

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

För några veckor sedan presenterade vi vår rapportering till FN:s barnrättskommitté, som ett stort antal civilsamhällesorganisationer står bakom. Alla länder som anslutit sig till barnkonventionen granskas regelbundet av barnrättskommittén och i januari 2023 är det den svenska regeringens tur att träffa kommittén och svara på deras frågor. 

Sverige är i många avseenden ett föregångsland vad gäller barns rättigheter. Men även Sverige står inför stora utmaningar på detta område. Barns livsvillkor måste bli mer jämlika, kunskapen om och den praktiska tillämpningen av barnkonventionen måste öka ytterligare och barn måste få reella möjligheter till upprättelse. Det är några av de frågor som vi civilsamhällesorganisationer rapporterade om till FN:s barnrättskommitté. Vi tog tillsammans fram tre rapporter som lyfter viktiga frågor och rekommendationer för att säkerställa att barn i Sverige får sina rättigheter tillgodosedda. 

En av rapporterna bygger på barns egna berättelser. Barnen rapporterar bland annat om hur de utsätts för rasism och diskriminering, om hur det är att vara på flykt, om våld i hemmet, bristande kunskaper hos socialtjänst och rättsvårdande myndigheter och om sexuell exploatering. Barnen vittnar om hur myndigheterna varken lyssnar eller tar dem på allvar. 

Mycket har hänt sedan Sverige senast rapporterade till FN:s barnrättskommitté 2015. Under de nästan åtta år som gått har barns rättigheter stärkts inom vissa områden och försvagats inom andra. Barnkonventionen har blivit lag och en djupgående analys av hur väl svensk lagstiftning stämmer överens med barnkonventionen har genomförts. Ett kunskapslyft inom myndigheter, kommuner och regioner för att öka kunskapen om barnkonventionen pågår och en nationell strategi för att förebygga och motverka våld mot barn håller på att tas fram. 

Samtidigt ökar ojämlikheten mellan barn i Sverige, bland annat vad gäller tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och en skälig levnadsstandard. Även den psykiska ohälsan ökar, liksom utsattheten för mobbning och kränkningar i skolan. Det är svårt för barn med funktionsnedsättningar att hävda sina rättigheter. Fler barn och unga utnyttjas i kriminalitet. Barn som flytt till Sverige undan krig och förföljelse har begränsade möjligheter att återförenas med sina familjer. 

För att främja barns rättigheter i Sverige måste den praktiska tillämpningen av barnkonventionen bli bättre inom myndigheter, rättsväsende, skolor och hälso- och sjukvård. Barns rättigheter måste integreras inom alla politikområden och hela regeringens arbete. Sverige är ett föregångsland vad gäller jämställdhetsintegrering. Det kan vi också vara när det gäller att integrera barns rättigheter på alla samhällsnivåer.

Den 16-17 januari, 2023, är det regeringens tur att frågas ut av FN:s barnrättskommitté. Vi hoppas att regeringen tar kommitténs samlade observationer och rekommendationer på allvar. Vi förväntar oss att Sveriges regering förändrar barns livsvillkor så att barns rättigheter blir verklighet för alla barn och att regeringen gör dessa förändringar i dialog med barn. När barn involveras får beslutsfattare bättre möjligheter att förstå vilka insatser som kommer att göra skillnad.

Tre rekommendationer som vi särskilt vill lyfta:

 • Säkerställ varje barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor; genom att se till att myndigheter och beslutsfattare på alla nivåer har tillräcklig kunskap och tillräckliga resurser för att säkerställa att varje barn har tillgång till sina rättigheter, enligt barnkonventionen. Inrätta ett system för att övervaka hur rättigheterna uppfylls, särskilt i förhållande; socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård.
 • Säkerställ tillräckliga resurser; genom att ta in barnrättsperspektivet i varje steg av budgetarbetet, inklusive möjligheter att spåra användning och tilldelning av resurser till barn. 
 • Säkerställ barns möjligheter att utkräva sina rättigheter; genom tillgång till barnombud och barnvänliga klagomålsmekanismer på nationell, regional och lokal nivå.

Pernilla Baralt, Generalsekreterare, UNICEF Sverige 

Maria Frisk, chef för Sverigeprogrammet, tf Generalsekreterare, Rädda Barnen

Magnus Jägerskog, Generalsekreterare, Bris  

Anna Karin Hildingson Boqvist, Generalsekreterare, ECPAT

Sandra Patel Seropian, Påverkanschef, Maskrosbarn 

Jacob Flärdh, Generalsekreterare, The Child10 Foundation

Anna Ernestam, Generalsekreterare, SOS Barnbyar

Maja Frankel, Generalsekreterare, Friends

Niklas Mattsson, Förbundsordförande, Synskadades Riksförbund

Cecilia Ekstrand, Ordförande, Nätverket för barnkonventionen 

Elias Fjellander, Förbundsordförande, RFSL Ungdom

Johan Klinthammar, Förbundsordförande, RBU

Madelein Kattel, Verksamhetschef, BUFFF 

Daniel Grahn, Generalsekreterare, Erikshjälpen

Oscar Sjökvist, Förbundsordförande, Förbundet Unga Rörelsehindrade

Lotta Schneider, Förbundsordförande, Röda Korsets Ungdomsförbund 

Mita Holmer, tf Generalsekreterare Asylrättscentrum

John Stauffer, Chefsjurist, Civil Rights Defenders

Warda Abdalla, Förbundsordförande, RBUF, 

Lotta Rapacioli, Verksamhetsledare, Knas Hemma, 

Emil Mattsson, Direktor, Räddningsmissionen, 

Yasmine Bladelius, Förbundsordförande, Unga Örnars Riksförbund

Barns röster är avgörande för en hållbar värld – nu och i framtiden

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.

Barns rätt till delaktighet och inflytande är en central del av barnkonventionen. Därför vill UNICEF i år uppmärksamma vikten av att barn får vara med och påverka den verklighet de lever i. 

Utmaningarna är stora

Barn och unga drabbas hårt av globala utmaningar, som klimatkrisen, krig och den utbildningskris som uppstått i spåren av pandemin. Idag kan 70 procent av världens alla 10-åringar inte läsa en enklare text, jämfört med cirka 50 procent innan pandemin. 

Även den psykiska ohälsan ökar, liksom utsattheten för mobbning och kränkningar i skolan. Barn med funktionsnedsättningar är extra utsatta, och har större utmaningar att hävda sina rättigheter och att få dem tillgodosedda. Fler barn och unga utnyttjas i kriminalitet. Barn som flytt till Sverige undan krig och förföljelse har begränsade möjligheter att återförenas med sina familjer. Utmaningarna är enorma. 

Vi måste jobba både för barn och tillsammans med barn

Trots att utmaningarna är omfattande så är möjligheterna att växla upp och möta dem goda. Sedan två år tillbaka är barnkonventionen svensk lag. Det innebär att myndigheter, rättsväsendet och beslutsfattare har ett större ansvar att säkra att barnkonventionen efterlevs. Inte minst vid bedömningar som rör barn och vad gäller barns rätt att komma till tals i frågor som rör dem. 

Vuxna behöver inte ge unga människor en röst. Vi har det redan. De behöver bara lyssna på oss.

Elias, 17 år. 

Barn och unga är inte bara vår framtid, de är viktiga här och nu. Men barn måste få större kunskap om sina rättigheter, och vi som vuxna måste sluta gissa oss till vad barn behöver och istället möjliggöra för dem att göra sina röster hörda. UNICEFs arbete utgår alltid från barnkonventionen, den är vårt uppdrag. Vi jobbar året runt, tillsammans med barn och unga, för att göra världen till en bättre och tryggare plats att leva, utvecklas och växa upp i.

– Att involvera barn och unga i frågor som rör dem är avgörande för att vi ska kunna möta de utmaningar vi står i här och nu, och tillsammans kunna bygga en hållbar framtid som inkluderar alla, säger Pernilla Baralt, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Tack! Tillsammans sätter vi barn och ungas rätt till delaktighet i fokus. Här och nu. 

Änkling och pappa till nio barn: “Jag kämpar för deras överlevnad”

Enele bor i Etiopien, ett av länderna på Afrikas horn som just nu härjas av den värsta torkan på 40 år. Hans fru har nyligen gått bort och yngsta sonen Gouda är allvarligt sjuk. Varje dag är en kamp för barnens liv.

Enele lever ensam med sina nio barn i en by i södra Etiopien. Han förlorade sin fru när deras yngsta son var bara två månader, och nu kämpar han för att ge sina barn trygghet, men också mat för dagen. Efter sin mammas död kunde Gouda inte längre amma, och Enele gjorde istället gröt som han matade sin son med varje dag. Men Gouda mådde inte bra, han kräktes, hade diarré och blev allt svagare. 

Bli Världsförälder – som månadsgivare är du med och räddar barns liv.

– Jag märkte att han var sjuk, men förstod inte vad han drabbats av eller hur jag skulle göra för att ge honom rätt behandling, säger Enele. 

Gick i tre timmar för vård

Återkommande torka i Etiopien och övriga länder på Afrikas horn har gjort att miljontals människor lider av matbrist – och barnen drabbas värst. UNICEF har utbildat hälsoarbetare i området för att upptäcka och diagnostisera barn med undernäring, och nå fler barn innan det är för sent. 

Familjen fick besök av en hälsoarbetare som diagnostiserade Gouda med undernäring och rekommenderade omedelbar vård. I tre timmar gick Enele med sin son i hettan för komma fram till ett hälsocenter, där de fick hjälp.  

Två miljoner barn på Afrikas horn lider just nu av så pass allvarlig undernäring att de riskerar att dö. På UNICEFs hälsocenter får barn livsavgörande behandling mot undernäring.

Gouda mår bättre

Nu har de varit på hälsocentret i fem dagar, Gouda har fått medicin och mjölkersättning och hans tillstånd har stabiliserats. 

– Han har inte diarré och kräks inte längre. Han har till och med börjat leka lite smått. Jag känner hopp inför framtiden, säger Enele.

Gouda fick hjälp i tid, och är nu på bättringsvägen.

Situationen för familjerna på Afrikas horn är ofattbart sorglig. Ingen förälder ska behöva se sina barn kämpa för sitt liv för att maten inte räcker till. UNICEF har lång erfarenhet av att arbeta i regionen och vi fortsätter outtröttligt så länge barnen behöver oss. Tillsammans med givare som du kan vi hjälpa fler barn som Gouda. 

Äntligen är årets julkula här!

Illustratören Owe Gustafson står för motivet på årets julkula. Den handmålade julgranskulan är ett populärt samlarobjekt som i år har motiv ur barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter.

Owe Gustafson, Unicef Julkula 2022

Ett stort tack till Owe Gustafson som illustrerat årets julkula, där pengar från försäljningen går direkt till UNICEFs arbete för alla barn.

För alla er som väntat – nu finns äntligen årets version av UNICEF Sveriges julgranskula att köpa i Unicefbutiken. Kulan lanseras idag, 27 oktober, för tolfte gången i ordningen och motivet är hämtat ur det populära barnprogrammet från 1970-talet; Fem myror är fler än fyra elefanter. Det föreställer den rosa elefanten som är känd från programmet, i snöfall på ett par skidor. 

Handmålat samlarobjekt
Julkulan är handmålad i minsta detalj och har över åren kommit att bli ett kärt samlingsobjekt. Den släpps i begränsad upplaga och finns att köpa i Unicefbutiken för 259 kronor. Den säljs även i ett paket tillsammans med förra årets julkula, med motiv av Jan Lööf, för 445 kronor. 

Barnkär konstnär
Owe Gustafson är konstnär, illustratör, filmtecknare, grafisk formgivare och författare. Han har studerat vid Konstfack och hans verk har ställts ut många gånger i Sverige och i städer som Tokyo, New York och Paris. De välkända animationerna till det kultförklarade barnprogrammet Fem myror är fler än fyra elefanter gav honom en självklar plats i den svenska barnkulturens historia. 

Passa på att köpa din kula innan den tar slut. Det är en perfekt julklapp, eller födelsedagspresent.

Köp årets julkula

I Unicefbutiken hittar du också våra fina julkort. All försäljning sker till förmån för UNICEF och 20 procent av intäkterna går till vårt arbete för barns rättigheter.

Tillsammans mot polio

Polio är nära att utrotas, men i konfliktdrabbade områden och katastrofer saknar fortfarande många barn tillgång till vaccin. UNICEF arbetar intensivt tillsammans med partner för att stoppa spridningen av polio, så att inget barn någonsin drabbas av den dödliga sjukdomen.

En flicka i Afghanistan har precis fått poliovaccin och visar upp sitt blåa finger. Ett sätt att hålla koll på vilka barn som fått vaccin är att måla barnens fingernaglar.

Polio är en dödlig sjukdom som tidigare var den främsta orsaken till förlamning hos barn. Men tack vare utbyggda vaccinationsprogram och informationskampanjer har antalet fall av polio i världen minskat med 99 procent från år 1988. I Sverige infördes vaccinationen i barnvaccinationsprogrammet redan år 1965, och det sista inhemska fallet rapporterades 1977. Men i konfliktdrabbade områden och katastrofer går fortfarande miljontals barn miste om poliovaccin och andra livsviktiga vaccinationer. Några av utmaningarna är: 

 • Att det behövs mer pengar till sjukvården, framförallt inom primärvården. 
 • Felaktig eller bristande information till vårdnadshavare om hur viktigt det är att vaccinera sitt barn mot polio. 
 • Det är svårt att leverera vaccin till avlägsna och svåråtkomliga delar av världen, framförallt i väpnade konflikter och katastrofer.

Bli Världsförälder – som månadsgivare är du med och räddar barns liv.

Polioutbrott i USA, Afrika och Europa

Afghanistan och Pakistan är de två sista länderna i världen där det finns en spridning av vilt polio. Men den här sjukdomen tar inte hänsyn till geografiska gränser, utan kan snabbt sprida sig och förlama ovaccinerade barn i länder som varit fri från polio i decennier. Därför är det väldigt viktigt att man fortsätter att vaccinera mot sjukdomen. 

Den senaste tiden har det förekommit fall i bland annat USA, Israel, Storbritannien och Malawi. Det är en viktig påminnelse om att så länge det finns grupper med otillräckligt skydd mot polio så kan viruset dyka upp var som helst. Det finns i dagsläget inget botemedel, utan det enda sättet att stoppa polio är att se till att alla barn vaccineras.

Ge en gåva – köp Vaccinpaket

Arianna, fyra månader gammal, sitter i sin mammas knä. Hon har precis fått vaccin mot polio på sjukhuset St Joseph Hospital, i Malawi. I början av 2022 upptäcktes sjukdomen på nytt i landet hos en 3-årig flicka som hade drabbats av förlamning. Därför arbetar UNICEF tillsammans med partners för att förhindra fler fall av polio genom vaccinationer och informationskampanjer.

Vad gör UNICEF?

Tack vare UNICEFs unika uppdrag inom FN är vi världens största inköpare av vaccin och har årtionden av erfarenhet när det gäller att leverera vaccin till barn världen över. 

 • UNICEF genomför varje år flera massvaccinationer tillsammans med regeringar, WHO och andra organisationer, bland annat inom ramen för samarbetet Global Polio Eradication Initiative. UNICEF vaccinerar över 400 miljoner barn mot polio varje år.
 • Vår expertis ligger främst inom leverans av säkra vaccin, bygga förtroende och att motivera föräldrar till att vaccinera sina barn mot polio. Varje år köper och distribuerar UNICEF över en miljard doser poliovaccin. 
 • Vaccinet måste förvaras i rätt temperatur hela vägen fram till barnen. Därför investerar UNICEF i nödvändig infrastruktur kring leverans och distribution av vaccinet, så kallad kylkedjan. Vi utbildar även sjukvårdspersonal om hur vaccinen hålls säkra under transport och förvaring samt säkerställer att vaccindoser används innan utgångsdatum och att lagren fylls på när det behövs.
 • UNICEF utbildar även medarbetare i fält och frivilliga som spelar en avgörande roll i att nå utsatta områden. De besöker hushåll, svarar på frågor, motbevisar felaktiga rykten kring vaccin, samt uppmuntrar lokala myndigheter och religiösa ledare att engagera sig för att stödja vaccinationer i sitt samhälle.

Annalkande svältkatastrof på Afrikas horn: “Agerar vi inte nu får vi betala priset för vår passivitet under resten av våra liv” 

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

Djibouti, Eritrea, Etiopien, Somalia, länderna på Afrikas horn, har varit utan vatten i två år. Fyra regnperioder på rad utan tillräckligt med nederbörd har orsakat den värsta torkan på 40 år. Skördar har ödelagts, boskap dött och miljoner människor tvingats på flykt i jakt på mat och vatten. I Somalia, som är värst drabbat, riskerar 1,8 miljoner barn lida av undernäring innan nästa sommar. Kommande regnperiod, som ska infalla mellan oktober och december, förutspås nu också utebli. Något som kommer att få katastrofala följder. 

Två barn framför döda djur i Etiopien. Stora delar av befolkningen på Afrikas horn är helt beroende av boskap och jordbruk för att överleva. Många har nu förlorat nästan alla sina djur på grund av torkan.

Enorma behov – men få resurser 

Med ett läge i världen där många katastrofer, kriser och krig pågår samtidigt, hamnar situationen på Afrikas horn i skymundan. Inom de närmsta månaderna kommer två områden i Somalia, Baidoa och Burhakaba, med största sannolikhet att drabbas av svält. Behovet av hjälp är akut och överstiger just nu kraftigt resurserna. Barn som skulle ha kunnat räddas dör av hunger framför världens ögon.

Ge en gåva – köp Svältkatastrofpaket

Mohamed Fall, UNICEFs chef i södra och östra Afrika, har under 30 års tid jobbat i humanitära katastrofer. Trots det har han aldrig sett något liknande. Desperationen, lidandet och uppgivenheten är total. 

– Agerar vi inte nu får vi betala priset för vår passivitet under resten av våra liv, säger han.

Mohamed Fall, UNICEFs chef i södra och östra Afrika. Här med elever i en skola i Etiopien.

Orsakerna är många

Orsakerna till det akuta läge vi nu ser är flera. Klimatförändringarna gör att torrperioderna blir längre, och tiden emellan dem kortare. 

– Att gå en säsong utan regn, eller till och med två, klarar man. Men man klarar inte fem säsonger utan regn, säger Mohamed Fall. 

Kriget i Ukraina försvårar läget ytterligare. Länderna på Afrikas horn importerar upp till 90 procent av sitt spannmål från Ryssland och Ukraina, import som nu har uteblivit på grund av kriget. För människorna på Afrikas horn blir konsekvenserna enorma. 

“Vi måste nå dem som inte orkar gå”

På vissa av UNICEFs hälsocenter för undernärda barn läggs upp till 50 nya barn in varje dag. Många återvänder några veckor efter att de skrivits ut. Brist på mat, vatten och sanitet gör att de inte kan återhämta sig. 

Mersinale har behandlats för undernäring på ett hälsocenter i Somalia. Nu är hennes tillstånd stabilt och hon skrivs ut.

– De som befinner sig på våra hälsocenter är de som är starka nog att ta sig dit. Om vi blickar en bit utanför så finns de som inte orkar gå, ens den sista kilometern. Vi måste nå även dem, säger Mohamed Fall. 

Katastrofen är omfattande och breder ut sig i alla riktningar. Barn som precis återvänt till skolan efter pandemin har nu tvingats fly för att överleva, och återigen lämnat tryggheten bakom sig. Sjukdomar som mässling och kolera sprids på grund av bristande vaccinering, smutsigt vatten och dålig sanitet. Antalet barnäktenskap ökar drastiskt. I vissa områden har antalet unga flickor som gifts bort mer än fördubblats det senaste året – ett mått på den desperation som råder. 

Jag har mött föräldrar som berättar att de hellre ger bort sina döttrar till någon som kan ge dem mat, än att se dem dö i sina armar. 

Mohamed Fall, regionchef i södra och östra Afrika, UNICEF

UNICEF räddar barns liv 

UNICEF är på plats och jobbar dygnet runt för att rädda barns liv i länderna som drabbats av hungerkrisen. Vi förser barn och familjer med livsavgörande hjälp – sjukvård, näring och vatten. Vi vaccinerar barn mot livshotande sjukdomar, bygger upp tillfälliga lärocenter för utbildning och ger kvinnor och barn skydd mot våld.

Bli Världsförälder – som månadsgivare är du med och räddar barns liv.

Under september genomförde UNICEF och partners hälsoundersökningar på 98 000 barn som lever i flyktingläger i Baidoa, Somalia. Resultatet var alarmerande, 59 procent av barnen led av akut undernäring. Nu ökar UNICEF insatserna i området för att nå fler.

Vi skalar även upp vårt arbete med att bygga hållbara system för vattenförsörjning, sanitet och hygien. Långsiktiga lösningar för att undvika framtida klimatkatastrofer är avgörande. 

Svält kan förebyggas, katastrofen kan lindras. Det är vår absolut högsta prioritet att rädda liv på Afrikas horn – vi kan inte låta fler barn dö i tystnad.

Svält

När svält deklareras innebär det tre saker:

 • Minst vart femte hushåll lider av extrem brist på mat. De har knappt möjlighet att försörja sig. 
 • Ett av tre barn under fem år är akut undernärda.
 • Av 10 000 personer dör fyra barn och två vuxna varje dag, på grund av hunger. Källa: The Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

Framför allt innebär ordet svält en tydlig signal till omvärlden – om inte stora insatser genomförs omedelbart kommer hundratusentals fler människor att dö. 

“Jag kan inte sova, jag bara tänker på barnens hunger.”

Det har gått en månad sedan Pakistan drabbades av de värsta monsunregnen i historien. Azaan Ali, 16 månader, såg halva sitt hem svepas bort i översvämningen. Nu kämpar hans familj för att överleva.

Reshma ger sin son Azaan Ali näringsrik nötkräm mot undernäring som hon fått via en av UNICEFs mobila hälsokliniker.

Azaan Ali är 16 månader och svårt akut undernärd. Han lever med sin mamma och pappa, en syster som är 6 år och sina två fastrar i Ismail Bhand, en av de byar som drabbats svårt i flodkatastrofen. Halva Azaan Alis hem förstördes av vattenmassorna, det trots att familjen med hjälp av hinkar och kastruller försökte ösa bort vattnet som strömmade in i huset. Nu lever hela familjen i det enda rummet som lämnades kvar. 

– Mina barn är hungriga och sjuka. Jag kan inte sova på nätterna, jag kan bara tänka på deras hunger, säger Saaein Bakhsh, Azaan Alis pappa.

Innan katastrofen inträffade fick familjen sin inkomst från jordbruk, men nu är åkrarna är översvämmade och det finns ingen möjlighet att skörda. Det var svårt att försörja familjen redan innan på den knappa lönen Saaein Bakhsh fick – nu, utan jobb, är det omöjligt.

– Vi har förlorat allt!, säger han.

En av UNICEFs hälsoarbetare mäter Azaan Alis arm. Han diagnosticeras med svår akut undernäring. Med på bilden är hans syster Fiza, 6 år, och pappa Saaein Bakhsh.

552 barn döda i katastrofen

Monsunregnen faller över Pakistan varje år, men de som nu drabbat landet är betydligt kraftigare än normalt. Regnmängden har orsakat förödande översvämningar, och täckt en tredjedel av landet med vatten. Över 1 500 människor har hittills dött till följd av väderkatastofen, av dem 552 barn. 

Förödelsen och behovet av hjälp är enormt. Många överlevare har, liksom Azaan Alis familj, förlorat allt de äger, och befinner sig nu på flykt i sitt eget land. Barn sover under bar himmel, utan rent dricksvatten eller mat, med överhängande risk att  drabbas av vattenburna sjukdomar som diarré och malaria. Och utöver det är hotet från giftiga ormar, skorpioner och myggor ständigt närvarande. 

Ge en gåva – Köp ett katastrofpaket.

Över 23 000 skolor i landet har förstörts av vattenmassorna. Barn som nyligen återvänt till sina klassrum efter år av pandemi har återigen ryckts upp från trygghet och rutiner.

Barnen i Pakistan drabbas värst, av en katastrof som de är minst ansvariga för. Varje förlorat liv är en tragedi som inte hade behövt ske. 

Mahbano lagar mat till sin familj vid sidan av vägen i Jacobabad, dit de flytt från sitt katastrofdrabbade hem.

UNICEF är på plats

UNICEF har skalat upp sitt arbete i landet och når i dagsläget 51 av de 82 värst drabbade regionerna. Vi levererar 970 000 liter rent vatten varje dag till 194 000 människor, vi har satt upp 71 mobila sjukvårdscenter som når 64 000 människor och byggt 70 tillfälliga lärocenter för omkring 6 000 barn. Vi ger barn livsavgörande behandling mot undernäring och säkerställer att de får psykosocialt stöd för att bearbeta sina trauman. 

Vi jobbar dygnet runt för att nå de mest utsatta barnen med hjälp. I dagarna landar en ny leverans från UNICEF i Pakistan, med 36 ton medicinsk utrustning och livräddande produkter för att möta behoven.  
Vi skyddar alltid barnen först när katastrofer händer – oavsett var, oavsett när. Vi ger aldrig upp.

Greta Thunberg Foundation donerar miljoner till UNICEFs arbete för att hjälpa barn drabbade av klimatkatastrofer

En miljard barn lever idag i områden som riskerar att drabbas av klimatrelaterade katastrofer som torka, översvämningar, extrem hetta och stigande havsnivåer. Stiftelsen Greta Thunberg Foundation skänker nu 275 000 euro till UNICEFs arbete för att hjälpa barn i Pakistan, Afrikas horn och andra katastrofdrabbade platser.

©UNICEF/Anders Hellberg

Klimatkrisen är här, och värst drabbas barn i låginkomstländer som Pakistan och Somalia. De kraftigaste översvämningarna i modern tid har de senaste veckorna dödat över 500 barn i Pakistan, och 16 miljoner barn är i behov av akut humanitär hjälp för att överleva vintern.

Bli Världsförälder – som månadsgivare är du med och räddar barns liv.

I delar av Somalia har det inte regnat på flera år, och regionen upplever nu sin värsta torka på fyra decennier. UNICEF har tidigare varnat för att svälten i Somalia kryper närmare. Redan idag är nästan två miljoner barn i Somalia, Etiopien och Kenya så svårt undernärda att de riskerar att dö utan hjälp.

Den senaste tiden har vi sett klimatkrisen utspela sig inför våra ögon. I Pakistan har fler än 33 miljoner människor drabbats av översvämningar, inklusive 16 miljoner barn. Och på Afrikas horn kommer 10 miljoner barn behöva hjälp att få vatten och mat i år. Människorna på Afrikas horn och i Pakistan är i princip oskyldiga till klimatkrisen, och ändå drabbas de värst, säger Greta Thunberg.

Barnen är de första offren i klimatkrisen, trots att de har gjort allra minst för att skapa den. Utan hjälp kommer miljoner barn inte att överleva klimatförändringarnas konsekvenser som värre torka, kraftigare översvämningar och stigande hav. Greta Thunberg Foundation går därför in med 275 000 euro i stöd till UNICEFs arbete för att lindra nöden bland de barn som nu riskerar att dö i Pakistan, Somalia och andra länder som drabbats av klimatdrivna katastrofer.

UNICEF är på plats i Pakistan och på Afrikas horn och hjälper människor med mat, vatten och medicin. Därför donerar min stiftelse 275 000 euro för att hjälpa deras viktiga arbete. Jag uppmanar alla att stödja UNICEF. Oavsett hur liten din gåva är kan den hjälpa till att rädda liv, säger Greta Thunberg.

Pengarna från Greta Thunberg Foundation går till UNICEF Sverige som sedan fördelar dem till organisationens arbete i länder hårt drabbade av klimatkrisen.      

Greta Thunberg har mobiliserat barn och unga över hela världen för att få beslutsfattare att agera. Hon har tydliggjort kopplingen mellan klimatförändringar och barns rätt till liv och till en framtid. UNICEF är mycket stolta över att Greta Thunberg Foundation väljer att stötta vårt arbete. Med stiftelsens bidrag till UNICEF kan vi nu rädda fler barn vars liv hotas av klimatförändringar, säger Pernilla Baralt, UNICEF Sveriges generalsekreterare.

Ge en gåva – Köp katastrofpaket

Utöver nödhjälp arbetar UNICEF med att stötta klimatanpassning i länder som är sårbara för klimatförändringarna. Exempelvis genom att utveckla klimatsmarta system för vatten, bygga skolor och vårdcentraler som kan stå emot klimatkatastrofer, förbättra tillgången till förnybar energi, stärka ungas kompetens kring klimatförändringar samt påverka regeringar att minska sina utsläpp och inkludera barn och unga i sina planer för klimatanpassning. 

Stödet tillkännagavs under en givarkonferens arrangerad av UNICEF, United States Agency for International Development (USAID), Children’s Investment Fund Foundation (CIFF) och Senegals regering vid UNICEFs högkvarter i New York under FN:s generalförsamling. Givarkonferensen fokuserade på ökad finansiering för att hjälpa barn som drabbas av undernäring på grund av torka, översvämningar, konflikter och stigande livsmedelspriser. I de 15 länder som är värst drabbade, inklusive på Afrikas horn och Sahel-regionen, pressas ett barn till svår undernäring varje minut, enligt en färsk analys av UNICEF.

Till Sveriges blivande ministrar, riksdagsledamöter, ledamöter i region- och kommunfullmäktige

Grattis till dig som snart kommer ha ett politiskt förtroendeuppdrag på kommunal, regional eller nationell nivå!

Du har fått förtroendet och uppdraget att också ta ansvar för de omkring två miljoner barn och unga i Sverige som inte ännu har möjligheten att rösta. Men vars liv här och nu – och framtid – kommer att bero på dina beslut.

Varje barn är unikt med egna tankar, behov och drömmar. Men alla barn har samma rättigheter.* Rätten till liv, en god hälsa – både fysisk och mental, en god utbildning, ett liv fritt från våld och kränkningar och att få göra sin röst hörd. Alla barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential.

Men vi är långt ifrån att dessa rättigheter är verklighet för alla barn. Både i Sverige och globalt. Och vi står långt ifrån att nå målen i Agenda 2030 – en hållbar utveckling som inkluderar alla. Din mandatperiod och dina beslut kommer vara avgörande för att nå dessa mål och för att förverkliga alla barns rättigheter.

Nu har du chansen att lyssna på och involvera barn och unga i de förslag du lägger och beslut du kommer fatta. Att investera i och integrera barns behov och rättigheter inom alla politikområden. Att tänka långsiktigt och arbeta förebyggande.

Du kan göra skillnad. Och vi är många som vill hjälpa till.

UNICEF Sverige

*FN:s Barnkonvention – ett rättsligt bindande internationellt avtal och sedan 1 januari 2020 även svensk lag.

Barnens rätt till en röst – vårt valmanifest

På söndag är det val i Sverige och en möjlighet att stärka och lyfta barn och ungas behov och rättigheter. UNICEF Sverige har tagit fram ett valmanifest för att bidra med ett barnrättsperspektiv till våra folkvalda politiker och lyfta fram ett antal förslag med bäring på barn och ungas rättigheter.

Flicka med megafon

De sakfrågor vi valt att fokusera på i detta manifest är högt prioriterade på den politiska dagordningen. Det är även frågor som engagerar många barn och unga själva. Här nedan sammanfattar vi våra sakfrågor och förslag kortfattat, mer detaljer kan läsas i valmanifestet här

En jämlik skola

Sverige har höga ambitioner om en skola som ska ge alla barn tillgång till utbildning av god kvalitet, oavsett var i landet du bor. Det är oacceptabelt att bostadsort, föräldrars utbildningsnivå och vilken skola man går i har så stor betydelse för förutsättningarna för ett barn att klara sin skolgång. 

En fungerande skolgång är dessutom en viktig skyddsfaktor mot psykisk ohälsa, vilket gör det än viktigare att fler barn går ut grundskolan med godkända betyg.

UNICEF Sveriges förslag:

 • Stärk det statliga ansvaret för skolan, för att nå ökad jämlikhet, uppföljning och transparens.
 • Inför enhetlig lagstiftning med samma krav på kvalitet, insyn och uppföljning för såväl kommunala som fristående skolor.
 • Inför nationella riktlinjer som förtydligar skolans kompensatoriska ansvar och skärper samverkanskravet mellan myndigheter när det gäller insatser för barn som riskerar att gå ut grundskolan utan fullständiga betyg.

Rätten till en god psykisk hälsa

Sverige är ett av de länder i världen där den psykiska ohälsan har ökat mest under de senaste decennierna. Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland unga i åldern 15-24 år. Hälften av all psykisk ohälsa bryter ut före 14 års ålder.

Barnen uttrycker en önskan om ett större ansvarstagande från såväl föräldrar som skola vad gäller deras mående. Att samordna samhällets resurser för att alla barn ska få bästa möjliga förutsättningar att utvecklas är en god samhällsekonomisk investering.

UNICEF Sveriges förslag:

 • Inför psykisk hälsa som obligatoriskt ämne i skolan.
 • Stärk elevhälsan och förbättra samordningen mellan berörda aktörer såsom BUP, elevhälsan och primärvården för att främja en sammanhållen vårdkedja med barnets behov i centrum.
 • Öka investeringar i forskning kring barns mående för att förbättra möjligheter till stöd och riktade insatser.

Trygg och säker samhällsvård

En av samhällets viktigaste uppgifter är att säkra en god omsorg för de barn vars föräldrar, av olika anledningar, inte klarar av att själva ta hand om sina barn.

Socialtjänstlagstiftningen är sedan ett antal år under bearbetning. Vi förväntar oss att lagen kommer att genomsyras av ett tydligt barnrättsperspektiv, där principen om barnets bästa ska få en mer avgörande betydelse vid beslut som rör barn.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Kvalitetssäkra vården av placerade barn genom att använda evidensbaserade och utvärderade metoder.
 • Inför en rätt till ett särskilt barnombud, så att barnets rätt till delaktighet säkras i kontakten med socialtjänsten.
 • Inför ett nationellt register för familjehem för att säkra kvaliteten i placeringsformen.

Skydda barn från kriminalitet

Barn och unga som utnyttjas i kriminalitet är en djupt tragisk och mycket oroande utveckling i Sverige. I vissa fall är barn såväl förövare som offer och behöver olika typer av stöd och insatser, som i de ökade antalet ungdomsrån. Det krävs både långsiktiga förebyggande åtgärder och insatser här och nu.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Upphäv sekretessen och tydliggör ansvarsfördelning- en mellan berörda aktörer som skola, socialtjänst och rättsvårdande myndigheter, så att de kan arbeta effektivt för att stödja barn som riskerar att begå eller har begått brott och få dem att lämna kriminaliteten.
 • Inför ett sk. “mellantvång” i svensk lagstiftning, för att minska glappet mellan frivillighet och tvång inom socialtjänstens arbete. Skyddsåtgärder för barn måste kunna sättas in även om föräldrar säger nej.
 • Utöka socialtjänstens resurser och ge dem ett uttalat brottsförebyggande uppdrag för att mer effektivt kun- na stödja barn och unga i kriminalitet.

Öka takten i klimatomställningen

En av de frågor som engagerar barn och unga allra mest, såväl i Sverige som i övriga världen, är klimatförändringarna. Ungefär hälften av alla barn bor i de mest utsatta områdena i världen. De saknar tillgång till rent vatten, sanitet och sjukvård. Klimatförändringarna riskerar att omkullkasta barns rätt till liv, hälsa och möjligheter att utvecklas.

UNICEF Sveriges krav: 

 • Möjliggör för barn och unga att vara delaktiga i klimatomställningen genom att de bjuds in till formellt och reellt deltagande i processer och beslut på nationell, regional och kommunal nivå.
 • Öka takten i omställningen för att uppnå Parisavtalets mål och Agenda 2030, vilket innebär minst 10-12 procents utsläppsminskningar per år. Detta är särskilt viktigt för länder med höga utsläpp såsom Sverige.
 • Öka det svenska finansiella stödet till klimatanpassning i låginkomstländer, i form av additionellt bistånd.

Dags att öka investeringar för barns rättigheter globalt

Vi står inför en global barnrättskris dels på grund av coronapandemin och dels på grund av de konflikter och humanitära katastrofer som pågår, även i vår omedelbara närhet. Att i det här läget kraftigt minska biståndet med nära 20 procent till världens allra fattigaste, för att finansiera omhändertagandet av ukrainska flyktingar på hemmaplan, är kontraproduktivt och kortsiktigt

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Bibehåll enprocentsmålet och säkerställ att det går till utvecklingssamarbete där FN och det multilaterala systemet spelar en avgörande roll.
 • Säkerställ ett förbättrat system inom ramen för biståndet för grundläggande hälsovård som nutrition och vaccinationer samt kraftfulla investeringar i utbildning. 
 • Stärk barn och ungas rättigheter i svensk bistånd. Det- ta ska tydligt synas i specifika insatser, resultatstrategier och avsatt budget.

Barns rätt till upprättelse

Barnkonventionen är tillsammans med de globala målen för hållbar utveckling utgångspunkten för allt vårt arbete. Då Sverige valt att stärka barns rättigheter genom att göra barnkonventionen till svensk lag bör vi gå hela vägen och även ge barn möjlighet att utkräva sina rättigheter när de kränks.

UNICEF Sveriges förslag: 

 • Sverige bör ansluta sig till det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn. 
 • Utvidga Barnombudsmannens mandat så att de kan ta emot individuella klagomål från barn på nationell nivå. 
 • Inför lokala instanser på kommunal nivå dit barn kan vända sig när deras rättigheter kränkts.

Miljontals barn drabbade av översvämningar i Pakistan

Mer än tre miljoner barn är i akut behov av humanitär hjälp efter en av de värsta monsunregnen i landets historia. Barn och deras familjer flyr just nu vattenmassorna, och miljontals människor har förlorat sina hem. UNICEF finns på plats och arbetar för att snabbt nå fram med hjälp till de mest utsatta.

Texten uppdaterades: 16 september 2022

Barn står i kö för att få rent dricksvatten som levererats av UNICEF och partners i Pakistan.

Sommarens kraftiga monsunregn i Pakistan har orsakat katastrofala översvämningar. Situationen för barn och familjer är akut. Över 1000 människor har dött, av dem minst 528 barn. Men vi befarar att dödssiffran kommer stiga under de kommande veckorna. Översvämningarna har svept med sig hela byggnader och förstört hem, skolor, sjukhus, vägar och viktig infrastruktur för vatten.

Bli Världsförälder – som månadsgivare är du med och räddar barns liv

– När katastrofer inträffar är det alltid barnen som är de mest sårbara, säger Abdullah Fadil, UNICEFs representant i Pakistan.

Marwa, 6 år, tvingades fly från sitt hem tillsammans med sin familj när vattenmassorna svepte in över hennes by. ”Vi har förlorat allt, vi har inga böcker eller kläder kvar. Allt jag vill är att åka hem igen”, säger Marwa.

Sjukdomar sprids och barn riskerar att dö 

Kolera sprids redan i landet, och om inte barnen får hjälp nu riskerar tusentals att dö i vattenburna sjukdomar eller av undernäring och brist på mediciner. UNICEF arbetar intensivt tillsammans med våra partners och Pakistans regeringen för att nå barn och deras familjer. De senaste veckorna har vi levererat bland annat rent dricksvatten, medicinsk utrustning, vaccin och hygienkit till omkring 300 000 människor. 

Ge en gåva – Köp katastrofpaket

Katastrofen slår även hårt mot utsatta områden där barn redan innan led av undernäring, inte gick i skolan och saknade tillgång till vatten och sanitet. I samma områden bor även cirka 400 000 människor som tvingats fly på grund av situationen i Afghanistan.

Översvämningarna har förstört hela bostadsområden i flera provinser. Den här bilden är fotad 30 augusti och visar hur ett helt bostadsområde förstörts i provinsen Khyber Pakhtunkhwa i Pakistan.

– Det här handlar om klimatkrisen, vilket många länder bidragit till. Det har inte Pakistan gjort, däremot drabbas landet av en stor del av klimatkatastroferna, säger Abdullah Fadil till TT. 

Vad gör UNICEF? 

Vi är på plats i de värst drabbade områdena och hjälper barn och deras familjer med rent dricksvatten, medicinsk utrustning, vaccin, näringstillskott för behandling av undernäring och hygienkit till barn och deras familjer. Vi har satt upp tillfälliga lärocenter, och ger även psykosocialt stöd till barn som drabbats. 

I katastrofer är det livsviktigt att prioritera barnen. De drabbas värst och måste snabbt få sjukvård, tak över huvudet, mat, rent vatten, vaccin, skydd mot övergrepp, hjälp att återförenas med sina familjer och möjlighet att fortsätta sin skolgång. Det är vår uppgift att skydda deras rättigheter.

Barnen i krigets Ukraina betalar det högsta priset

Kriget i Ukraina har nu pågått i sex månader. Miljontals barn och familjer har tvingats fly från sina hem, familjer har splittrats och städer förstörts. Som alltid är det barnen som betalar det högsta priset. UNICEF finns på plats med akuta insatser för att möta de enorma behoven.

En mamma återförenas med sin son utanför deras hem i Ukraina efter att de varit ifrån varandra i över en månad.

Istället för att gå till skolan vaknar miljontals barn i dag till verkligheten av krig och förödelse i Ukraina. Alla barn i landet har påverkats av det fruktansvärda kriget. Barn har förlorat föräldrar, befinner sig på flykt och går miste om sin skolgång. Många går och lägger sig varje kväll oroliga för att de ska vakna av ett flyglarm mitt i natten. Oroligheterna och de våldsamma striderna fortsätter främst i östra och södra Ukraina. Skolor och sjukhus har bombats och minst 972 barn har dödats eller skadats sedan kriget bröt ut. Men UNICEF befarar att siffran är betydligt högre.

Bli månadsgivare – som Världsförälder är du med och räddar barns liv.

– Skolstarten i Ukraina är en påminnelse om hur mycket barnen har förlorat. Utbildningssystem har förstörts på grund av de eskalerande våldet i landet. Skolor har blivit måltavlor och används som en bricka i spelet i kriget. Det har resulterat i att familjer inte känner sig trygga att skicka sina barn till skolan. Vi uppskattar att 1 av 10 skolor har förstörts, säger Catherine M.Russel, UNICEFs högsta chef. 

Miljontals barn är på flykt världen över

Kriget i Ukraina har även fått förödande konsekvenser för barn runt om i världen. I slutet av 2021 var 37 miljoner barn på flykt, det är den högsta siffran någonsin. Sedan kriget bröt i Ukraina har siffran ökat drastiskt. Cirka 6,6 miljoner människor beräknas vara på flykt från Ukraina till andra europeiska länder, många av dem kvinnor och barn. Samtidigt når effekterna av kriget även Afrikas horn och förvärrar en redan akut hungerkatastrof. Livsviktig export av spannmål från Ukraina har uteblivit till länder som redan befinner sig på randen till svält.

UNICEFs arbete för barnen i Ukraina 

Utmaningarna för barn i Ukraina och runt om i världen kan tyckas hopplösa. Men tack vare medmänsklighet och solidaritet från våra givare och företagspartners har vi kunnat utöka våra hjälpinsatser i Ukraina och i närliggande länder. Vi kommer fortsätta kämpa för att barnen ska få fred och vi kommer att stanna så länge de behöver oss.

Ge en gåva – Köp nödpaket till barnen i Ukraina

Barn som leker utanför ett av UNICEFs samlingscenter Blå punkter i Moldavien.

Nedan följer exempel på vad UNICEF har gjort under de senaste sex månaderna, i Ukraina och grannländerna:

 • UNICEF finns på tio platser runt om i Ukraina för att möta de humanitära behoven som finns för barn och familjer som drabbats av kriget. 
 • 3,9 miljoner människor har fått tillgång till livräddande sjukhusutrustning i krigsdrabbade områden i Ukraina. 
 • 1,4 miljoner barn och vårdnadshavare har fått psykosocialt stöd. 
 • 290 000 barn har fått tillgång till läromedel.
 • 402 000 barn har fått undervisning utanför ordinarie skolsystem.
 • Tillsammans med UNHCR har vi upprättat Blå punkter som är trygga samlingsplatser längst flyktvägen. Där kan barn och familjer bland annat få tillgång till rent vatten, förnödenheter, psykosocialt stöd och rådgivning.
 • 3,4 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten där infrastruktur förstörts.
 • Nästan 455 000 människor har fått tillgång till hygien och sanitetspaket.

Två av tre 10-åringar kan inte läsa

Världen står inför en global utbildningskris. Miljoner barn har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Fler än två av tre 10-åringar i världen kan inte läsa och förstå en enkel text, en rejäl ökning på bara ett par år. UNICEF arbetar för att alla barn ska få utbildning och rätt kunskap för att i framtiden kunna leva ett bra liv. Ett av de barn som har kunnat återvända till skolan med UNICEFs hjälp är 13-årige Ahmad från Syrien.

12-åriga Patrick i sin stängda skola i Uganda. Skolorna i landet var på grund av pandemin stängda under nästa två års tid, och öppnade igen först i början av 2022.

Bli månadsgivare – Som Världsförälder är du med och ger fler barn chansen att gå i skolan.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning. Utbildning ger barn möjlighet att forma sin egen framtid. Utbildning möjliggör drömmar. Men idag riskerar en hel generation att få sina drömmar krossade.

Vi står inför en global utbildningskris där miljontals elever har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Redan innan pandemin kunde mer än hälften, 57 procent, av alla 10-åringar i världen inte läsa och förstå en enkel text. Under de senaste åren har antalet 10-åringar som inte kan läsa stigit till 70 procent. Orsaken är skolstängningar under pandemin, en förvärrad hungerkris och minskade investeringar i utbildning.

De barn som aldrig lär sig läsa, skriva och räkna har mycket små möjligheter att i framtiden få ett tryggt jobb, säkra en försörjning och förverkliga sina drömmar. Istället riskerar de att fastna i fattigdom och utsatthet.

Det är nu oerhört viktigt att fler barn får återvända till skolan. Men det räcker inte med att öppna skolor som varit stängda. Barnen måste få möjlighet att ta igen den undervisning som de har förlorat, och skolan måste bli bättre på att se till så att alla barn får de grundläggande kunskaper de behöver i framtiden.

”All sorg i mitt hjärta försvann”

UNICEF finns till för alla barn – och alla barn har rätt till utbildning. Det senaste året har UNICEF sett till att 43 miljoner barn över hela världen har fått utbildningsmaterial, och 48 miljoner barn som tidigare hoppat av skolan har genom vårt stöd fått en utbildning.

Ge en gåva – Köp skolpaket för 25 barn

Ahmad studerar inför ett slutprov i skolan samtidigt som han vallar får.

En av dem är 13-årige Ahmad från Quneitra i Syrien, ett land som slitits sönder av krig och konflikter det senaste decenniet.

Sommaren 2020 arbetade Ahmads pappa Mohammad på ett bygge när han föll från ett tak och skadade sig svårt. En olycka som förändrade Ahmads liv. När Mohammad inte längre kunde arbeta på grund av sin skada tvingades Ahmad sluta i skolan för att jobba och bidra till familjens inkomst.   

”Jag vallade våra grannars får från tidig morgon till sen kväll. Det var slitsamt, men det som gjorde mest ont var att jag behövde sluta i skolan” berättar Ahmad.

Sommaren 2021 kom två volontärer från en lokal organisation till byn, och de uppmuntrade Ahmad att besöka UNICEFs utbildningscenter i området. Centret riktar sig till barn som har hoppat av skolan.

”All sorg i mitt hjärta försvann när volontärerna berättade om utbildningscentret, och förklarade programmet för min mamma. Hon var väldigt angelägen om att jag skulle börja där. Det var en av de bästa dagarna i mitt liv” minns Ahmad.

Programmet syftar till att hjälpa barn att ta igen den undervisning som de missat, så att de ska kunna återvända till skolan. Men på centret får barnen även viss yrkeskunskap, och möjlighet att idrotta och leka för att de ska få lära sig att vara barn igen.

”Det var en överväldigande känsla att få återuppta min utbildning, men det var inte bara det. Jag kände att jag fick ett normalt liv igen. Jag fick träffa kompisar, idrotta och måla. Jag fick mer självförtroende och glädjen tillbaka” säger Ahmad.    

Tre månader efter att Ahmad började på UNICEFs utbildningscenter kunde han återvända till skolan, men han besöker fortfarande centret för aktiviteter och kompletterade utbildning.

”Jag vill bli lärare när jag blir stor, för att kunna hjälpa andra barn som också hoppat av skolan. Jag vill hjälpa vartenda barn här, och förändra deras liv som mitt liv har förändrats.”

Sedan 2021 har 4000 barn i Syrien kunnat återvända till skolan efter att ha fått hjälp på UNICEFs olika utbildningscenter i landet.

UNICEF räddar barns liv – men också deras framtid.

På UNICEFs utbildningscenter får Ahmad möjlighet att läsa ikapp det som han har missat i skolan.

Ett år efter talibanernas övertagande – så är situationen i Afghanistan idag

Ett år efter att talibanerna tog makten i Afghanistan är situationen för landets barn värre än på länge. Afghanistan är idag en av de värsta platserna i världen för ett barn att växa upp på, och extra svårt är det för flickor.

UNICEF/Haya Burhan

Sedan några månader tillbaka få flickor inte längre gå i skolan efter årskurs 6. Beslutet förvägrar över en miljon flickor rätten till en utbildning, men det leder också till att fler flickor gifts bort och utnyttjas säger Mohamed Ayoya, UNICEFs chef i landet.  

– Beslutet att inte låta flickor gå tillbaka till skolan var chockerande och djupt nedslående. Det kränker inte bara flickors grundläggande rätt till utbildning utan utsätter dem även för ökad ångest och större risk för utnyttjande och övergrepp, inklusive barnhandel och tidiga tvångsäktenskap, säger Mohamed Ayoya.

Afghanistan befinner sig i en svår ekonomisk kris och miljoner människor lider av hungersnöd. En miljon barn beräknas vara så svårt akut undernärda att de riskerar att dö utan behandling. För att överleva tvingas desperata familjer sälja sina barn och gifta bort flickor i allt yngre åldrar.

När många andra lämnade landet för ett år sedan valde UNICEF att stanna och leverera. De senaste månaderna har vi distribuerat över 38 miljoner läroböcker och utbildat 1200 kvinnliga lärare. UNICEF driver också alternativa utbildningar för de flickor som inte längre får gå i skolan, och för pojkar som hoppat av skolan av olika anledningar. Totalt får en halv miljon barn undervisning genom våra utbildningsinsatser.

Två flickor studerar på ett utbildningscenter som stöttas av UNICEF.

Vi har också utökat våra insatser för att rädda livet på de barn i landet som lider av undernäring. Bara i juni undersökte UNICEF 1,2 miljoner barn för undernäring, och totalt har över 300 000 barn fått behandling genom näringstillskott.

– Detta är en avgörande tidpunkt för en hel generation barn i Afghanistan. Flickors rättigheter är under attack och deras barndom präglas av nöd. Det är därför som UNICEF skalar upp arbetet, levererar och uppnår resultat som aldrig förr, säger Mohamed Ayoya.