Gå till innehållet
Laddar…

10 miljoner fler flickor riskerar barn­äkten­skap i pandemins spår

Under de senaste tio åren har stora fram­steg gjorts när det gäller barn­äkten­skap, och 25 miljoner flickor har sluppit giftas bort som barn. Men fram­stegen hotas nu kraftigt av corona­pandemin, visar en ny rapport från UNICEF på inter­nationella kvinno­dagen.

Hasseniya lever i Mauretanien och är en av de miljontals flickor världen över som har gifts bort som barn. Nu är hon 16 år och väntar sitt första barn.

Den nya rapporten COVID-19: A threat to progress against child marriage varnar att skolstängningar, ekonomiska problem och att föräldrar dör på grund av pandemin, ökar risken för barnäktenskap för de allra mest utsatta flickorna. 

Redan före coronapandemin riskerade 100 miljoner flickor att giftas bort som barn under det här årtiondet, trots stora framsteg i många länder de senaste åren. Men nu riskerar alltså ytterligare tio miljoner flickor att få sin barndom stulen genom barnäktenskap.

Vi kan och vi måste stoppa barnäktenskap

– Covid-19 har förvärrat en redan svår situation för flickor världen över. Stängda skolor, att isoleras från vänner och en ökande fattigdom har hällt bensin på en brasa som vi redan kämpade för att släcka, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Idag på kvinnodagen måste vi påminna oss själva om vad de här flickorna har att förlora om vi inte agerar – sin utbildning, hälsa och framtid.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Flickor som gifts bort som barn drabbas av livslånga konsekvenser. De har ökad risk för att utsättas för våld i hemmet, och för att hoppa av skolan. Barnäktenskap ökar också risken för tidiga och oplanerade graviditeter, något som i sin tur kan leda till komplikationer och dödsfall. Flickorna riskerar också att isoleras från sina familjer och vänner, vilket påverkar deras mentala hälsa och välmående på ett mycket negativt sätt.

Så har flickor drabbats på grund av covid-19

Restriktioner och behovet av att hålla avstånd har gjort det svårare för flickor att få tillgång till vård, sociala tjänster och stöd som skyddar mot barnäktenskap, oönskade graviditeter och könsbaserat våld. När skolorna håller stängt är flickorna de som löper störst risk att aldrig komma tillbaka. När familjer förlorar sina jobb och fattigdomen ökar är också risken större att döttrar gifts bort för att lätta på familjens ekonomiska stress.

Världen över har uppskattningsvis 650 miljoner flickor och kvinnor som lever idag gifts bort som barn. Ungefär hälften av dem bor i Bangladesh, Brasilien, Etiopien, Indien och Nigeria. För att nå det globala målet att utrota barnäktenskap till 2030 måste framsteg ske i mycket högre hastighet än nu.

– Genom att öppna skolor igen, se till att lagar som skyddar finns på plats, säkerställa tillgång till vård och ge utsatta familjer sociala skyddsnät, kan vi kraftigt minska risken för att flickor får sin barndom stulen genom barnäktenskap, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Vad gör UNICEF?

 • UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättig­heter. Det bästa sättet att för­hindra detta är att lag­stifta om att minimi­åldern för att ingå äkten­skap är 18 år. Vi sam­arbetar med rege­ringar och besluts­fattare över hela världen för att påverka lagstift­ningen.
 • Barnäktenskap är en sed­vänja som under­minerar kvinnors och barns rättig­heter. Vi tror på utbild­ning som det mest effek­tiva verk­tyget för att förhindra barn­äktenskap. Jorden runt arbetar UNICEF för att säker­ställa flickors rätt till utbildning.
 • Vi förespråkar och stödjer informations­kampanjer för att ge flickor och deras familjer kunskap om konse­kvenserna av barn­äktenskap.
 • UNICEF utbildar också personal på sjuk­hus som behandlar flickor med diverse komplika­tioner som en följd av gravidi­teter i ung ålder.

Läs mer om barnäktenskap och vårt arbete:

Fakta om barnäktenskap

Hundra år kvar innan barnäktenskap utrotas i Väst- och Centralafrika

Om inget förändras kommer det ta över hundra år innan barnäktenskap utrotas i Väst- och Centralafrika, varnar UNICEF. Den skadliga sedvänjan drabbar inte bara miljontals flickor, utan skadar hela regionens utveckling.

Nya siffror från UNICEF visar att den nuvarande minskningen av barnäktenskap går för långsamt i Väst- och Centralafrika – på grund av befolkningstillväxten och hur vanligt förekommande barnäktenskap är.

I den nuvarande takten kommer det ta över hundra år att helt utrota barnäktenskap i Väst- och Centralafrika. Här finns sex av de tio länder i världen där sedvänjan är vanligast: Niger, Centralafrikanska republiken, Tchad, Mali, Burkina Faso och Guinea.

Sira, 18 år, är gravid med sitt tredje barn. Det första födde hon när hon själv bara var 12. Barnäktenskap och att flickor får barn tidigt är extremt vanligt i Guinea. Många flickor, särskilt på landsbygden, går inte heller i skolan. Foto: © UNICEF/Holt

Sira, 18 år, är gravid med sitt tredje barn. Det första födde hon när hon själv bara var 12. Barnäktenskap och att flickor får barn tidigt är extremt vanligt i Guinea. Många flickor, särskilt på landsbygden, går inte heller i skolan. Foto: © UNICEF/Holt

– Vi kan inte fortsätta låta så många flickor gå miste om sin hälsa, utbildning och barndom, det är oacceptabelt, säger Fatoumata Ndiaye, vice chef för UNICEF.

Fyra av tio gifts bort som barn

Förekomsten av barnäktenskap har minskat något i regionen under de senaste 20 åren, men framstegen har varit ojämna. Fortfarande gifts fyra av tio flickor bort innan de fyller 18. Av dem är var tredje flicka yngre än 15 år.

Rapporten visar också att framsteg är möjligt om rätt strategier finns på plats. Så som att stärka flickor, mobilisera familjer och samhällen för att ändra attityder och beteenden, särskilt stöd till de flickor som drabbats eller löper hög risk att drabbas, och se till att lagar finns på plats som skyddar flickors rättigheter.

Framsteg är möjligt, särskilt genom utbildning

I flera länder i regionen har stora framsteg gjorts, däribland Gambia, Togo och Rwanda. Här har antalet barnäktenskap minskat med 40-60 procent under de senaste 25 åren.

Att flickor får gå i skolan är ett av de bästa sätten att förhindra barnäktenskap. Ju längre en flicka stannar i skolan, desto mindre blir risken att hon gifts bort innan hon fyller 18 och får barn som tonåring.

– Flickors utbildning borde vara högsta prioritet. Inte bara för att det utrustar flickorna själva för livet, men det hjälper också till att lyfta deras familjer, samhällen och länder ur fattigdom, säger Fatoumata Ndiaye.

Här kan du läsa mer om hur UNICEF arbetar för att stoppa barnäktenskap.

Vill du vara med och kämpa för barns rättigheter varje dag, året om? Bli Världsförälder:

Vad tycker barn om barnäktenskap?

Varje barnäktenskap innebär en förstörd barndom och en förlorad framtid. UNICEF kämpar över hela världen för att barn ska få vara barn. I den här filmen får du möta flickor och pojkar från olika länder och höra deras åsikter om barnäktenskap.

 

Barnäktenskap är en kränkning av barnets mänskliga rättigheter. Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien förekommer den här traditionen inom vissa grupper.

UNICEF kämpar över hela världen för att barn ska få vara barn. Läs mer om hur vi arbetar mot barnäktenskap.

Var med och kämpa för alla barns rättigheter, bli Världsförälder nu.

Allt fler flickor riskerar att giftas bort i Afrika

Antalet flickor som gifts bort i Afrika riskerar att stiga från 125 miljoner till 310 miljoner år 2050 om inget förändras, visar en ny rapport från UNICEF.

I Afrika har antalet unga kvinnor som gifts bort som barn minskat från 44 procent år 1990, till 34 procent idag. Men eftersom det totala antalet flickor beräknas öka från 275 miljoner idag till 465 miljoner år 2050 krävs mer kraftfulla åtgärder. Minskningen av antalet barnäktenskap går för långsamt.

Framstegen har inte heller skett jämlikt – det är lika sannolikt idag att en flicka som tillhör den fattigaste femtedelen av befolkningen gifts bort, som det var för 25 år sedan. I alla andra regioner i världen kan vi se en minskande trend år för år.

Issa Souleymane Madougou, i UNICEF-tröja, pratar med Habsatou, 13, och hennes pappa, i Rounga Hardo Oro i Niger. Pappan var nära att gifta bort Habsatou med en medelålders man, men ändrade sig efter att Issa talat med honom om de negativa effekterna av barnäktenskap. Issa arbetar för en lokal organisation som stöds av UNICEF. Han ordnade även så att Habsatou nu får gå en fyraårig utbildning till sömmerska och hon tjänar redan egna pengar. Gifta sig vill hon inte göra förrän hon blivit vuxen. Foto: © UNICEF/van der Velden

Issa Souleymane Madougou, i UNICEF-tröja, pratar med Habsatou, 13, och hennes pappa, i Rounga Hardo Oro i Niger. Pappan var nära att gifta bort Habsatou med en medelålders man, men ändrade sig efter att Issa talat med honom om de negativa effekterna av barnäktenskap. Issa arbetar för en lokal organisation som stöds av UNICEF. Han ordnade även så att Habsatou nu får gå en fyraårig utbildning till sömmerska. Gifta sig vill hon inte göra förrän hon blivit vuxen. Foto: © UNICEF/van der Velden

Barnäktenskap är ett brott mot mänskliga rättigheter

När barn gifts bort minskar deras möjligheter till ett hälsosamt och framgångsrikt liv drastiskt. Ofta innebär det snarare en generationscykel av fattigdom. En flicka som gifts bort som barn riskerar i större utsträckning att hoppa av skolan, att bli utsatt för våld eller smittas med hiv, och saknar ofta nödvändiga kunskaper för att få ett jobb. Hon riskerar också att få barn medan hon själv är ett barn, och löper högre risk att dö under graviditet och förlossning.

Afrikanska unionen och många afrikanska regeringar har erkänt barnäktenskap som en skadlig sedvänja – något som har följts upp med flera initiativ över kontinenten. En kampanj som lanserades i maj 2014 av Afrikanska unionen ledde bland annat till en plan för regeringarna för att minska antalet barnäktenskap genom att bland annat förbjuda äktenskap före 18 års ålder, öka antalet flickor som registreras vid födseln, ge fler flickor tillgång till utbildning av god kvalitet och stärka lagar som skyddar flickors rättigheter.

Konkreta åtgärder behövs nu

Den politiska viljan för att stoppa barnäktenskap är nu starkare än någonsin, men den måste omsättas i konkreta åtgärder för att skydda miljontals flickor.

– Varje barnäktenskap är en individuell tragedi, en förlorad barndom och en förstörd framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Statistiken visar att vi måste fokusera på de fattigaste och mest utsatta för att utrota sedvänjan en gång för alla.

Här kan du läsa mer om hur UNICEF arbetar för att stoppa barnäktenskap.
Den nya rapporten hittar du här.

UNICEF kämpar över hela världen för att alla barn ska få allt som de har rätt till. Bli Världsförälder idag så är du med oss och förändrar barns liv.

UNICEF: Krafttag behövs mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap

Idag anordnar UNICEF tillsammans med den brittiska regeringen ett toppmöte, Girl Summit, i London för att öka stödet för snabbare framsteg i kampen mot kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. De två skadliga sedvänjorna påverkar miljontals flickor runt om i världen.

 

© UNICEF_Holt

© UNICEF_Holt

– Ingen ska behöva utsättas för kvinnlig könsstympning, det medför ett enormt lidande och dramatiska konsekvenser. Och alla barn ska kunna växa upp till vuxna innan de ingår äktenskap, de måste få en chans att fullfölja sin skolgång och få livserfarenhet, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Ny data som UNICEF presenterar idag visar att förekomsten av sedvänjorna minskat något under de senaste tre decennierna. Men trots detta måste framstegen ske mycket fortare, för att kompensera för befolkningstillväxten i de länder där barnäktenskap och kvinnlig könsstympning är vanligt.

Den nya statistiken visar bland annat att:

Mer än 130 miljoner flickor och kvinnor har utsatts för någon form av könsstympning i de 29 länder i Afrika och Mellanöstern där sedvänjan är främst förekommande. Förutom fruktansvärd fysisk och psykisk smärta riskerar flickorna kraftiga blödningar, infektioner, infertilitet och död.

Barnäktenskap är än mer utbrett. Mer än 700 miljoner kvinnor som lever världen över idag ingick äktenskap som barn. Mer än var tredje – omkring 250 miljoner – var yngre än 15 år. För flickor som ingår äktenskap innan de fyllt 18 år är risken större att de inte går ut skolan, och att de utsätts för våld i hemmet. Flickor i yngre tonåren löper större risk att dö på grund av komplikationer under graviditet och förlossning, än kvinnor i 20-årsåldern. De unga flickornas barn löper också större risk att dö före födseln eller under sin första månad i livet.

Risken för att en flicka i tonåren ska könsstympas idag har minskat med en tredjedel jämfört med för 30 år sedan. I Centralafrikanska republiken, Irak, Liberia och Nigeria, har förekomsten halverats. Attityder förändras också – majoriteten av människorna i de länder där flickor könsstympas tycker att sedvänjan borde upphöra. Men många fortsätter att utsätta sina döttrar för ingreppet på grund av sociala påtryckningar.

Betydligt mer intensiva och långsiktiga åtgärder behövs från alla parter i samhället, för att hundratals miljoner flickor ska slippa utsättas för djupgående, permanent och fullständigt onödig skada.

Hundratals miljoner kan skyddas

Om minskningen fortsätter i samma takt som idag, kommer befolkningstillväxten innebära att antalet flickor som gifts bort som barn (mer än 700 miljoner) kommer att vara omkring detsamma även år 2050, och att 63 miljoner fler flickor då kommer att könsstympas.

Om takten för minskningen däremot fördubblas kommer antalet flickor som gifts bort som barn att ha sjunkit till 570 miljoner år 2030, och 450 miljoner år 2050. Antalet flickor och kvinnor som påverkas av könsstympning (mer än 130 miljoner) skulle då ligga på ungefär samma nivå som idag.

– Siffrorna visar att vi måste öka våra insatser. Kvinnlig könsstympning och barnäktenskap är mycket skadligt och nekar flickor rätten att fatta sina egna beslut och nå sin fulla potential, säger UNICEFs chef Anthony Lake. Sedvänjorna skadar både flickorna själva, och deras familjer och samhällen. Flickor är inte någons egendom, de har rätt att bestämma över sina egna liv. Och när den rätten uppfylls är det till fördel för alla. Vi kan inte låta de svindlande siffrorna förlama oss, de måste driva oss att agera.

Läs gärna mer om UNICEFs arbete mot barnäktenskap och kvinnlig könsstympning. Den senaste statistiken finns tillgänglig här:
Female Genital Mutilation/Cutting: What might the future hold? 
Ending Child Marriage: Progress and prospects

Kan barnäktenskap förhindras med lagar?

Under måndagseftermiddagen höll UNICEF Sverige sitt andra arrangemang under Almedalsveckan, på temat barnäktenskap. Syftet var att lyfta frågan om barnäktenskap i världen och i Sverige, kopplat till den nya lagstiftning som träder i kraft idag den 1 juli.

Panelen vid debatten om barnäktenskap under måndagen, i Skandias trädgård i Almedalen.

Panelen som diskuterade frågan om barnäktenskap under måndagen, i Skandias trädgård i Almedalen.

Att gifta bort barn vid mycket ung ålder är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien, förekommer den här traditionen inom vissa grupper. En del flickor tvingas gifta sig långt före puberteten. I Östeuropa och Latinamerika är det vanligt att flickor mellan 16 och 18 år ingår äktenskap. Ungdomsstyrelsen har beräknat att ungefär 70 000 unga människor i Sverige har begränsningar eller villkor för val av partner och äktenskap.

UNICEF anser att äktenskap under 18 års ålder kränker ett barns mänskliga rättigheter (inklusive rätten till utbildning, fritid, god hälsa och yttrandefrihet). Ett sätt att arbeta mot detta är att lagstifta om att minimiåldern för att ingå äktenskap är 18 år. Vi samarbetar med regeringar och beslutsfattare över hela världen för att påverka lagstiftningen.

Idag den 1 juli träder flera lagändringar i kraft i Sverige:

 • Barn ska inte längre kunna få dispens att gifta sig
 • Två nya brott införs i Brottsbalken:
  Äktenskapstvång (fängelse i högst fyra år) om någon genom olaga tvång eller utnyttjande förmår en person att gifta sig
  Vilseledande till tvångsäktenskapsresa
 • Möjligheten att erkänna utländska barnäktenskap och tvångsäktenskap ska begränsas ytterligare

UNICEF Sverige välkomnar dessa lagändringar, men vi vill också att detta ska kunna ligga till grund för asyl i Sverige.

– Vi förbjuder barnäktenskap i Sverige, men det är fortfarande inte ett asylskäl. Vi har fortfarande alltså inte ett helhetsperspektiv på frågan, sade Christina Heilborn, programchef UNICEF Sverige.

Seminariet arrangerades av UNICEF Sverige och Tostan Sverige. Moderator var Niklas Svensson, Expressen, och i panelen fanns Erik Ullenhag, integrationsminister; Sara Mohammad, Glöm aldrig Pela och Fadime; Anne Charlotte Ringquist, Tostan Sverige; Veronica Svärd, Feministiskt initiativ och Christina Heilborn.

Panelen var i stort överens om att lagändringarna är bra och ett viktigt steg på vägen, men att de inte är tillräckligt och att mer arbete inom frågan behövs. Sara Mohammad tryckte bland annat på vikten av att arbeta med att förändra värderingar som kränker barns rättigheter. Christina Heilborn påpekade vikten av utbildning för att förebygga barnäktenskap, och hur viktigt det är att myndigheter liksom föräldrar och inte minst barnen själva får kunskap i frågan.

– Vi måste göra barnkonventionen till lag i Sverige, då ökar fokus på barns rättigheter, sade Veronica Svärd.

Här på Expressens hemsida kan du se hela debatten. Mer information om barnäktenskap och om hur UNICEF arbetar med frågan hittar du här.

Det går att förändra

Jag tänker på hur mitt liv såg ut när jag var 15 år. Sista året i grundskolan och beslut kring vilken gymnasielinje jag skulle gå. Tennis, friidrott och kompisar. Jag inser nu hur ung och omogen jag var. Jag försöker föreställa mig att mina föräldrar presenterar min blivande man, färdiga bröllopsplaner och mitt nya, okända hem. Flytt till en ny stad, gift med en man jag inte älskar, gravid vid 16 år, utbildningsplanerna som bortblåsta och min nya uppgift i livet att serva och lyda min man och nya släkt. Mina egna drömmar och rättigheter skiter alla fullständigt i. Det vore ju helt sjukt. Och det är ju inte mindre sjukt om tjejen i fråga heter Basanti Devi och bor i Uttar Pradesh i Indien.

Ändå är det denna verklighet som tiotals miljoner unga tjejer runt om i världen tvingas in i varje år. Antalet är lägre än för 30 år sen, men är fortfarande skrämmande högt.

Förutom att vara ett brott mot så många av hennes rättigheter är konsekvenserna förödande. Hon tvingas avbryta sin utbildning och de yrkesdrömmar hon haft. Hon berövas rätten att välja partner och tvingas att leva i ett olyckligt och kärlekslöst äktenskap. Hon våldtas av sin man och blir sannolikt gravid innan hennes kropp är mogen för det. Hon löper stor risk att utsättas för våld och kränkningar från hennes man och nya släktingar. För att bara nämna några.

UNICEF och många andra organisationer arbetar aktivt för att inga barn ska kunna bli bortgifta. Det handlar om att få till lagar som förbjuder äktenskap före 18 års ålder. Men det största och svåraste arbetet är att ändra de attityder och värderingar som tillåter det fortgå.

I Uttar Pradesh i Indien har UNICEF stött bildandet av ”Child Protection Committees” som går runt i byarna och pratar om frågor som rör barns rättigheter. Grupperna leds av två barn och byns högsta ledare.

Indien är ett av de länder där flest unga flickor gifts bort. Detta trots en lag som förbjuder det. I Mirzapur distriktet, Uttar Pradesh har UNICEF stött bildandet av så kallade Child Protection Committees på bynivå. Här hålls möten där byborna diskuterar frågor om värderingar och traditioner öppet. Medlemmarna går också runt bland familjerna i sin by och pratar om barnäktenskap, vikten av utbildning och barnens rättigheter.

Kommittéerna leds av två barn och byns högsta ledare. Många av kommittéerna går offentligt ut och lovar att de inte kommer att låta sina barn gifta sig före 18 års ålder. Om tillräckligt många i lokalsamhället tydligt uttrycker denna vilja, minskar rädslan hos de övriga att följa efter. Familjen riskerar inte längre att bli socialt utstött eller att ens barn inte kan gifta sig senare. Det viktigaste är att byborna själva diskuterar och kommer fram till ett eget, gemensamt beslut att ändra dessa gamla traditioner. I Mirzapur distriktet ser man en tydlig förändring i att antalet barnäktenskap kraftigt minskat. Basanti Devis mamma Chandra i Uttar Pradesh är en av de som fattat beslutet att låta sin dotter gå ut skolan och vänta med att gifta sig tills hon blivit vuxen.

Det går att förändra förutsättningarna för utsatta flickor runt om i världen. Låt oss göra det.