Gå till innehållet
Laddar…

Stärkt skydd för barn på flykt inom EU

Idag har EU antagit en gemensam policy med syftet att stärka skyddet för barn på flykt. UNICEF välkomnar policyn om ett heltäckande skydd för barn på flykt och har drivit ett aktivt påverkansarbete för att få till stånd förslaget. Det är särskilt positivt att den omfattar alla barn och därmed sätter barnets rättigheter i fokus oberoende av ursprung eller rättslig status.

En flicka bärs av sin mamma, på flykt från Mosul i Irak. Foto: © UNICEF/Romenzi

En flicka bärs av sin mamma, på flykt från Mosul i Irak. Idag har EU antagit en gemensam policy med syftet att stärka skyddet för barn på flykt. Foto: © UNICEF/Romenzi

Det är första gången som EU-kommissionen antar en policy av detta slag. Den är unik i och med att den omfattar samtliga barn som befinner sig på flykt, asylsökande, migranter, barn i familj och ensamkommande barn. Policyn har tagits fram mot bakgrund av att man upptäckt många luckor i de existerande skyddssystemen för barn som av olika anledningar befinner sig på flykt. Många barn har fallit mellan stolarna i och med olika länders regelverk och bristande samverkan mellan länder. Detta har varit särskilt tydligt vad gäller arbete med spårning och efterforskning av familjemedlemmar och familjeåterförening. Många länder har också brustit i registrering av de barn som anlänt och brustit i sin skyldighet att tillgodose barnen sina grundläggande rättigheter. Barn på flykt ska genom förslagen i policyn skyddas under hela flyktvägen- från ursprungsland, transitländer till slutdestination.

Här är exempel på några av de åtgärder som föreslås:

  • Fånga upp barnen genom att tidigt registrera dem och utreda deras omedelbara och långsiktiga behov.
  • Aktivt spåra familjemedlemmar och främja familjeåterförening.
  • Utbyta information mellan länder och gemensamt motverka att barn avviker och försvinner.
  • Förbättra mottagandet av barn och bistå med tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård och psykosocialt stöd.
  • Inte frihetsberöva barn på flykt utan istället placera dem på adekvata boenden t.ex. familjehem.
  • Skyndsamt bistå barn med ett ombud eller god man som kan stödja och företräda dem.
  • Anta ett helhetsperspektiv vid åldersbedömningar med fokus integritet och värdighet.
  • Prioritera asylansökningar från barn och hantera deras ärenden skyndsamt.
  • Främja hållbara lösningar så som lagliga vägar, stärkt utvecklingsbistånd, barnkonsekvensanalyser vid avslagsbeslut och återvändande samt social inkludering.

Policyn är inte juridiskt bindande men utgör ändå ett viktigt och starkt ställningstagande från EU och alla medlemsstater i arbetet att stärka skyddet för barn på flykt. Det blir en betydelsefull grund och utgångspunkt i det pågående arbetet med gemensamt asylsystem och andra direktiv och lagförslag som utvecklas inom EU på området.

Läs policyn in sin helhet här.

Vill du veta mer om UNICEFs arbete för barn världen över? Prenumerera på vårt e-nyhetsbrev.

Foto: CC/ Ulrica (@ullies)

I maj 2011 uppmärksammade vi frågan om barn som söker uppehållstillstånd och samtidigt är eller har varit placerade i familjehem på grund av våld, övergrepp eller omsorgsbrister i hemmet. I samband med det krävde vi, i ett brev till regeringen, en lagändring för att stärka skyddet för de här barnen. Regeringens respons på brevet var att nuvarande lagstiftning var tillfredsställande. Frågan har nu blivit aktuell igen genom ett uppmärksammat fall i media, som bland annat Göteborgs-Posten uppmärksammat. Två små barn, två och fyra år gamla, har utvisats tillsammans med föräldrar som har misshandlat dem. Läs mer om fallet i artiklarna: ”Cyniskt hur barnen behandlats” och Misshandlade barn utvisades på gp.se. Barnen var sedan ett år tillbaka placerade i familjehem för skydd och vård.

Fallet har också fått socialarbetare att själva protestera mot utvisningen. På vår Facebook-sida protesterade 1593 personer på en och samma eftermiddag (26 september) mot utvisningen.

Vi vänder oss nu till riksdagens tvärpolitiska barngrupp där Fredrik Lundh Sammeli (S) är ordförande och Socialförsäkringsutskottet för att, i ett nytt brev, tydliggöra våra krav på skydd för dessa barn:

–          LVU måste ges företräde framför utlänningslagen – inget barn ska kunna utvisas eller avvisas under pågående LVU- vård.

–          Det måste framgå av lagen att Migrationsverket och migrationsdomstolarna i sina bedömningar ska ta hänsyn till socialtjänstens underlag och yttranden i dessa frågor.

De här barnen, som oftast redan bär med sig erfarenheter av extrem utsatthet, kränks och fråntas sina rättigheter. De har rätt till skydd mot övergrepp och rätt att få bli behandlade som övriga svenska barn – d.v.s. rätt till samhällets vård så länge behovet finns. Det är oacceptabelt att svenska myndigheter ser, erkänner och agerar utifrån barnens utsatthet, för att i nästa sekund bara släppa taget om dem. Det är ett uppenbart svek att inte erbjuda dessa barn – alla barn – ett skydd som räcker hela vägen.

/Emma von Corswant, barnrättsjurist UNICEF Sverige

Var med och stötta vårt krav på lagändring genom att ”gilla”, twittra eller dela bloggposten!